Biblioteca i PLEC

Donat que la nostra escola, malgrat haver acabat la pertinença al projecte Puntedu, segueix apostant per la consolidació de la biblioteca escolar. Disposem d’una pissarra digital que ens permetrà facilitar una millor informació sobre les lectures, els seus autors, els il·lustradors. . . alhora que ens obre un ventall més ampli de propostes com pàgines web, blocs, o premsa especialitzats en literatura infantil o juvenil.

Els objectius generals són:

v       Apropar, com sempre, als alumnes la màgia i el plaer que només la lectura ens proporciona, tant individualment com col·lectiva, per  tal com ens permet compartir sensacions, coneixements i experiències. Tot plegat sense deixar de banda la connexió de la BE amb les tutories, els alumnes i les seves necessitats d’estudi personals i concretes.

v       Fomentar l’esperit crític i la presa de consciència dels propis gustos i preferències, així com la possibilitat de saber expressar-los i defensar-los.

v       Familiaritzar els alumnes amb la biblioteca com a camí d’accés a diferents fonts d’informació.

v       Continuar preparant i engrescar futurs usuaris dels espais-biblioteca com el del nostre propi municipi o de la pròpia xarxa al que pertany aquest.

Activitats pròpies de la biblioteca escolar

v       Preparació i control de Maletes Viatgeres per a tots els cursos des de P3 a 6è.

v       Actualització i manteniment del fons de la biblioteca escolar.

v       Coordinació amb la Biblioteca Municipal en la formació d’usuaris.

v       Servei de préstec a les hores del pati.

v       Coordinació de la Revista Escolar juntament amb la comissió d’Informàtica.

v       Potenciació de les visites d’autors o il·lustradors per a tots els cicles per tal d’apropar la seva tasca als nostres alumnes.

v        Tanmateix aprofitar també l’hora de pati per a promoure l’intercanvi dels padrins de lectura, entre Cicle Inicial i Cicle Superior.

L’escola treballa per portar a terme el Pla de Lectura de Centre, amb aquests objectius:

 • Crear una línia d’escola pel que fa al desenvolupament i treball de l’hàbit lector.
 •  Iniciar de forma sistemàtica i amb caràcter general l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura en l’educació infantil.
 •  Incidir en la coordinació entre el professorat d’Ed. Infantil i Ed. Primària en el procés d’E/A de la lectura i escriptura.
 • Dedicar prioritàriament les hores del mestres que estiguin disponibles a l’atenció específica que determinats alumnes requereixin en l’assoliment / consolidació d’aquests aspectes lectoescriptors.
 • Concretar i/o revisar acords dels equips de mestres vers el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura, tant en l’aspecte formal de l’escriptura com en el procés lector (motivació, velocitat lectora, estratègies per incentivar la lectura en l’àmbit familiar…) i extreure’n actuacions a dur a terme per tal de millorar-lo.
 • Potenciar l’ús de la biblioteca
 • Desenvolupar l’interès per la lectura, la necessitat i el plaer de llegir.
 • Establir les directrius i coordinar el treball de l’hora de lectura així com el de biblioteca.
 • Aconseguir una bona habilitat lectora entre els alumnes.
 • Millorar l’expressió oral i l’escrita.
 • Utilitzar les TIC per cercar informació i també com a mitjà d’expressió.
 • Potenciar l’ hàbit lector, per part dels mestres,  en la dinàmica pròpia de l’aula.