Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa

( pares, mares, mestres , ajuntament i serveis ). Les seves funcions són coordinar , aprovar i gestionar totes les activitats del centre .

Composició actual del Consell Escolar de l’escola

Presidenta : Director/a

Cap d’Estudis: 1

Secretària: 1

Representants de mestres: 5

Representant de l’AMPA : 1

Representants del pares:   4

Representant municipal :    1