Competència digital ACTIC (Competic)

Els nivells i certificats que oferim són:

  • Competic inicial: nocions bàsiques sobre l’ús del correu electrònic, cerca a internet, ús de processadors de textos, etc.
  • Competic 1: en finalitzar el curs, si s’ha superat l’avaluació contínua i el Projecte Final, s’obté el Certificat de COMPETIC 1, de competència digital de l’educació de persones adultes. Aquest certificat equival al Certificat Bàsic de l’ACTIC.
  • Competic 2: en finalitzar el curs, si s’ha superat l’avaluació contínua i el Projecte Final, s’obté el Certificat de COMPETIC 2, de competència digital de l’educació de persones adultes.
  • Competic 3:en finalitzar el curs, si s’ha superat l’avaluació contínua i el Projecte Final, s’obté el Certificat de COMPETIC 3, de competència digital de l’educació de persones adultes, que certifica un domini ampli de les TIC. Es treballarà la competència C5: tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, i la competència C8: Presentació de continguts. El certificat del nivell COMPETIC 3 equival al Certificat avançat de l’ACTIC.

Horaris del curs 2020-2021

Competic  1 Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30 Dilluns i dimecres de 11:00 a 12:30
Competic 2 Dimarts i dijous de 18:30 a 20:30 Dilluns i dimecres de 9:00 a 11:00
Competic 3 Dilluns  18:30 a 17: 30

Divendres de 10:00 a 11:00

Model semipresencial.
Competic Inicial Dimarts i dijous de 15:30 a 17:00

Currículum:

Veure el currículum de COMPETIC

Recursos:

Aula virtual, dossier, material audiovisual, etc…

Avaluació:

L’avaluació s’organitza en dues fases:

1. Avaluació contínua: Es fa durant tot el curs tenint en compte totes les competències que es treballen. La nota obtinguda tindrà un valor del 60% respecte del valor de la nota global.

2. Projecte final: el projecte s’ha de realitzar presencialment en el centre i es realitza segons el calendari que estableix el centre i dins l’horari lectiu de l’alumnat. La nota obtinguda tindrà un valor del 40% del valor de la nota global.

La nota final serà Apte/a o No apte/a.