Reutilització Llibres de Text

PROGRAMA COOPERATIU PER AL FOMENT DE LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI

FINALITAT DEL PROJECTE:

El projecte per la reutilització i socialització del material didàctic i llibres de text s’inicia el curs 2007-2008 amb la intenció de tingui continuïtat durant els cursos posteriors. Els destinataris són tots els alumnes d’educació primària

Les finalitats d’aquest projecte són, entre d’altres, compensar les desigualtats econòmiques i socials, incentivar l’estudi i la cura de llibres entre els alumnes, procurar la participació de les famílies en el procés educatiu i impulsar aquelles iniciatives que afavoreixin la innovació pedagògica i curricular.

OBJECTIUS DEL PROJECTE:

  • Reduir la despesa en llibres de text i material didàctic complementari que tenen les famílies a començament de cada curs.
  • Fomentar els valors de:
  • compartir i respectar els béns de tots.
  • l’austeritat i la utilització racional de recursos.
  • el consum sostingut.
  • la socialització i la responsabilitat

Reciclar i/o reutilitzar els llibres i el material escolar com un dels objectius del projecte d’innovació Escoles Verdes que el centre porta realitzant des d’aquest curs.

Programa elaborat pel centre i que ha estat adjudicat pel Departament d’Educació el curs 2007-2008.

Aquest programa té com a objectius principals:

1.- Reduir la despesa en llibres de text i material didàctic complementari que tenen les famílies a començament de cada curs.

2.- Fomentar els valors de socialització i responsabilitat, de consum sostingut i de saber compartir i respectar el material comú.

Durant el curs 2007-2008 la subvenció obtinguda ens ha servit per fer front al cost econòmic de llibres no fungibles que utilitzen  els diferents nivells (llibres de lectura de primer i segon curs de cicle inicial i una part dels diccionaris de català castellà i angles per als diferents cursos de cicle mitjà i superior).

Full de participació i compromís