REOBRIM L’ESCOLA – Proposta voluntària

Estem organitzant la tornada a l’escola adaptant les indicacions del PLA DE REOBERTURA DE CENTRES del Departament d’Educació, ja informarem de les mesures concretes de protecció i de prevenció.

Les famílies o persones tutores dels alumnes d’Educació Infantil han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una DECLARACIÓ RESPONSABLE, d’acord el model que serà facilitat per correu electrònic, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu:

  • Famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
  • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunal al dia.
  • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.