Curs de preparació a les proves d’accés a grau superior

El curs de preparació a les proves d’accés a grau superior està dirigit a totes les persones que tenen un mínim de 19 anys o bé els compleixen durant l’any en curs. Amb 18 anys també es pot accedir si s’ha aprovat un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM).

Aquest curs està adreçat a aquelles persones que no tenen la titulació acadèmica per accedir directament a un cicle formatiu de grau superior (CFGS), és a dir, no estan en possessió del títol de batxillerat LOGSE, del COU, de la FP2 o d’un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) de la mateixa família del CFGS que volen cursar. En tot cas, s’aconsella tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) per poder seguir correctament els continguts del curs.

Objectius:

El curs prepara l’alumnat per superar les proves d’accés a cicles formatius de grau superior que el Departament d’ensenyament convoca una vegada a l’any, cap al mes de maig. L’objectiu de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats vers al camp professional al qual es vulgui formar.

Podeu veure aquest vídeo de la Diputació de Barcelona on s’explica aquest curs tant des de la visió de l’alumnat com del professorat.

Continguts:
Durant el curs es treballen els continguts de les assignatures definits en els temaris oficials de cadascuna de les parts de la prova que són les següents:

  • Part comuna: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques. Aquestes matèries es preparen a classe amb el professorat de l’escola.
  • Part específica:  l’alumnat ha d’escollir dues matèries en funció del cicle formatiu al qual vol accedir. Aquestes matèries es realitzaran a través d’internet a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). La nostra escola ofereix un seguiment tutorial de les matèries que l’alumnat cursa a la IOC.

Grups:

L’escola ofereix un grup de matí.

Les classes són de dilluns a divendres de 9:30h a 13h .

HORARI 20/21
Nom Horari Grau Superior
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9-9:30
9:30-10
Castellà 1
Matemàtiques 1
Castellà 2
Català 2
10- 10:30
10:30 – 11
11 – 11:30
Anglès 1
Català 1
Anglès 2
Matemàtiques 2
11:30 – 12
12 – 12:30
12:30 – 13

Famílies professionals:

A continuació, trobareu un quadre on es mostren les diferents famílies professionals i les matèries que l’alumnat haurà d’escollir.
opcions-materies-gs-fp

Segons l’experiència laboral hi ha la possibilitat d’obtenir l’exempció de la part específica si es demana mitjançant una sol·licitud normalitzada a l’administració del Departament d’Ensenyament.

Inici del curs: 19 de Setembre.

Finalització: segons convocatòria del calendari oficial.

Horari: 12 hores setmanals (en horari de matí). Les classes són de dilluns a divendres de 9h a 12h (Grup 1) i de 10:30h a 13:30h (Grup 2).

Modalitat:
El curs és presencial i cal arribar al 80% de l’assistència per obtenir el certificat de l’escola amb la puntuació mitjana del curs. Cal seguir les assignatures de l’IOC ja que ponderen en la obtenció de la puntuació mitjana del curs. El seguiment de les dues assignatures que l’alumnat cursa a l’IOC és molt important i per aquest motiu l’escola dedica 1h setmanal a l’acompanyament de l’alumnat en el seguiment d’aquestes matèries. L’assistència a aquestes classes és obligatòria.

Quan la qualificació de la prova és igual o superior a 4, a la qualificació obtinguda s’hi pot sumar:

  • 0’2* puntuació obtinguda en el nostre curs de preparació.
  • puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència (fins un màxim de 0’9 punts per estudis i 0’9 punts per experiència laboral)

Sortides:
Al llarg del curs l’alumnat realitza diverses sortides relacionades amb els continguts de les assignatures i també d’orientació formativa i laboral. Aquí podeu trobar algunes de les imatges d’aquestes sortides.