Consell escolar

ACORDS CONSELL ESCOLAR, curs 19- 20

Acords Consell Escolar – 30 octubre 2019

Acords Consell Escolar 9 desembre 2020

Acords Consell Escolar 27 gener 2021

Acords Consell Escolar 15 març 2021

Acords Consell Escolar 26 abril 2021

Els Representants que formen part del Consell Escolar de l’Escola Lluís Piquer són:

Directora: Maria Lanza
Cap d’estudis: Nuria Rico
Representant de l’Ajuntament: Casandra Garcia
Representants de mestres: Marta Germàn, Anna Carrión, Raquel Carbonell, Patrícia Ramírez, Olga Lozano, Sílvia Aragón
Representants de pares i mares: Meritxell Volart, Alícia Pozo, David Alvarado, Oriol Martínez, Carmen Wandelmer.
Representant de l’AMPA: Miriam Font
Representant del PAS: Elena Martín

Representant del PAE: Mònica Vinuesa
Secretaria: Sònia Lloret

Funcions del Consell Escolar

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Funcionament del Consell Escolar

El Consell Escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.

Les comissions del nostre Consell Escolar són:

– Comissió Permanent

– Comissió Econòmica

– Comissió de Convivència

-Comissió de Menjador

-Comissió Canvi de nom de l’escola

Renovació de membres

Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del Consell Escolar, les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa el Departament d’Ensenyament.

Les vacants del Consell Escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.