Salut

CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT A L’ESCOLA O LLAR D’INFANTS DURANT UN PERÍODE DE TEMPS DETERMINAT A CAUSA DE MALALTIES TRANSMISSIBLES

 

 

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’una persona a una altra per qualsevol mecanisme (malalties transmissibles) són freqüents en nens escolaritzats i, en general, no cal excloure’ls de l’escola quan estiguin afectats per infeccions respiratòries lleus, tenint en compte a més que la transmissió té  lloc abans d’aparèixer els símptomes o a partir del contacte amb nens amb infeccions asimptomàtiques. El risc de contagi es pot minimitzar seguint les normes higièniques habituals. L’exclusió de nens malalts es recomana quan  potencialment pot reduir les probabilitats d’aparició de casos secundaris.

En general, els nens no s’han d’excloure de l’escola per malalties banals, llevat què es doni alguna de les següents condicions:

La malaltia impedeix que l’alumne dugui a terme les seves activitats amb normalitat.

La malaltia requereix més atencions de les que els responsables a càrrec de l’alumne poden donar-  li, reduint l’atenció envers la resta d’alumnes.

El nen presenta: febre, letargia, irritabilitat, plora constantment, respira amb dificultat  o  altres signes que evidenciïn una malaltia greu.

Presenta exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no ha determinat que no es  tracta d’una malaltia infecciosa

Encara que algunes malalties són de declaració obligatòria per part del metge encara que es detecti un sol cas ( tos ferina (pertussis), rubèola, xarampió, parotiditis (galteres), hepatitis A…), qualsevol malaltia que es presenti en forma de brot epidèmic (dos o més casos relacionats en temps i espai) és de declaració obligatòria per part del metge assistencial al Servei de Vigilància Epidemiològica corresponent (veure annex), que recomanarà les actuacions preventives i de control que corresponguin en cada situació.

A continuació es resumeixen les malalties infeccioses més freqüents en nens en edat escolar agrupades per les seves manifestacions clíniques. No obstant, si es sospita de l’existència d’un brot epidèmic, s’ha d’informar al Servei de Vigilància Epidemiològica corresponent que adaptarà les recomanacions a cada situació concreta.

 

En totes les malalties que cursen amb febre, a més de les recomanacions específiques per a cadascuna d’elles, cal que el nen hagi estat 24h sense febre abans de tornar a l’escola.

 

 

Malalties respiratòries:

 

Tipus de malaltia                                Període de no assistència                     Mesures addicionals

Infecció respiratòria aguda de vies altes Fins almenys 24 hores sense febre i toleri l’activitat general
Faringitis estreptocòccica Fins a 24 hores després d’iniciar el tractament
Amigdalitis vírica No és necessari excloure de l’escola si no presenta febre. La més habitual és la originada per virus, no és necessari tractament antibiòtic
Tos ferina (pertussis) Fins a 5 dies després d’haver iniciat el tractament antibiòtic apropiat o 21 dies des de l’inici de la malaltia Malaltia prevenible amb vacunació.
Tuberculosi Fins que el metge no determini que no és infecciós (mínim 2-3 setmanes desprès de l’inici del tractament). Sempre avisar al Servei de Vigilància Epidemiològica corresponent.
Grip Fins almenys 24 hores sense febre i que toleri l’activitat general

 

 

Malalties dels ulls:

 

Tipus de malaltia                                          Període de no assistència                        Mesures addicionals

Conjuntivitis purulenta* Fins a 24 hores d’iniciar el tractament

*Conjuntiva vermella o rosada amb descàrregues de secrecions blanques o grogues, parpelles enganxades al matí i dolor o vermellor a la zona que envolta l’ull.

