Normes i funcionament

Reglament de Convivència del Centre

 

Aquest reglament té com a objectiu propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat a que no sigui pertorbada l’activitat normal en totes les instal·lacions del centre.

FALTES DE DISCIPLINA A L’AULA

Les faltes comeses a l’aula (o en qualsevol dependència del centre) poden ser: arribar tard (al centre o a l’aula), no portar material, comportament inadequat, malmetre material, fumar, els comportaments xenòfobs, racistes o sexistes, agressions contra altres membres de la comunitat educativa de paraula o de fet, utilització de telèfons mòbils i/o aparells de música personals, jocs de cartes o qualsevol altra.

La normativa de centre que gestiona les faltes de disciplina, queda recollida al document : Gestió de les incidències.

FALTES LLEUS

 • Puntualitat ( Regulat en el document de control de la puntualitat)relojj rojo
 • No portar material

El fet de no portar material pot ser motiu, a criteri del professor, d’una nota a l’agenda del l’alumne o d’una incidència al programa weeras (sense expulsió).

 • Comportament inadequat

Tan si comporta expulsió de l’aula o no —a criteri del professor—, es farà constar en el programa d’incidències Weeras.

 • Menjar i beure

Està absolutament prohibit menjar (ni tan sols xiclets, pipes, llaminadures, …) i beure a les classes i als passadissos.

 • Malmetre material

Malmetre material del centre o de qualsevol altre alumne pot ser catalogada com a falta lleu o greu, tot depenent de la incidència.

Si el deteriorament del material o les dependències del centre és greu i/o reiterat, pot ser considerat una falta greu; i pot arribar a suposar sancions fins i tot d’inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre segons disposa la Llei d’Educació de Catalunya LEC: Llei 12/2009, del 10 de juliol.

 • Mòbils, ordenadors portàtils i d’altres aparells electrònicsdibujo movil

No es permet la utilització del telèfon mòbil a cap instalació del centre, ni tan sols a l’hora del pati, i en cas de dur-lo a l’institut haurà de romandre apagat al llarg de tota la jornada escolar.

Pel que fa als aparells de música, no es poden utilitzar dins del centre i no podran ser visibles encara que estiguin desconnectats.

Tampoc no es podran utilitzar altres objectes que distorsionin el normal funcionament de la classe.

En el cas que algun alumne del centre incompleixi l’anterior normativa, el professor de l’aula o la Comissió de Convivència i Disciplina pot recollir l’aparell de música o el mòbil i dipositar-lo a prefectura d’estudis, des de on es gestionarà la incidència i es valorarà el temps i la persona a la qual es fa l’entrega ( els pares o l’alumne) i imposarà la corresponent sanció.

Pel que fa als ordenadors portàtils que utilitzen els alumnes al centre, es recorda que el seu ús té finalitat acadèmica, i per tant s’han d’utilitzar seguint les directrius del professors, a les aules, i utilitzant exclusivament webs o programes educatius.

 • Altres

Qualsevol altra falta no inclosa en cap dels supòsits anteriors quedarà a la consideració de la Comissió de Convivència.

 

FALTES GREUS

 • Fumar i/o consumir substàncies prohibidesnosmoke

Els alumnes que fumin dintre del Centre seran sancionats. És recorda que, per llei, està prohibit fumar en qualsevol recinte públic a tot l’estat.

Tampoc està permès el consum de begudes alcohòliques o estupefaents en tot el centre.

La llei d’Educació de Catalunya (LEC) (Llei 12/2009, 10-07-2009), al seu article 35, diu que “les conductes i actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència es consideren faltes i comporten l’adopció de les sancions que aquesta llei determina”.

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents:

 1. a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.
 2. b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.
 3. c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.
 4. d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.

Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat a) que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus

 

Comissió de Convivència

La Comissió de Convivència es reunirà setmanalment per tal d’estudiar i resoldre els casos pertinents.

Els fets que puguin constituir directament una falta greu o molt greu podran ser estudiats immediatament per l’equip directiu (Cap d’Estudis) que podrà aplicar sancions immediates, decidir l’inici d’un Expedient Disciplinari, o si s’escau, remitir-los a la Comissió de Convivència.

Les faltes menys greus les estudiarà la Comissió de Convivència i Disciplina que resoldrà les actuacions pertinents.

L’acumulació de faltes lleus (retards, sortides de l’aula sense permís, parlar a classe, …) podrà ser estudiada i sancionada per la Comissió de Convivència a petició dels tutors o de la junta directiva.

La Comissió de Convivència podrà aplicar sancions directament en els cassos menys greus (permanencia al centre desprès de l’horari lectiu estudiant o fent feina de recuperació, reparació de material i/o mobiliari, neteja de pati i d’aules, …)

Els membres de la Comissió de Convivència i Disciplina vigilaran que s’acompleixin les sancions. En cas contrari podran recomanar l’obertura d’un Expedient disciplinari.

En cap cas la Comissió de Convivència podrà decidir l’expulsió cautelar de l’alumne, encara que ho podrà recomanar a la junta directiva.

Els Expedients sancionadors seran instruïts pels membres del claustre per ordre de llista començant pel següent del curs anterior.

Les faltes menys greus o l’acumulació de faltes lleus seran comunicades pels professors tutors respectius, que sòn els qui, si ho consideren oportú, les remetran a la Comissió de Convivència .

Només en casos excepcionals els professors podran trametre algun cas directament a la Comissió. En aquest cas, ho han de comunicar també al tutor al més aviat possible per tal que en tingui constància.

L’acumulació de retards o faltes d’assistència injustificades també podran ser sancionades per la Comissió de Convivència.

Pati

El pati és un espai col·lectiu que cal mantenir en bones condicions. Perquè l’alumnat en prengui consciència i col·labori, cada setmana un curs d’ESO s’encarregarà de la neteja a l’hora de tutoria.

Puntualitat

La gestió de la puntualitat es recull en el document: Control de la puntualitat

L’alumnat haurà d’entrar al centre puntualment. No podrà quedar-se en l’espai que hi ha entre la tanca exterior i la porta del Centre.

SORTIR DEL CENTRE EN HORARI LECTIU

Quan un alumne sigui vist fora del centre en horari lectiu i no justifiqui la falta, li constarà una incidència.

El tutor/a parlarà amb l’alumne i ho comunicarà telefònicament a la família.

En cas de reiteració, es comunicarà a la comissió de convivència, que li podrà aplicar una sanció.

Si un alumne/a d’ESO ha de sortir del centre per una visita mèdica o similar ho haurà de fer acompanyat/da dels pares o un adult , demanarà permís al professor/a de l’aula i l’adult omplirà el formulari de sortida de centre a consergeria.

Els alumnes de pla especial, o de batxillerat amb matèries soltes podran sortir del centre quan no tinguin classe, demanant que el conserge els obri la porta. A consergeria hi haurà una orla amb les fotografies d’aquests alumnes.