El centre

El curs 18/19 comença una nova etapa a l’Institut-Escola Francesc Cambó i Batlle, seguint els principis que des de fa uns anys, venen plantejats des de la Direcció del centre, dintre les seves funcions de lideratge pedagògic i que emmarquen el nostre centre com una escola inclusiva dintre dels centres de la mostra d’Escola Nova 21 i amb les característiques que us detallem a continuació:

 

  • L’adquisició de les competències bàsiques i els coneixements que permetran als nostres alumnes poder-se incorporar a un món complex, canviant i incert, on els valors compartits col·lectivament, els permetran tenir un esperit crític i actiu.
  • El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge en el centre.
  • La innovació curricular al centre (desenvolupament de destreses, metodologies, avaluació…) per tal de formar alumnat competent pels reptes que li planteja el segle XXI.
  • L’ús de les TAC per afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, la creació de coneixement, la millora dels resultats educatius i la cohesió social.
  • La consolidació d’un hàbit lector diari, autònom, reflexiu i estratègic, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text per enfortir el coneixement. La comprensió lectora com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars.
  • Les accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini de les llengües.
  • L’atenció personalitzada per donar la resposta educativa a les necessitats de tot l’alumnat fent ús d’estructures organitzatives,  metodologies, materials, espais i temps diversos.
  • L’orientació educativa i l’acció tutorial com a objectiu en el procés d’ensenyament i aprenentatge, atenent que el fet educatiu aporta els coneixements als nois i noies que en anys propers s’hauran d’incorporar a la vida activa .
  • La cultura avaluativa en l’alumnat per afavorir l’autoconeixement, la reflexió, l’autoregulació, l’autoestima,  l’esperit crític i la voluntat de superació.