Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

Durant el curs 2019-2020 el CFA Sant Just Desvern oferirà el curs GES II

Aquests estudis permeten obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres de formació de persones adultes que són punts de suport de l’Institut Obert de Catalunya.

El currículum es regula mitjançant el DECRET 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009), i  l’ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5922, de 18.7.2011).