CFGS DAM

PERFIL PROFESSIONAL

Grau: Superior
Titulació: Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Durada: 2000 h (2 cursos).

S’aprèn a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Per treballar d’analista-programador, programador o gestor de projectes en el departament d’anàlisi i programació d’empreses de diversos sectors o en empreses de serveis informàtics.

HORARIS I GRUPS curs 2019/2020

Aquesta titulació es realitza en el torn de matí i tarda. El segon curs es realitza exclusivament en torn de tarda.

Tarda

  • 1,5 grups de 1r curs DAM al matí amb horari marc de 8:00 a 14:30
  • 1 grup de 2n curs DAM a la tarda amb horari marc de 15:00 a 21:30

Hores setmanals de docència a 1er: 27h
Hores setmanals de docència a 2on: 25h + pràctiques a l’empresa al matí

Modalitat semipresencial

Consisteix en què l’alumne només té obligació d’assistir al 50% de les hores de classe dels mòduls que cursi amb aquesta modalitat. La resta de les hores són de feina personal tutoritzada per un professor/a.
Els exàmens són presencials i comuns amb els alumnes de la modalitat presencial completa. Els continguts i les tasques també són els mateixos.
Només s’autoritza a persones amb impossibilitat d’assistir a totes les classes per motius laborals o càrregues familiars demostrables documentalment.

 

PLA D’ESTUDIS

Mòduls del cicle
M1    Implantació de sistemes operatius
M2    Bases de dades
M3    Programació bàsica
M4    Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
M5    Entorns de desenvolupament
M6    Accès a dades
M7    Desenvolupament d’interfícies
M8    Programació multimèdia i dispositius mòbils
M9    Programació de serveis i processos
M10  Sistemes de gestió empresarial
M11  Formació i orientació laboral
M12  Empresa i iniciativa emprenedora
M13  Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
M14  Formació en centres de treball

Més informació

REQUISITS D’INGRÉS

Batxillerat LOGSE
Títol d’FP-2
Títol de COU
Prova d’accés.
Curs d’accés.
Títol de tècnic d’FP (GM)


PROFESSIONAL PROFILE

Degree: Senior technician in Multiplatform application development.
Duration: 2000 h (2 years)

You will learn to develop, install, document and maintain multiplatform computer applications, using specific technologies and Integrated Development Environments (IDE), granting secure access to data, complying with the usage criteria mandatory in current quality standards.

You will be able to work as a programmer architect, programmer or project manager in the programming department of all types of companies.

TIMETABLE AND GROUPS (2016/2017)

1 1st course DAM groups (afternoon), from 15:00 to 21:30 (from monday to friday)
0.5 1st course DAM group (morning), from 08:00 to 14:30 (from monday to friday)
1 2nd course DAM group (afternoon), from 15:00 to 21:30 (from monday to friday)
Hours per week (1st course): 27h
Hours per week (2nd course): 25h

Part time possibilities

The student has to come to the 50% of total course hours if he adheres himself to this option. All the rest he has to do it at home. All the curricula and exercises are maintained without changes.
All exams must be done in the school, and are exactly the same that are done by the other students.
Only students that have a job or that have familiars in charge can ask for this possibility.

CURRICULA

Mòduls del cicle
M1    Operating Systems Implementation
M2    Databases
M3    Basic Programming
M4    Markup Language and Information Managing Systems
M5    Development Environments
M6    Data Access
M7    Graphic User Interface Development
M8    Multimedia Programming and mobile devices
M9    Processes and services programming
M10  Enterprise Resource Planning
M11  Labour Economics
M12  Companies and Entrepreneurship
M13  Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplatafora
M14  Formació en centres de treball
Mx    Fonaments de programació web

Més informació