Documentació per a la preinscripció i puntuació per al barem

El Departament d’Educació posa a disposició de les famílies l’imprès oficial per a la preinscripció. El podeu descarregar des d’aquí o recollir-lo en paper a la secretaria de l’escola.

Si decidiu fer la preinscripció al nostre centre, us demanem que sol·liciteu cita prèvia al telèfon 93 645 07 62 i una persona de l’equip directiu us atendrà personalment en el moment de lliurar la documentació. D’aquesta manera, podreu resoldre els possibles dubtes que pugueu tenir sobre el procés de preinscripció o sobre el funcionament de l’escola.

 

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

 

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen.

Barem: 40 punts   

Documents: Cap, si es tracta del mateix centre

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts
Documents: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.

C) Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents: Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

Us recordem que, segons el calendari oficial, les sol·licituds s’hauran de presentar entre el 29 de març i el 9 d’abril.

Font: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/ 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>