Pla d’acollida

PLA D’ACOLLIDA

1.- Introducció i anàlisi del context.

El pla d’acollida recull i ordena el conjunt d’actuacions que el nostre centre educatiu posa en marxa per incorporar l’alumnat al centre i que es farà extensiu al professorat de nova incorporació.

L’acollida no és una acció puntual ni aïllada del context educatiu, és una seqüència gradual d’actuacions que depenen de les característiques pròpies de cada alumne/a i que implica el conjunt de professionals: tutors, professorat, direcció i secretaria. 2

2.-Objectius

2.1.- Integració escolar i social de l’alumnat.

 • Facilitar la participació de tot l’alumnat en activitats extraescolars organitzades per l’escola.
 • Escolaritzar de manera integradora tot l’alumnat que ho necessiti especialment en els estudis que capaciten per accedir al món laboral, diposar d’ajuts en el pagament del material i altres despeses derrivades de l’escolarització en el centre a totes aquelles persones que les necessitin.

2.2.- Èxit escolar:

 • Assegurar un procés d’escolarització àgil i el més normalitzat possible.
 • Assolir un bon nivell dins dels estudis als quals s’està escolaritzat a partir d’estratègies didàctiques que contemplin l’autonomia d’aprenentatge i el treball cooperatiu.
 • Prevenció de l’abandonament.

2.3.- Valoració de les diferències culturals:

 • Facilitar informació que ajudi a entendre de manera positiva la realitat multicultural de l’escola.
 • Potenciar l’intercanvi i interrelació amb tots els alumnes com a font d’enriquiment mutu.
 • Donar a conèixer els referents culturals, socials i artístics del país per afovorir el respecte i la participació ciutadana.

2.4.-Participació:

 • Tots els professors i el personal PAS han de participar en l’acollida i orientació de l’alumnat.

2.5.- Informació i difusió:

 • Actualització de la web del centre.
 • Difusió en períodes de preinscripció i matrícula de flyers i cartells informatius.

3.- Processos:

4.- Protocol d’Acollida inicial a l’alumnat fora del periode de preinscripció o matriculació:

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ – MATERIALS

RESPONSABLE

Acollida a l’alumnat en horari d’atenció:

1.- Escoltar:

Atendre les questions que l’alumne vulgui preguntar, estudis, horaris, matrícula, etc..

2.-Omplir la fitxa de l’alumne amb les dades acadèmiques.

Es pregunta a l’alumne sobre els estudis que vol realitzar i perquè.

Es fa una valoració dels estudis previs i dels seus interessos.

Es fa una primera orientació de l’alumne cap a un dels estudis.

3.-Omplir el full de matrícula de l’alumne amb les dades personals.

Adjuntar fotocòpia del Dni o NIE.

4.- Donem a l’alumne un paper de cita amb el tutor dels estudis als quals hem orientat a l’alumne o als que ja tenia clar que es volia matricular.

5.- Deixar avís de la visita de l’alumne en la hora de tutoria a la safata del tutor corresponent.

6.- Afegir el nom de l’alumne i el telèfon en el registre de visites.

En horari d’atenció:

Dimarts i dijous matí

dimecres a la tarda.

MATERIALS:

Full de matrícula

Fitxa alumne

Full de cita amb el tutor

Full per al tutor de cita amb l’alumne.

Registre de visites.

Servei d’atenció
Acollida a l’alumnat per telèfon:

1.- Escoltar:

Atendre les questions que l’alumne vulgui preguntar, estudis, horaris, matrícula, etc..

2.- Remetre a l’alumne a l’escola en horari d’atenció perquè es pugui seguir tot el procés menciaonat en l’apartat anterior.

Durant el curs Tot el professorat.
Quan el tutor reb avís de visita d’orientació en la seva safata:

1.- Primera entrevista: Recull informació de l’alumne per cumplimentar les dades que li han passat les persones que han fet l’atenció inicial.

2.- Obre una fitxa amb tota la informació de l’alumne i l’envia a fer la prova de nivell.

3.- Deixa la fitxa de l’alumne a la safata de matrícules/ Deixa la fitxa de l’alumne a la carpeta de llista d’espera.

4.- Presideix l’avaluació inical de l’alumne un cop realitzada la prova de nivell. Si es detecta un nivell molt baix de català es valora acompanyar-lo al SNL.

