De l’autorretrat al selfie.

Aquest curs, a l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica, els alumnes i les alumnes de 3r ESO estan treballant entorn al concepte d’identitat a partir de la versió més contemporània del gènere de l’autorretrat: el selfie. 

En el context curricular Altres llenguatges i noves tecnologies els alumnes i les alumnes exploren referents i desenvolupen diferents tècniques -en aquest cas: el collage– per a la construcció i deconstrucció del jo a partir del selfie. Al mateix temps, analitzem i reflexionem sobre la funció i la utilització del selfie dins d’una societat que es torna cada cop més visual.

Assignatura: Educació Visual i Plàstica.

Curs: 3r ESO.

 

Competències específiques de la matèria: 

C2: Mostrat hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.

C4. Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment.

C5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit.

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

 

Competències de l’àmbit personal i social:

C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal.

Competències de l’àmbit digital:

C11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.