Menjador escolar

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR.

El menjador escolar de l’escola 21 d’Abril de l’Aldea comparteix la funció educativa i la social. La seva missió és proporcionar a l’alumnat una alimentació suficient, sana i equilibrada, al mateix temps que representa un complement al treball pedagògic que es realitza a les aules, en l’educació per a la salut i els hàbits de comportament social.
El servei de menjador ofereix el seu servei de dilluns a divendres en la franja horària de les 12: 30h del migdia a les 15:00h de la tarda.

La junta directiva de l’ AMPA de l’escola és l’encarregada i la responsable del servei i de la gestió. Tots els menús estan avalats per l’empresa “La Llar de Santa Bàrbara” i el Departament d’Educació en fa el seguiment i control de sanitat i qualitat.

menjadorInstal·lacions

menjador montatge

 

El servei del menjador escolar disposa de les següents instal•lacions:
L’edifici del menjador està situat dins de l’escola.

Compta amb els següents equipaments bàsics:
• Una cuina amb forn, rentaplats, nevera… on es guarda el material
• Una sala gran que fa de menjador
• Un lavabo
Funcionament diari:

La monitora del menjador és la responsable de passar i recollir el llistat diari d’alumnes que es quedaran al menjador. (a les 9:15 min del matí aproximadament). L’alumnat que es queda a dinar porta de casa el tiquet corresponent del menú o el sol•licita a la monitora.
La monitora informa (a dos quarts de 10 del matí) a l’empresa Plat a taula (l’Ampolla) del nombre del menús del dia i especifica si són normals, de règim astringent i/o especials (dietes específiques mèdiques, celíacs, per motius religiosos…).

Normes generals

De 12:30 a 13:00 h, els nens i les nenes que es queden al menjador romandran al propi menjador o al pati a càrrec de la monitora.
L’empresa de càtering es fa càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens i nenes que ho sol•liciten. L’alumnat que per motius religiosos han de seguir un menú especial hauran de portar un paper signat així com aquell que fa règim durant tot el curs, ho ha de justificar en un informe mèdic .
Els nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjar hauran de dur un paper del metge on consti en nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora (clarament). Cal lliurar aquesta nota a la tutora ,que al farà arribar al menjador(monitora). Els pares o tutors legals han d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del menjador que administri al seu fill/a la medicació escrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari de menjador.
Les faltes i sancions a l’alumnat es regularan pel Règim Intern del Centre i en el marc del Decret dels drets i deures de l’alumnat..
Les faltes envers companys/es, monitores i altres persones adultes es comunicaran als pares per escrit. Si el nen o nena insisteix en la seva actitud i és advertit més de tres vegades, podrà ser exclòs temporalment del servei de menjador.

L’AMPA es reservarà el dret de no admetre els nen/es que reiteradament es neguin a menjar, allarguin excessivament la durada de l’àpat o provoquin conflictes sistemàticament.
Convivència

Per al correcte funcionament i millor convivència entre totes les persones que fan ús del menjador o treballen en ell serà necessari tenir en compte les següents normes:

1- Tractament respectuós en tot moment.
2- No fer diferències de tractament de sexe o raça.
3- En cas que s’incompleixin reiteradament les normes de convivència i respecte es comunicarà a la junta de L’AMPA per a prendre la decisió pertinent.

Normativa referent a l’alumnat:

Les monitores responsables del servei han de fer complir unes normes de convivència que permetin assolir els hàbits i l’autonomia personals de l’alumnat, així com mantenir un clima de respecte i cooperació:

• Rentar-se les mans abans de dinar i abans d’entrar a classe.
• Entrar i sortir puntualment del menjador en silenci i ordre.
• Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina.
• Utilitzar els coberts adequadament a la taula.
• Menjar de tot, acostumar-se a diferents menús.(Es consideraran excepcions per malaltia, règim o motius religiosos).
• No tirar el menjar a terra ni per les parets. Si cau, cal recollir-lo.
• Seure bé a taula i menjar correctament amb la boca tancada.
• Recollir els estris de la taula un cop s’hagi acabat el dinar i deixar-la neta .
• Rentar-se bé les dents després de dinar.
• Tenir cura i compartir els jocs i materials del menjador.
• Respectar els límits dels espais marcats al pati per als diferents grups.
• Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, les monitores i totes les persones relacionades amb els servei.
L’alumnat que es quedi a dinar al menjador escolar no podrà sortir de l’escola sota cap concepte.
Les excepcions es regularan a través del Reglament del Règim Intern del Centre .
Material (necesser):

L’alumnat des de P3 fins a segon de primària portaran una bata (per a ús exclusiu del menjador). Cada divendres la prendran a casa per rentar. La bata portarà una beta per poder-la penjar i escrit el nom del nen/a.

Tanmateix l’alumnat necessitarà una bosseta que es pugui penjar, marcada amb el nom, amb un raspall de dents , pasta dentífrica, colònia …..

FUNCIONS DELS/LES MONITORS/RES DEL MENJADOR:

• Atendre i custodiar els alumnes durant les menjades i si és procedent, en el temps anterior i posterior d’aquestes.
• Resoldre les incidències que pogueren presentar-se durant aquest temps.
• Comptar el nombre dels menús.
• Vetllar pel manteniment de l’ordre en el menjador.
• Presentar especial atenció en la tasca educativa del menjador, adquisició d’hàbits socials i higiènic-sanitaris i correcta utilització del parament del menjador.
• Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada per la junta directiva de l‘AMPA en coordinació amb la direcció del centre amb vista del correcte funcionament del menjador.
• Elaboració d’un full de control .
• Revisar que els menjars quan arribin (estat, presentació, quantitat,…..) sigui el correcte i esperat.
• Quan l’alumnat hagi entrat a les aules (horari escolar) les monitores podran, si ho desitgen, quedar-se al menjador a fer el seu àpat (el menú serà el mateix que diàriament serveixi l’empresa de càtering).
• Al finalitzar la jornada el menjador quedarà net i ordenat i tot recollit.
• En el moment en el que, tot alumnat que faci ús del servei de menjador, es trobi al pati (els 10 min abans de començar les classes inclosos) serà responsabilitat de les monitores del menjador.
A banda de les funcions de les monitores/rs especificades seran d’obligat compliment al centre, sent treball de les monitores del menjador que es compleixen:

• Procurar que el moment de dinar sigui una estona tranquil•la per a l’alumnat (no cridar ,no córrer….).
• Iniciar hàbits correctes d’utilització del parament del menjador (sobretot parvularis), així com una adequada higiene postural a la taula.
• Quan soni la música d’avís d’entrada i sortida a l’esca (a les 12:30, i 16.30) quedarà totalment prohibit: córrer, jugar, cridar, passejar per l’interior del centre, pujar a les aules o jugar pels passadissos. L’alumnat haurà d’estar al pati o al menjador (en cas de pluja com a excepció a l’entrada de l’escola).
• El material utilitzat per a qualsevol activitat serà dut per la monitora (no s’agafarà material del centre sense tenir l’autorització prèvia per part de la direcció).
• Tot l’alumnat després de dinar tindrà cura de la seva higiene personal supervisada per la monitora del menjador i arribaran a les aules amb un aspecte pulcre.
• Les monitores organitzaran l’alumnat i procuraran que cada comensal utilitzi els coberts correctament, ajudant a qui ho necessiti i controlaran el silenci durant el menjar i l’ordre.
• Al termini del àpat es tindrà especial atenció en que les taules queden netes (quedant prohibit treure aliments de les dependències del menjador sense prèvia autorització).