5.- Assigna a l’alumne un grup, fa petició d’alta al moodle i el convoca per explicar els resultats de la prova.

6.- Dóna a l’alumne el seu horari i un dia d’incorporació, preferentment iniciant una setmana. Signatura de carta de compromís, Full dades FSE i autoritzacions en cas de menor d’edat.

7.- En reunió d’equip docent informa al professorat de la nova incorporació i en fa una petita presentació.

8.- Si l’alumne és menor d’edat i no es vol matricular a PPAGM es comunica a direcció la seva petició.

En horari de tutoria/ orientació

MATERIALS:

Registre d’altes al moodle

Carta de compromís.

Horari grup

Full dades FSE

Autorització sortides i matrícula si s’escau.

Tutors

Tasques administratives:

1.-Matricular als alumnes que hi ha a la safata de matrícules.

2.-Guardar les fitxes dels alumnes a les carpetes corresponents.

3.-Actualitzar les llistes d’alumnes i les del FSE

4.-Actualitzar l’exel de dades d’alumnes del FSE

Primera setmana de cada mes.

Administrativa

5.– Protocol d’Acollida inicial a l’alumnat en el periode de preinscripció.

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ – MATERIALS

RESPONSABLE

Distribució de la informació als diferents estudis per diferents espais.

Aula 1.- Castellà /CFI

Aula 2.- GES/ PPAGM

Aula 3.- Anglès

Aula 4.- PPAGS

Aula 5.- Informàtica

1.- L’alumne en arribar es dirigeix a l’aula dels estudis als quals vol accedir.

2.- El tutor ha d’atendre les questions que l’alumne vulgui preguntar, estudis, horaris, matrícula, etc..

2.-Omplir la fitxa de l’alumne amb les dades acadèmiques.

 • Es pregunta a l’alumne sobre els estudis que vol realitzar i perquè.
 • Es fa una valoració dels estudis previs i dels seus interessos.

3.-Omplir el full de matrícula de l’alumne amb les dades personals.

Adjuntar fotocòpia del Dni o NIE.

4.- Donem a l’alumne un resgurard de matrícula o preinscripció amb les dades bancàries per fer el pagament del material.

5.- Si en el moment de publicació de les llistes l’alumne no està en llista d’espera ja pot fer el pagament i això confirma la matrícula.

6.- Si algun alumne té problemes per fer el pagament ha de passar per l’escola per confurmar matrícula.

MATERIALS:

Full de matrícula

Fitxa alumne

Informació dels estudis.

Horaris.

Horari prova de nivell

Comprovant de preinscripció.

Full de dades per fer el pagament del material.

Tutors dels diferents ensenyaments.

6.- Protocol d’Acollida inicial a l’alumnat en el periode de matrículació.

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ – MATERIALS

RESPONSABLE

Distribució de la informació als diferents estudis per diferents espais.

Aula 1.- Castellà /CFI

Aula 2.- GES/ PPAGM

Aula 3.- Anglès

Aula 4.- PPAGS

Aula 5.- Informàtica

1.- L’alumne en arribar es dirigeix a l’aula dels estudis als quals vol accedir.

2.- El tutor ha d’atendre les questions que l’alumne vulgui preguntar, estudis, horaris, matrícula, etc..

3.- Si hi ha places lliures:

Omplir la fitxa de l’alumne amb les dades acadèmiques.

 • Es pregunta a l’alumne sobre els estudis que vol realitzar i perquè.
 • Es fa una valoració dels estudis previs i dels seus interessos.

Omplir el full de matrícula de l’alumne amb les dades personals. Adjuntar fotocòpia del Dni o NIE.

Donem a l’alumne un resgurard de matrícula amb les dades bancàries per fer el pagament del material.

4.- Si no hi ha places lliures s’apunta el nom i el telèfon de l’alumne en una llista d’espera,

MATERIALS:

Full de matrícula

Fitxa alumne

Informació dels estudis.

Horaris.

Horari prova de nivell

Comprovant de matrícula.

Full de dades per fer el pagament del material.

Tutors dels diferents ensenyaments.

5.- Protocol d’Acollida de docents.

6.- Protocols de seguiment.

Coordinació entre tots els agents d’acollida i orientació

7.- Dossier d’orientació

8.- Coordinació externa:

Relacions amb el municipi, amb els recursos institucuinals i amb els exalumnes.

9.- Avaluació i revisió del PA/PAT