PROJECTE EDUCATIU

El Projecte Educatiu (PEC) de l’Escola Francesc Macià és un document que recull els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics i els principis organitzatius.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees i matèries.

El PEC l’elabora el claustre a iniciativa de la directora.