Consell escolar

El Consell Escolar

Definició: El Consell Escolar és un òrgan col·legiat de participació del centre. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció.

 

Composició:

 1. a) El/la director/a de l’Escola, que en serà president/a
 2. b) El/la Cap d’estudis
 3. c) Un/a representant de l’Ajuntament de Santpedor
 4. d) Quatre representants dels professors/es escollits pel Claustre
 5. e) Dos representants dels pares i mares d’alumnes
 6. f) Un/a representant del PAS
 7. g) Dos alumnes de 12 o més anys
 8. h) El/la secretari/a del Centre actuarà com a secretari/a del Consell Escolar, amb veu però sense vot.

 

Funcions: El Consell Escolar del Centre tindrà les següents funcions:

 1. a) Informar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
 2. b) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.
 3. c) Participar en el procés d’admissió d’alumnes.
 4. d) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaria i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes.
 5. e) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.
 6. f) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 7. g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
 8. h) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 9. i) Participar en la selecció del director del centre. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 10. j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 11. k) Qualsevol altre que li atribueixi l’Administració educativa
 12. l) Aprovar i avaluar els projectes i les normes d’organització i de gestió del centre.

 

Elecció dels seus membres

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, estableix que cada centre determina la composició i el reglament del consell escolar. L’elecció i renovació dels seus membres vindrà donat segons els calendaris que se’ns notifica a través del Departament d’Ensenyament. Cada dos anys hi ha d’haver renovació del 50% del consell.

 

Funcionament:

 1. a) El Consell Escolar serà convocat i presidit pel director/a
 2. b) El Consell Escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada per trimestre, i sempre que el convoqui el director/a o ho sol·liciti al menys un terç dels seus membres.
 3. c) La convocatòria s’ha de fer, almenys, amb 48 hores d’anticipació i amb un ordre del dia que inclourà la data, l’hora i el lloc de la reunió i especificarà quins punts són informatius i quins altres són per a prendre decisions. Quan la convocatòria inclogui propostes que hagin de ser votades, es facilitarà, juntament amb la convocatòria, la documentació necessària per conèixer prèviament el contingut de la mateixa. El consell es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.
 4. d) Les decisions en el si del Consell Escolar, es prendran normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.
 5. e) Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre de la comunitat educativa, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.
 6. f) El/la secretari/a del centre aixecarà acta de cada sessió del Consell, la qual, una vegada aprovada, passarà a formar part de la documentació general del Centre.
 7. g) En tots els documents es consignarà la data i aniran signats