Projecte educatiu de centre

La nostra escola ha volgut prendre consciència dels canvis radicals que es produeixen en la nostra societat i plantejar-se com ha de ser una escola d’avui, capaç de formar persones competents per a viure en un món basat en el coneixement i la informació, és a dir, persones capaces de reflexionar i mostrar un bon domini dels recursos comunicatius, per aconseguir desenvolupar un pensament personal ampli i obert.

Per això nosaltres:

  • Volem aconseguir que les nostres aules es constitueixin com a comunitats de persones que indaguen i interaccionen de forma dialògica per comprendre el món, els altres i a un mateix.
  • Ens imaginem les nostres aules com un espai ric en comunicació, on les temàtiques que es treballen són el resultat de consensos entre els interessos dels mestres i les inquietuds dels nens.
  • Considerem els nostres alumnes com a subjectes dels aprenentatges, per a tant com persones que tenen informació, idees, sabers, maneres de fer, formes d’explicar i d’explicar-se, concepcions, creences, emocions i sentiments i que tot aquest bagatge s’ha de poder expressar amb llibertat i respecte.
  • Pensem que l’heterogeneïtat de les nostres aules és un privilegi que hem de saber gestionar perquè s’encarna en diversitat de maneres de fer i entendre, aportant a l’aula una riquesa molt valuosa quan es valora i s’aprofita.
  • Creiem que és clau el treball de les emocions i les relacions personals. El desig d’aprendre, la curiositat pels fenòmens, l’esperit d’interrogar-te, o voler comprendre l’altre és quelcom que es conrea.
  • Que el nostre paper com a mestres consisteix en dinamitzar, provocar, facilitar i gestionar situacions d’aprenentatges diverses i no tan sols de transmetre coneixements.
  • Creiem que l’aprenentatge ha d’estar sempre dotat de funcionalitat i significat i que la vida quotidiana, tant a l’aula com a fora, genera de forma natural moltes oportunitats d’aprenentatge que cal utilitzar.
  • Volem fer de les nostres aules espais on altres alumnes, famílies, entitats, experts, etc., facin les seves aportacions, enriquint així les possibilitats d’aprenentatge. Intentem avançar cap a una comunitat d’aprenentatge, en xarxa.

Tots aquests principis la nostra escola els ha concretat en la filosofia pedagògica que és coneix com a Treball per Projectes. Això implica desenvolupar el currículum a través de processos d’investigació, és a dir, una adquisició dels sabers de forma transversal, integrada i global