Preinscripció i matrícula CFGS EAS

Jornada de portes obertes virtual

Consultar: Enllaç portes obertes virtual

Calendari de preinscripció i matrícula

Preinscripció CFGS del 10 al 17 de juny

Matrícula CFGS del 1 al 7 de setembre

Documentació preinscripció

  • Sol·licitud preinscripció curs 2020/21. Cal presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.
  • Documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés: títol de batxillerat, títol de formació professional o prova d’accés
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
  • Si és menor d’edat:
    • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
    • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Número Identificador Alumne/a (IDALU)

Documentació matrícula

Inici de curs

 Informació gencat