PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El nostre projecte educatiu està en procés d’adaptació als canvis normatius que s’han produït els darrers anys en el sistema educatiu i inclou els criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i d’atenció a la diversitat, els indicadors de progrés propis del centre i generals del Departament d’Ensenyament, la concreció i desenvolupament del currículum, els criteris que defineixen l’estructura organitzativa, el projecte lingüístic i aspectes com l’acció tutorial, el pla d’acollida, el projecte de convivència…

Podeu trobar els documents següents: