TRETS D’IDENTITAT

Principis Educatius

Escola pública i catalana.

Respectuosa amb el pluralisme , amb el català com a llengua de comunicació i d’aprenentatge.

Escola democràtica que educa per a la cohesió social.

Es treballa en un clima de convivència democràtica, respecte als propis deures, respecte als drets i llibertats de tots, de diàleg i col·laboració i de treball en equip.

Escola integradora.

S’afavoreix l’escolarització integradora de tot l’alumnat atenent les necessitats educatives de cadascú.

Escola participativa.

La gestió és compartida per mestres, pares, i personal no docent, a través dels organismes en els quals hi són representats.

Escola oberta i arrelada al medi.

En el desenvolupament dels diferents objectius es promouen activitats per tal de potenciar la integració dels alumnes en el seu entorn geogràfic, social i cultural, fomentant el sentit de pertinença i estima al país al mateix temps que es promou el coneixement d’altres pobles i cultures.

Escola verda.

Eduquem tot vetllant per incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre. L’escola forma part de la xarxa d’escoles verdes de Catalunya i participa en un programa de reutilització de llibres de text i material didàctic.

Escola en règim de coeducació.

La convivència entre els nens i les nenes cada jornada escolar i durant tot el període d’escolaritat és un fet quotidià i considerat com a element educatiu.

Objectius educatius

L’objectiu general de l’escola és col·laborar, juntament amb les famílies, en el procés educatiu dels infants. Fomentem la seva EDUCACIÓ INTEGRAL, atenent la seva diversitat, afavorint el procés de desenvolupament harmònic de la seva personalitat, tenint en compte que cada alumne pugui ser el protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Per assolir aquest objectiu tan general cal començar a treballar  les CAPACITATS en Ed Infantil i a desevolupar les COMPETÈNCIES BÀSIQUES  en l’etapa de Primària.

CAPACITATS EN EDUCACIÓ INFANTIL

Al llarg de l’etapa de l’educació infantil els infants hauran d’anar desenvolupat les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

2. Aprendre a pensar i a comunicar

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

4. Aprendre a conviure i habitar el món

LES COMPETÈNCIES  BÀSIQUES EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements.

Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències següents:

Competències transversals:

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital

4. Competència matemàtica

5. Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals:

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

8. Competència social i ciutadana