 

 

 

Malalties gastrointestinals:

 

Tipus de malaltia                      Període de no assistència               Mesures addicionals
Diarrees per Salmonella Fins 48 hores des de la darrera deposició diarreica Supervisió del rentat de mans dels nens. En preescolars, el Servei de Vigilància Epidemiològica valorarà la necessitat o no d’obtenir abans de la readmissió dues mostres de femta negatives
Diarrees per Shigella Fins 48 hores des de la darrera deposició diarreica En cas de S.boydii, S.dysenteriae o S.flexneri en preescolars, fins a l’obtenció de dues mostres de femta negatives (amb un interval de 24 hores)
Diarrees per E.coli O157:H7 Fins 48 hores des de la darrera deposició diarreica En preescolars fins a obtenir dues mostres de femta negatives (amb un interval de 48 hores)
Diarrees per qualsevol altre microorganisme Fins 48 hores des de la darrera deposició diarreica

 

 

 

Malalties que cursen amb erupció cutània:

 

Tipus de malaltia                                 Període de no assistència                              Mesures addicionals

Escarlatina Fins 24 hores després

d’iniciar el tractament antibiòtic

 
Eritema infecciós

(cinquena malaltia, malaltia de la bufetada)

No cal excloure el nen de l’escola Valorar risc en embarassades i nens*
Rubèola Fins a 7 dies després de l’inici de l’exantema Valorar risc en embarassades i nens*
Xarampió Fins a 4 dies després de l’inici de l’exantema Quan es confirma un cas de xarampió, cal excloure tots els nens susceptibles no vacunats, fins que puguin presentar una prova d’immunitat (vacunació) o fins que el risc de contagi hagi passat (fins a 21 dies després de l’inici de l’exantema del darrer cas de la malaltia)

Valorar risc en embarassades i nens*

 

Herpes simple (labial) No és necessària la exclusió Evitar petons i contacte amb les lesions herpètiques
Herpes Zòster Excloure només si les vesícules supuren i no es poden cobrir Poden causar varicel·la en aquells que no l’han passada. Es contagia amb contacte directe i proper.
 

Varicel·la

Fins al sisè dia després de l’aparició de l’exantema, o abans si les lesions s’han assecat i han fet crosta.  

Impetigen contagiós Fins a 48 hores desprès de l’inici del tractament antibiòtic

 

* En general si una embarassada desenvolupa una erupció cutània o està amb contacte directe amb alguna persona que es sospitosa de presentar-ne, hauria de ser investigat. La varicel·la pot afectar a l’embaràs si una dona no ha passat la infecció.

 

 

Altres infeccions i parasitosi:

 

Tipus de malaltia                                 Període de no assistència                          Mesures addicionals
Meningitis bacteriana (pneumocòccica, meningocòccica o per Haemophilus influenzae) Fins a que toleri l’ activitat general Malalties prevenibles amb vacunació.

Avisar al Servei de Vigilància Epidemiològica per identificar contactes que requereixin antibiòtic.

Mononucleosi infecciosa Fins que toleri l’activitat general
Parotiditis (galteres ) Fins a 5 dies després de la inflamació de les glàndules Es pot prevenir amb vacunació.
Hepatitis A Fins a 7 dies després de l’ inici dels símptomes i fins que toleri l’activitat general Una bona higiene personal i ambiental minimitzen

la propagació de la malaltia.

 

Pediculosi (polls)

Fins a 24 hores desprès que s’hagi iniciat tractament. No cal excloure si l’afectat fa tractament adequat. El tractament només està recomanat en casos on

s’han vist polls vius. Comprovar regularment l’existència de polls amb una pinta.

 

 

Tinya

 

Exclusió fins que comenci el tractament. No cal excloure si l’afectat fa tractament adequat

El tractament farmacològic és important.

Tractar animals domèstics amb simptomatologia.

 

Sarna/Escabiosi

Pot tornar 1 dia després d’iniciar tractament (és adir un cop acabada la 1a tanda). Tractament en 2 tandes amb una setmana de

diferència.

Berrugues No cal Les berrugues haurien d’estar cobertes a piscines,

gimnàs i vestuaris

Mol·lusc contagiós No cal excloure el nen de l’escola Excloure el nen de pràctiques esportives que impliquin un contacte cutani estret (lluita lliure o similars)