SIEI

Iniciem el curs 2019-2020 un nou recurs educatiu que suposarà una millora en l’atenció de les necessitats educatives de l’alumnat del centre: la SIEI.

Què és la SIEI?

Un suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI) suposa una dotació extraordinària de professionals que s’incoporen a les plantilles de les d’escoles i els instituts com a recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin.

El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió.

A qui s’adreça aquest suport?

Als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.

Els alumnes que reben el suport SIEI han disposar del dictamen i/o informe de reconeixement de necessitats educatives especials elaborat per l’EAP i el Pla de suport individualitzat (PI). La documentació administrativa restant serà la mateixa per a la de l’alumne en general.

Els alumnes amb pla de suport  individualitzat han de ser avaluats, en les comissions d’avaluació del seu grup-classe o grup d’alumnes, en referència als criteris d’avaluació descrits en el seu PI.