Accés a Batxillerat


Ensenyaments Integrats en l’etapa de Secundària en Dansa i Música (BATXILLERAT /GRAU PROFESSIONAL).

Per accedir als ensenyaments integrats de l’última etapa de secundària, el BATXILLERAT, els alumnes han de ser valorats de manera positiva de les seves aptituds artístiques en l’especialitat de música o en la de dansa, segons correspongui, superant una prova específica de l’especialitat.


L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per iniciar o cursar els ensenyaments de grau professional de música en els dos últims cursos de l’etapa de secundària.

La prova específica d’accés consta de dues parts: la prova de Llenguatge musical i la prova d’Instrument.

Orientacions per a les Proves d’Accés

Per poder realitzar la Prova d'Accés cal emplenar el full d'inscripció a la prova. Un cop emplenat heu de fer-lo arribar al centre mitjançant correu electrònic o entregar-lo de manera presencial.

NOTA IMPORTANT:  Aquest full és necessari per fer la Preinscripció al centre. Junt amb el  full d'inscripció caldrà presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne/a o de la família sol·licitant. Els documents necessaris per acreditar la identitat dels alumnes o famílies són:  

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, cal portar la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera, cal portar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, es necessita el document d'identitat del país d'origen.

La Preinscripció a Secundària  és del 17 al 24 de març de 2021.


Com puc fer arribar el document al centre

Un cop tingueu el full d'inscripció emplenat, podeu fer-lo arribar a Secretaria mitjançant correu electrònic o de manera presencial.

  • Correu Electrònic: cal que baixeu el document i l'empleneu amb les dades, fotografia del vostre fill/a i el signeu. Heu de digitalitzar-lo i enviar-ho a:

preinscripcio@ieaoriolmartorell.cat 

  • Presencialment:  podreu entregar el document al mateix centre (Edifici de Secundària)  en les següents franges horàries:
MATÍ: 08:45 h -09:30 h
TARDA: 15:30 h -16:30 h

Baixeu el document per poder tramitar el vostre trasllat d'expedient al centre, en el cas de quedar places vacants per al curs demandat.

LLENGUATGE MUSICAL
La prova d’accés a 1r de Batxillerat /5è curs del Grau Professional
constarà de tres grans apartats:

1. APARTAT DE CANÇÓ I LECTURA

2. APARTAT AUDITIU

3. APARTAT TEÒRIC-ANALÍTIC

INSTRUMENT

L’aspirant ha de portar el seu propi pianista acompanyant.
• Dues còpies del repertori a interpretar pel tribunal qualificador.
• Es valorarà la capacitat de tocar de memòria.
• Si no es porta el repertori demanat o acordat prèviament amb el professorat del
centre no es deixarà fer la prova.

LLENGUATGE MUSICAL
La prova d’accés a 1r de Batxillerat /5è curs del Grau Professional
constarà de tres grans apartats:

1. APARTAT DE CANÇÓ I LECTURA

2. APARTAT AUDITIU

3. APARTAT TEÒRIC-ANALÍTIC

INSTRUMENT

L’aspirant ha de portar el seu propi pianista acompanyant.
• Dues còpies del repertori a interpretar pel tribunal qualificador.
• Es valorarà la capacitat de tocar de memòria.
• Si no es porta el repertori demanat o acordat prèviament amb el professorat del
centre no es deixarà fer la prova.

Baixeu el document per poder veure els diferents models i apartats a les proves d'accés de Llenguatge Musical.

5È CURS/1R BATXILLERAT | 6È CURS/2N BATXILLERAT

Escolliu la vostra especialitat d'instrument en la qual us voleu presentar a les Proves d'Accés i baixeu el document per veure els continguts de cada curs.

 Clarinet Fagot Flauta de Bec  Flauta Travessera  Oboè
Saxòfon  Trompa  Trompeta  Trombó  Guitarra
Piano  Contrabaix  Viola Violoncel  Violí

L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per accedir als ensenyaments de 5è i 6è curs de grau professional de dansa.

Orientacions per a les Proves d’Accés

Per poder realitzar la Prova d'Accés cal emplenar el full d'inscripció a la prova. Un cop emplenat heu de fer-lo arribar al centre mitjançant correu electrònic o entregar-lo de manera presencial.

NOTA IMPORTANT:  Aquest full és necessari per fer la Preinscripció al centre. Junt amb el  full d'inscripció caldrà presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne/a o de la família sol·licitant. Els documents necessaris per acreditar la identitat dels alumnes o famílies són:  

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, cal portar la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si la persona sol·licitant és estrangera, cal portar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, es necessita el document d'identitat del país d'origen.

La Preinscripció a Secundària  és del 17 al 24 de març de 2021.


Com puc fer arribar el document al centre

Un cop tingueu el full d'inscripció emplenat, podeu fer-lo arribar a Secretaria mitjançant correu electrònic o de manera presencial.

  • Correu Electrònic: cal que baixeu el document i l'empleneu amb les dades, fotografia del vostre fill/a i el signeu. Heu de digitalitzar-lo i enviar-ho a:

preinscripcio@ieaoriolmartorell.cat 

  • Presencialment:  podreu entregar el document al mateix centre (Edifici de Secundària)  en les següents franges horàries:
MATÍ: 08:45 h -09:30 h
TARDA: 15:30 h -16:30 h

L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per accedir als ensenyaments del 5è CURS de grau professional de dansa en
l'especialitat de Dansa Clàssica i Dansa Contemporània.

DANSA CLÀSSICA

DANSA CONTEMPORÀNIA

 

L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per accedir als ensenyaments del 6è CURS de grau professional de dansa en
l'especialitat de Dansa Clàssica i Dansa Contemporània.

DANSA CLÀSSICA

DANSA CONTEMPORÀNIA