L’ESCOLA

Direcció i òrgans

L’equip directiu és l’encarregat del funcionament i organització de l’escola i de la gestió del projecte educatiu del cenre. Es format pel director o directora, el secretari o secretària i el cap o la cap d’estudis.

  • El cap o la cap d’estudis. És la persona responsable de planificar i gestionar les activitats del centre, com poden ser l’elaboració dels horaris, la planificació dels processos d’acollida i altres activitats del centre i d’atenció als alumnes.
  • El secretari o secretària. És la persona responsable de les tasques relacionades amb la gestió econòmica del centre, de la documentació acadèmica i administrativa i dels recursos materials. També controla el manteniment i la conservació de les instal·lacions.

El claustre de mestres és l’òrgan de participació dels docents en el control i la gestió dels aspectes educatius del centre. El formen tots els mestres del centre i el presideix el director. La seva funció és, entre altres, intervenir en l’elaboració i modificació del projecte educatiu de centre, decidir criteris d’avaluació, programar i avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus representats al consell escolar i establir línies d’intervenció per a l’acció tutorial.

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu formen part del consell escolar del centre i hi participen per mitjà de representants escollits en eleccions.