Salut

Per administrar medicaments als alumnes cal que els pares o tutors legals aportin una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, els pares o tutors legals han d’aportar un escrit (model de centre) on es demani i s’autoritzi al personal del centre docent que administri al seu fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari de classe.

Si algun xiquet/a s’accidenta i és necessària la intervenció mèdica truquem els pares perquè el vinguin a buscar, si no podem contactar amb ells o no poden venir, es trucarà al servei d’ambulàncies. Si no és necessària intervenció mèdica , en cas d’accident sabeu que s’apliquen les cures o actuacions de neteja de la ferida.

Si algun alumne agafa una malaltia perillosa o de repercussió escolar la família ho ha de comunicar immediatament al centre. Cal extremar les cures perquè si no és així no deixarem venir l’alumne fins que estigui completament curat.