PROJECTE LINGÜÍSTIC

El projecte lingüístic emmarca el tractament de les llengües al nostre centre, recull el paper de la llengua catalana com a eix vertebrador del nostre projecte educatiu plurilingüe, el tractament de la resta de llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

El projecte lingüístic explicita l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge a emprar normalment en les activitats internes i externes de la comunitat educativa. Garanteix l’adquisició de la plena competència lingüística de les llengües oficials catalana i castellana i, l’aprenentatge de la llengua anglesa, al llarg de l’educació infantil i primària.