Projecte educatiu i Documents de centre

El projecte educatiu de l’Escola Les Roquetes es basa en els següents eixos:

L’escola té com a finalitat principal la formació integral de l’alumne que és el centre de l’aprenentatge.

Som una escola laica que utilitza el català com a llengua d’aprenentatge i de relació.

Entenem que la diversitat ens enriqueix i fomenta l’aprenentatge i la cohesió social per això apostem per una escola inclusiva.

Considerem que ser una escola oberta amb la participació de tota la comunitat d’aprenentatge crea vincles i fa escola.

Som una escola activa, amb uns mestres que treballen en equip, dialogant i buscant consens.

Apostem per impulsar el treball cooperatiu, els ambients a Infantil, els tallers, els projectes i que fa servir les tecnologies com una eina més d’us quotidià.

Donem molta importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa per això els primers contactes es fan a P3 i al llarg de tota l’escolaritat es busquen situacions per fer us de l’anglès en situacions significatives.

L’escola està vinculada a l’entorn i tenim cura de l’educació ambiental per això som escola verda.

Veiem la necessitat de crear als alumnes hàbits saludables i d’activitat física amb els que tenir cura del cos al llarg de tota la vida.

Fomentem la imaginació i la creativitat de l’alumnat a través de l’ expressió artística i participem en actuacions.

Per promoure la cultura anem a audicions, al teatre  i visitem museus.

 

Creiem que el treball de les emocions es bàsic pel desenvolupament personal dels alumnes per això es fan tallers específics.

La coeducació respecta la diversitat i reconeix la individualitat dels nens i nenes per això implementem actuacions i impulsem mesures que fomenten la igualtat.

Eduquem en valors com la responsabilitat, l’esforç, el desenvolupament d’un esperit crític i constructiu, la llibertat de pensament i d’expressió… però sobretot volem que els nostres alumnes estiguin feliços a l’escola, tinguin curiositat per aprendre i coneguin el món en el que viuen.

* El nostre Projecte Educatiu de Centre es troba en actualització.

Aquests documents formen part d’aquest PEC:

  • El Projecte Lingüístic, que podeu veure en el següent enllaç:

PROJECTE LINGÜÍSTIC

  • Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), que podeu veure en el següent enllaç:

NOFC ESCOLA LES ROQUETES

  • El Pla Tac, que podeu veure en el següent enllaç:

PLA TAC ESCOLA LES ROQUETES

També formen part del projecte educatiu, altres documents específics com ara: Projecte de convivència, Escola Verda, Hort, …

  • El Pla d’Organització Curs 2020-21 COVID-19, el podeu veure en el següent enllaç:

PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 2020-21 COVID-19