Preinscripció i matrícula

FINALITZACIÓ DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2020/2021

Dades fins al 30 de setembre.

INFORME_ALUMNES_MATRICULATS__Web

 

INFORMACIÓ GENERAL

Calendari
Presentació de sol·licituds amb suport informàtic Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia Del 19 al 22 de maig de 9h a 13,30h
Presentació de documentació Fins el 25 de maig del 2020

Es donarà cita prèvia  via telefònica a través del telèfon 937959775. Aquest telèfon estarà operatiu els dies 13, 14, 15 i 18 de maig, de 10 a 12h.

Presentar la sol·licitud
Cliqueu en el següent enllaç tant si és per presentar la sol·licitud per internet o de forma presencial. Sol·licitud de preinscripció.
Documentació i criteris de prioritat

Cal utilitzar manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada.

El centre ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

El resguard de la sol·licitud s’ha d’enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys
 • La targeta sanitària
 • El carnet de vacunacions
 • Informe mèdic en cas de patir algun tipus d’al·lèrgia

Documentació complementària

Documentació complementària

 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Certificat de discapacitat (alumne o familiar de primer grau)
 • Certificat del PIRMI (Renda mínima d’inserció)
Oferta de places del centre curs 2020-2021
http://mapaescolar.gencat.cat/

Si necessiteu més informació o teniu qualsevol dubte podeu enviar un correu a a8000153@xtec.cat

Com es farà l’atenció presencial?
 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • Si és possible, vingueu amb l’imprès complimentat i amb les còpies de la documentació fetes. Porteu el vostre propi bolígraf. En cas de no portar un bolígraf blau, se us en facilitarà un, prèviament desinfectat.
 • Cal  portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Recomanem portar mascareta i guants;
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • La previsió del temps per a realitzar cada sol·licitud és d’uns 15 minuts. Demanem puntualitat.
 • Un cop feta la sol·licitud, se us entregarà una còpia com a resguard de la preinscripció.
Accés al centre

Les persones que hagueu de presentar la sol·licitud de forma presencial i que hagueu demanat hora prèviament, haureu d’accedir a l’edifici de l’escola per l’entrada del Rial Sa Clavella. L’accés estarà senyalitzat. Recordeu que, sempre que sigui possible, la sol·licitud l’ha de fer una sola persona.

En cas d’haver d’esperar per presentar la sol·licitud, s’haurà de respectar la distància social de 2 metres entre persona i persona, fora de l’edifici.

Quan sigui el vostre torn, abans d’accedir a l’interior de l’edifici, el personal de l’escola us facilitarà una mascareta i guants, en cas que no en porteu. També se us dispensarà gel hidroalcohòlic a les mans, per tal de garantir la desinfecció.

Sortida de l’edifici
Un cop finalitzada la preinscripció, se us indicarà el camí de sortida. També on podeu llençar els guants i la mascareta que heu fet servir per accedir a l’edifici.
 • L’espai destinat a la preinscripció es desinfectarà entre sol·licitud i sol·licitud.
 • No està permesa la visita a les instal·lacions de l’escola.
 • L’entrada i la sortida a l’escola es farà en recorreguts diferenciats.