SALUTACIÓ INICI DE CURS

SALUTACIÓ D’INICI DE CURS

Benvolgudes famílies,

Us donem la benvinguda al nou curs escolar 2018-2019, corresponent al desè any de funcionament de l’escola Puig de les Cadiretes. Al llarg d’aquest període, famílies i equip docent compartim la construcció progressiva del Projecte educatiu de centre.

Prèviament a l’arribada dels alumnes, l’equip de mestres planifica amb entusiasme i rigor professional els objectius de centre del curs iniciat i les corresponents actuacions per assolir-los, amb la finalitat de millorar els resultats educatius dels nostres alumnes i la cohesió social de la comunitat educativa.

Els mestres de l’escola continuaran el seu procés de formació permanent per a l’aplicació de metodologies que potenciïn l’adquisició de les capacitats, habilitats i competències bàsiques, corresponents a les etapes d’escolarització dels nostres alumnes.

El Projecte educatiu de centre contempla el desenvolupament del pensament computacional i l’ús eficient de la tecnologia a les aules, impulsa l’aprenentatge de la llengua anglesa, potencia l’educació emocional, promou la pràctica esportiva i l’adquisició d’hàbits saludables, adequant en tot moment el procés d’aprenentatge a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes.

El Projecte educatiu de centre es fonamenta en un model plenament participatiu que pretén promoure la convivència de tots els sectors de la comunitat educativa i el compromís entre els dos agents principals, responsables de l’educació dels infants.

El Claustre de mestres agraeix enormement la col·laboració de les famílies en el seguiment del procés d’aprenentatge dels vostres fills i filles.

Cordialment,

La direcció del centre

Llagostera, 12 de setembre de 2018