NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Francesc Macià, les NOFC, recullen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’han adoptat per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu (PEC) i en la Programació Anual, la PGC. Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre, aprovar les NOFC i les seves modificacions.