Preinscripció i matrícula CFGS EAS

Jornada de portes obertes virtual

Consultar: Enllaç portes obertes virtual

Calendari de preinscripció i matrícula

Preinscripció CFGS del 25 al 31 de maig de 2021

Documentació preinscripció

  • Sol·licitud preinscripció curs 2020/21. Cal presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.
  • Documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés: títol de batxillerat, títol de formació professional o prova d’accés
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
  • Si és menor d’edat:
    • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
    • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Número Identificador Alumne/a (IDALU)

Documentació matrícula

  • Número Identificador Alumne/a (IDALU)
  • Fotocòpia Targeta sanitària individual (TSI)
  • Fotocòpia del NUS (Número d’afiliació a la seguretat social)
  • 2 fotografies
  • Justificant pagament Full informació pagament i procediment.
  • Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són 360€ per curs, 25€ per unitat formatiu i 25€ per mòdul de formació en centres de treball (FCT).Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.
  • Documents a emplenar:

Inici de curs

 Informació gencat