CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA

La lectura i l’escriptura són considerades eines bàsiques per assolir un bon aprenentatge, i per tant constitueixin un objectiu preferent durant tota l’escolaritat.

El Certamen de Lectura en Veu Alta té com objectiu fomentar la lectura entre els alumnes. La lectura en veu alta és un instrument útil per a facilitar la comprensió del text i desenvolupar l’expressió oral. Alhora, escoltar una bona lectura és un plaer. Ens distreu, ens encoratja a llegir, ens transmet sensacions… Ens ensenya a escoltar. El gust per la lectura comença per escoltar.

Per què la lectura en veu alta?

  • per practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica
  • per afavorir la comprensió lectora
  • per ser generadora de debat
  • per treballar alguns aspectes gramaticals
  • per afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari
  • per prendre consciència de l’organització de la informació.

Per realitzar una lectura expressiva correcta cal tenir en compte:

  • Llegir amb una entonació adequada, amb la velocitat, la pronunciació i el ritme que demana cada tipus de text.
  • Controlar el procés lector per a assegurar una lectura correcta d’allò que diu el text (preparar-se la lectura, mantenir l’atenció, saber què s’ha de fer davant de paraules difícils…).
  • Llegir en públic textos diversos, amb expressivitat, captant l’atenció, amb l’entonació, el ritme i la velocitat adients en cada cas, controlant el procés de lectura.
  • Tenir clar amb quin objectiu o amb quina intenció es llegeix un text determinat (un llibre de consulta, un fullet de propaganda, un rètol, un diccionari, un còmic, una novel·la…), per a ajustar-hi la lectura.

L’escola participa des de fa anys en aquest Certamen, amb els alumnes de 4t i de 6è. Aquests dos nivells organitzen un concurs intern a les aules, on els nens i nenes han de preparar-se la lectura i llegir-la en veu alta davant els seus companys i mestres i són els oïdors  qui van decidint els mereixedors de representar a l’escola Dr. Samaranch el dia del Certamen. Així, entre tots i totes, es fa la tria dels finalistes que aniran a llegir a l’Auditori de Vilafranca, generalment el mes de març.

Tota la informació la podeu trobar a http://www.lecturaenveualta.cat/

Aquest any els llibres que llegim són:

                               

GRUMETS VERDS                                                              GRUMETS VERMELLS

Alumnes 6è primària                                                                     alumnes 4t primària