Projecte educatiu

icona-llapis Feu clic al llapis si voleu llegir en detall el PEC del nostre centre.

L’Escola Jacint Verdaguer és un centre públic de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, català, aconfessional, acollidor, de gran tradició, arrelat i obert a la nostra ciutat que:

 • té com a principal finalitat contribuir al creixement intel·lectual, emocional i social dels nostres alumnes perquè els faciliti les màximes oportunitats en el futur, tant a nivell acadèmic com personal, dins d’un bon clima de relació, treball i responsabilitat,
 • treballa en la consolidació d’una línia d’escola, més adaptada als canvis culturals i socials actuals, que garanteixi l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat, l’ús més generalitzat de les TAC en el currículum i contempli els quatre pilars de l’educació: aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conèixer i aprendre a conviure.
 • vetlla per l’ús del català com a llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge i el coneixement de la cultura catalana en la voluntat de conformar una ciutadania identificada amb ella, tot potenciant el respecte a la diversitat lingüística i cultural tant del nostre entorn més proper com del llunyà,
 • promou la igualtat d’oportunitats dels seus alumnes, evitant qualsevol tipus de marginació i/o exclusió, contribuint a formar ciutadans autònoms, amb sentit crític, solidaris i respectuosos amb el seu entorn, la societat i el medi ambient,
 • s’esforça en mantenir les corresponsabilitats necessàries amb les famílies durant el procés educatiu i evolutiu de llurs fills i filles.

PRIORITATS I OBJECTIUS EDUCATIUS

El nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que ajudi als nostres infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu entorn i en la societat en general.

Aquest objectiu d’educació integral es concreta en diversos objectius específics:

 • Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial.
 • Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica.
 • Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Fomentar el treball cooperatiu.
 • Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper.
 • Fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves necessitats.
 • Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva autonomia personal.
 • Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i emocional d’acord al seu nivell maduratiu.
 • Millorar els resultats educatius de les competències bàsiques, en especial, l’assoliment de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, l’expressió i comprensió oral, les habilitats matemàtiques bàsiques i l’autonomia en l’aprenentatge.
 • Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, corporal, musical, artístic i visual.

 

Al setembre del 2017 el Verdaguer es va afegir a la Xarxa de Competències Bàsiques. Per a més informació, podeu clicar AQUÍ.

 

DOCUMENTS DE CENTRE

Hi ha diversos documents que formen part del Projecte Educatiu de Centre.

 • Projecte Lingüístic: El document ofereix orientacions metodològiques i organitzatives que faciliten l’assoliment de la competència comunicativa i lingüística de l’alumnat en l’etapa d’infantil i primària. En ell es recullen els acords que la comunitat educativa ha elaborat per a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i de la competència comunicativa. Darrera actualització: 2019
 • NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre): aquest document recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització. Explicita l’estructura, recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu. Darrera actualització: 2014