Projecte Educatiu

 

 

 

Documents de Centre

PROJECTE LINGÜÍSITC DE CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DE L’ESCOLA EMILI VALLÈS

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE


MISSIÓ  DE L’ESCOLA

L’Emili Vallès és una escola pública, catalana, laica i compromesa amb l’entorn. Pretén aconseguir un desenvolupament integral de l’alumnat perquè sàpiguen viure i conviure en societat respectant els drets i llibertats de les persones i els principis de la democràcia.

La missió del nostre centre és:

 • Donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.
 • Aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges.
 • Promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars.
 • Fomentar la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre.
 • Desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.
 • Una formació integral que li permeti desenvolupar les seves capacitats per a un futur pròxim, en un ambient constructiu, agradable comptant amb la col·laboració de les famílies.
 • Un centre respectuós i obert a la diversitat, als canvis del món actual, respectuós amb el medi ambient i que s’adapti amb èxit a la societat que estem vivint.
 • Un desenvolupament òptim de les capacitats de pensar, raonar, ser responsables, crítics, autònoms, creatius i receptius amb les diferències
 • La diversitat cultural com un valor positiu, fomentant i facilitant la convivència dels alumnes, promovent un aprenentatge conjunt.

 

VISIÓ

Volem ser una escola on:

 • L’alumnat sigui autònom, amb esperit crític i amb capacitat d’adaptació per resoldre situacions de la realitat amb una actitud positiva.
 • Es fomenti una actitud col·laboradora, respectuosa i participativa; que treballi de manera significativa i globalitzada; basada en l’observació, experimentació i la cooperació.
 • Es formin persones competents a partir d’un plantejament educatiu basat en l’orientació individualitzada, afavorint una relació bidireccional família-escola.
 • Es potencií l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i que treballi per una educació plurilingüe en llengua catalana, castellana i anglesa.
 • Es treballi per millorar el rendiment acadèmic, es fomenti la creativitat, es treballin les emocions i la convivència de l’alumnat incorporant un treball més globalitzat, que afavoreixi l’assoliment de les competències d’àrea i les competències transversals.

VALORS

Els valors que inspiren la nostra tasca són:

 • Respecte als iguals, adults i entorn.
 • Estimació per l’Escola i la seva comunitat.
 • Empatia amb la diversitat.
 • Constància i esforç en el treball.
 • Autoestima, responsabilitat, autonomia i igualtat.
 • Participació i cooperació amb la comunitat educativa i institucions.
 • Foment de la convivència basada en el diàleg i la mediació.