Reutilització de llibres de text

L’escola va començar el Programa de Reutilització de llibres el curs 2008/09, primer es va implantar a cicle mitjà i posteriorment s’ha anat ampliant en quantitat de llibres en aquest mateix cicle i estenent-lo  a cicle superior i a cicle inicial amb llibres de lectura.

Actualment el programa és aplicat de la següent manera:

* cicle  inicial  –  llibres de lectura de classe

* cicle mitjà  –  llibres de text de medi natural, medi social, llengua castellana, catalana i música.

* cicle superior  –  llibres de text de llengua catalana, castellana, medi natural,  medi social,  matemàtiques i música.

Diccionaris de català, castellà i anglès per a CM i CS. Per aquests dos cicles llibres de lectura.

L’escola, amb una gran diversitat d’alumnat, va emprendre el camí de reduir la despesa familiar en quant a llibres de text i també va creure important conscienciar a tota la comunitat educativa de la necessitat de saber respectar i compartir el material malgrat no sigui propi.

Els objectius prioritzats són:

* Reduir significativament la despesa familiar.

* Promoure la cultura de la sostenibilitat: recuperar, reutilitzar i reciclar.

* Millorar qualitativament i quantitativament els recursos didàctics disponibles al centre.

* Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.

* Sensibilització de la comunitat educativa: famílies, mestres i alumnes.

* Informació a les famílies del projecte.

* Consolidació de la comissió mixta de seguiment del projecte.

Cada curs, al voltant del mes de maig, l’escola pregunta a les famílies sobre la seva decisió de socialitzar o no els llibres de text dels seus fills /es pel curs següent  i alhora es lliura un document amb les normes del programa i la sol·licitud d’adhesió.

 QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR EN EL PROJECTE

 • Signar un document de participació i compromís en el projecte i de la normativa que se’n deriva.
 • Pagar una quota anual que s’establirà en funció de les despeses i de les subvencions rebudes.
 • La quota de participació, caldrà pagar-la junt amb l’import dels altres llibres o material complementari que s’hagi de comprar.
 • Per adherir-se al programa cal estar al corrent del pagament de llibres i quotes de material i cal ser soci de l’AMPA.

Annex 1. Normativa d’ús

 • El projecte està aprovat en Claustre i Consell Escolar.
 • Els llibres de text reutilitzats seran propietat de l’escola i tindran un període de validesa de 4 cursos, com a mínim.
 • Es disposa d’un compte corrent exclusiu per a la gestió del programa de reutilització de llibres.
 • La gestió del procés la fa la comissió de seguiment i gestió de llibres de text, formada per representants de mestres i de l’AMPA.
 • Les famílies són responsables dels llibres i hauran de vetllar per evitar que es facin malbé.
 • Les famílies hauran de signar un document pel qual es comprometen a pagar l’import íntegre del material reutilitzable, en cas de pèrdua o mal ús.
 • Des de l’escola es farà un seguiment dels llibres per tal de garantir que arribin en bon estat a final de curs.
 • La comissió decidirà, a final de curs, el sistema de revisió per determinar l’estat de conservació dels llibres.
 • Els llibres socialitzats es folraran amb plàstic no adhesiu.
 • Els llibres no podran guixar-se, ni amb bolígraf ni retolador i si s’ha de fer alguna anotació caldrà fer-ho amb un llapis tou núm. 2.
 • En el moment de lliurar els llibres, cal que estiguin nets i esborrats.
 • Cada llibre portarà un adhesiu on hi constarà el nom de cada un dels alumnes que l’ha utilitzat.
 • L’escola proporcionarà els llibres socialitzats als alumnes que s’incorporin tard al curs escolar, els quals pagaran la quota corresponent.