Oferta Educativa

L’escola Mare de Déu del Remei d’Alcover és una escola pública, la titularitat correspon a l’administració pública del Departament d’Ensenyament i comprèn l’etapa educativa dels 3 als 12 anys.

Dins d’aquesta franja d’edat l’escola oferta dues o tres línies (en funció del nivell educatiu) que comprenen les etapes d’infantil i primària.

ETAPA D’INFANTIL

L’educació infantil és l’etapa educativa preobligatòria que s’imparteix als infants de 3 a 6 anys. S’organitza en tres cursos: P3, P4 i P5.

<<El segon cicle de l’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida. 

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

En aquesta etapa s’afavorirà que els infants desenvolupin les capacitats que els han de permetre créixer integralment com a persones en el món d’avui, en uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’etapa d’educació primària amb l’adquisició de les competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar l’educació obligatòria.

Les eines fonamentals per a l’avaluació són l’observació que permet disposar d’informació sobre els comportaments i les actuacions dels infants mitjançant instruments diferents. L’observació i la documentació pedagògica permet reconstruir l’experiència educativa, fer visibles els processos dels infants, la relació que mantenen amb els altres i la seva activitat, i documentar aspectes de les activitats quotidianes que han d’ajudar a regular el seu procés d’aprenentatge.

L’objectiu d’aquest informe és compartir amb les famílies en quin moment es troba l’infant i quin procés està seguint en els seus aprenentatges. Aquesta informació ha de servir a les famílies per poder complementar actuacions que permetin el desenvolupament integral de l’infant.>>

Decret 181/2008, de 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil”

ETAPA DE PRIMÀRIA

L’educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatorique comprèn sis cursos:

    • Comunitat de mitjans: 1r, 2n i 3r
    • Comunitat de grans: 4t, 5è i 6è

<<La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l’assoliment de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.>>

Decret 119/2015, de 23 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015)