Transparència

PLA D’ACTUACIÓ DE L’ESCOLA GUILLEM FORTUNY

L’afrontament de la pandèmia per COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials.

Coneix el nostre Pla d’Actuació→

PROJECTE EDUCATIU

El projecte educatiu del centre és un document consensuat amb la comunitat educativa que té per finalitat plasmar de manera coherent l’acció educativa adoptada després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa.

Ha de garantir que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre, i s’haurà de fer públic.

El projecte educatiu és el document de referència més important del centre, defineix la identitat del centre, expressa les intencionalitats, n’explicita els objectius i orienta la seva activitat.

Especifica les finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals, necessitats i interessos.

Coneix el nostre PEC →

PROJECTE LINGÜÍSTIC
El PLC com a part del projecte educatiu de centre (PEC) el podríem definir com l’instrument que permet que els centres educatius organitzin i gestionin, d’acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents.

Coneix el nostre PLC →

NOFC
La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Així doncs, la present Normativa d’Organització i Funcionament de Centre ha estat elaborada per l’Equip Directiu amb l’aportació de criteris i propostes per part dels docents, d’acord amb la normativa vigent.

Coneix el nostre NOFC →