impresos

imprès veure descripció
carta compromís educatiu descarregar document pdf document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.
preinscripció 2019/20 descarregar document pdf sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics.
qüestionari inicial P-3 descarregar document pdf dades que ens ajuden a conèixer millor els infants.
qüestionari alumnes nous descarregar document pdf dades que ens ajuden a conèixer millor les nenes i els nens.
autorització imatge descarregar document pdf autorització per a la utilització de fotografies en la pàgina web de l’escola i publicacions escolars.

autorització sortides

descarregar document pdf

autorització per a les activitats fora del recinte escolar.

protocol accidents descarregar document pdf en cas d’accident, autorització per les decisions medicoquirúrgiques aconsellades pel personal sanitari.
autorització administració paracetamol descarregar document pdf per administrar el paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor.
incidències puntuals descarregar document pdf notificació d’imprevistos que poden comportar canvis en la rutina diària del vostre fill o filla (canvi de dieta, canvi d’hora de sortir de l’escola, canvi de persona que el ve a buscar… i autorització per l’administració de medicaments).
autorització sortir de l’escola descarregar document pdf document que autoritza als alumnes a sortir sols de l’escola al finalitzar la jornada escolar.
ingrés quota infantil descarregar document pdf document acreditatiu de l’aportació feta per les famílies d’educació infantil en concepte de material escolar i sortides del curs actual.
ingrés quota primària descarregar document pdf document acreditatiu de l’aportació feta per les famílies d’educació primaria en concepte de material escolar i sortides del curs actual.
AMPA descarregar document pdf formulari per afiliar-se a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. Què fa l’AMPA? Organització, reunions i col·laboracions.
AMPA descarregar document pdf full d’inscripció pel servei d’acollida i permanències.
sol·licitud menjador descarregar document pdf sol·licitud per a fer ús del servei de menjador.