DATES DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-2021

L’ensenyament de Persones Adultes

L’educació de persones adultes comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Concretament, al Centre de Formació d’Adults – CFA ÀGORA de Salou oferim els següents ensenyaments:

CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL: L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

LLENGUA CASTELLANA: Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en tres nivells: llengua castellana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA – NIVELLS GESO 1 I GESO 2: Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

CURS DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR – PACFGS: Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues. La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

Requisits d’accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

  • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
  • trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball,
  • ser esportista d’alt rendiment,
  • haver cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI),
  • participar al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

PREINSCRIPCIÓ – CURS 2020-2021 – Del 15 al 29 de JUNY (ambdós inclosos)

Les persones que volen accedir a un centre o una aula de formació d’adults han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Donada la situació d’emergència sanitària de la Covid-19, el període de preinscripció es durà a terme amb procediments específics. El claustre de professores del centre espera el vist-i-plau del consistori per tal de publicar les mesures i els protocols de preinscripció. Un cop aprovades, es publicaran en aquest mateix bloc.

CFA ÀGORA – SALOU