Documents de Centre

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i el seu desplegament normatiu (Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent i el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents) situen la presa de decisions en el centre educatiu com a element nuclear del sistema educatiu.

L’exercici de l’autonomia per part dels centres, requereix d’instruments operatius que permetin l’organització i la gestió del centre per assolir els objectius definits en el projecte educatiu i retre comptes davant la comunitat i l’administració educatives.

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable d’autonomia reconeguda.

Aquests documents són els projecte educatiu, les normes d’organització i funcionament, el projecte de direcció vigent, la programació general i la memòria anuals.