Consell escolar

És l’òrgan de govern del centre i hi són representats els diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa: L’ajuntament com a titular del centre, els professors, els alumnes i les famílies.

El Consell Escolar es regula per la Llei orgànica 9/1995, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents, per la Llei orgànica 10/2002, de la qualitat de l’educació, pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOCGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i pels reglaments orgànics corresponents

Composició:

 • El/la Directora del centre, que en serà el/la president/a
 • El/la Cap d’Estudis, que actuarà com a secretari/a
 • Un/a Regidor/a o representant de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
 • Un nombre de professors/es, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell.
 • Dos representats dels pares, mares tutors/es d’alumnes, (un d’ells ha de ser un membre designat per l’AFA)
 • Dos representants dels alumnes
 • Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre, elegit per, i entre aquest personal.

 

Actualment formen el consell escolar de l’Escola Municipal de Música de Sant Hipòlit les següents persones:

  • Laura Ojeda, regidora d’educació de l’ajuntament de Sant Hipòlit
  • Albert Bardolet, director de l’Escola
  • Núria Guillén, cap d’estudis i professora de l’Escola
  • Marta Casas, en representació de pares, mares i tutors de l’Escola
  • Marta Alabern, en representació de pares, mares i tutors de l’Escola
  • Anna Sanabra, professora de de l’Escola
  • Martí Bencah, professor de l’Escola
  • Nazari Giol, professor de l’Escola
  • Jaume Grau, professor de l’Escola
  • Joan Molina, professor de l’Escola
  • Marissa Compañó, en representació dels alumnes de l’Escola
  • Àfrica Garcia, en representació dels alumnes de l’Escola