NOFC

INTRODUCCIÓ

Cal entendre les NOFC com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat educativa. Ens ha de servir per garantir la convivència, tot i considerant el seus drets i deures, de tots el membres integrants de la comunitat educativa i el bon funcionament del centre.

Les NOFC estructuren normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives per a portar a terme el procés educatiu i disposen de mecanismes adequats per la seva difusió, el seu coneixement, avaluació i modificació per adaptar-les a les noves necessitats del centre, i així poder millorar aquells aspectes que es considerin convenients. Per tant, tindrà sempre en aquest sentit, un caràcter de permanent actualització i millora segons els mecanismes establerts en aquest document.

 

Normativa reguladora

La normativa reguladora per la qual s’estableix aquest document és:

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOE).
 • LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC).
 • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010).
 • Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC 6.7.2006) [Derogat l’article 4 i el Títol 4 (arts. 29 a 48) pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius].

Àmbit d’aplicació

L’aplicació de la present NOFC afecta a tots els integrants de la comunitat educativa de l’Escola Carme Guasch i Darné. Caldrà avaluar les normes inherents al present document, sempre amb un esperit de comprensió i de recerca de solucions. El seu àmbit físic d’aplicació serà l’espai físic de l’escola i qualsevol lloc o edifici on es desplaci la comunitat educativa, en la seva totalitat o un grup.

 

 1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

1.1. ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN

1.1.1. El Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del Centre (Art, 126 i 127 LOE 2/2006, de 3 de maig).

1.1.1.1. Competències Composició i (veure annex)

El Consell Escolar de l’Escola Carme Guasch i Darné està format per divuit membres:

 • El/la Director/a de l’escola, que n’és el president/a.
 • El/la Cap d’estudis.
 • Un regidor o representant de l’Ajuntament.
 • Sis mestres, elegits pel claustre.
 • Sis pares, elegits pel seu sector. Un dels pares sol tenir el suport de l’AMPA en el moment de presentació de la seva candidatura. Si surt elegit, exercirà de representant d’aquesta associació.
 • Un representant del personal d’administració i serveis de l’escola.
 • El/la Secretari/a de l’escola, que actua com a secretari/a del Consell, amb veu i vot.

El Consell Escolar tindrà les següents competències:

 1. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOE (autonomia de centres).
 2. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació a la planificació i organització docent.
 3. Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 5. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix la LOE. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del director.
 6. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableix la LOE i les disposicions que la despleguin.
 7. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instàncies de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes.
 8. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 9. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3 de la LOE.
 10. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb els altres centres, entitats i organismes.
 11. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents, així com la carta de compromís educatiu.
 12. Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en que participi el centre.
 13. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.
 14. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 15. Ser informat del pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 16. Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i funcionament respectives.

1.1.1.2. Funcionament

 1. El Consell escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final de curs.
 2. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel Director/a als membres del consell amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president, la qual es farà constar a la convocatòria. Juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas d’aprovació.
 3. Si el tema a tractar ho requereix, el director podrà convocar a les sessions del Consell a mestres, als representants de les Associacions dels Mares i Pares, a altres membres de la Comunitat Escolar, o a qualsevol assessor per un tema concret, els quals intervindran amb veu i sense vot.
 4. Els òrgans col·legiats són convocats i presidits pel Director del Centre, i en cas d’absència d’aquest, pel Cap d’Estudis.
 5. Correspon al director del Centre establir l’ordre del dia, tenint en compte les peticions de la resta de membres de l’òrgan col·legiat, formulades amb la suficient antelació. El Director és qui determina la confecció definitiva.
 6. El quòrum necessari perquè tingui validesa una reunió serà la majoria absoluta dels seus components i també caldrà la presència del president i el Secretari, és a dir, la meitat més un del nombre de persones que formen l’òrgan col·legiat.
 7. Qui presideixi la reunió del Consell Escolar conjuntament amb la resta dels membres, procurarà:
 • Facilitar el diàleg
 • La recerca del consens
 • El compliment de les lleis
 • La regularitat de les deliberacions
 • Moderar el debat
 1. Es procurarà que les decisions en el sí del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents amb dret a vot que, en tot cas, no podrà ser inferior a la meitat més ú dels components del Consell Escolar, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada i dirimirà els empats el President.
 2. Solament es tractaran els temes o assumptes que determini l’ordre del dia que s’ha establert, llevat que hi hagi presents tots els components de l’òrgan i sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria.
 3. Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser consultat per tots els membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne còpies. Amb tot, tant els membres del Consell Escolar com altres membres de la comunitat educativa a través dels seus representants podran sol·licitar certificació, que estendrà el/la Secretari amb el vist-i-plau del Director/a, d’acords concrets que constin a l’acta.
 4. De cada reunió, el/la Secretari del Centre, el qual tindrà veu i vot, n’aixecarà Acta, la qual contindrà la indicació de les persones assistents, les que hi ha intervingut, les circumstàncies de lloc i temps de la reunió, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords.
 5. Els components d’un òrgan col·legiat podran fer constar en Acta el seu vot en contra d’un acord adoptat i els motius que el justifiquen, amb exempció de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l’acord pres.
 6. Quan s’hagin de formular propostes a altres òrgans de l’Administració, els components podran formular els vots particulars que creguin necessaris i fer-los constar a l’Acte de la sessió.
 7. Els acords presos seran executats, dins l’àmbit de la seva competència, per la Directora del Centre.
 8. El Procediment d’elecció dels membres del consell escolar del centre, ve regulat pel DECRET 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar (DOGC núm. 4161, de 25.6.2004).
 9. Si es produeix una vacant, tant en el sector pares com en el sector mestres, aquesta serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. El nou membre serà nomenat per al temps que li restava del mandat del qui ha causat la vacant en el sector pares. En cas que no n’hi hagi, s’elegeix un substitut en un procés electoral extraordinari, sempre que, previsiblement, quedin més de 6 mesos fins al següent procés ordinari de renovació. En cas contrari quedarà vacant fins a la renovació ordinària.
 10. Cada dos anys es procedirà a la renovació per meitats dels membres dels sectors electes. Seran renovats aquells membres de cada sector que faci més temps des de la darrera reelecció que hi són o les persones que els hagin substituït en processos extraordinaris.

1.1.1.3. Comissions específiques del Consell Escolar

Al si del Consell Escolar es constituiran les següents comissions: Comissió Permanent, Comissió Econòmica i Comissió de Convivència.

Aquestes comissions tenen les competències que estan recollides en aquest document i les que expressament li delega el Consell Escolar, excepte aquelles que per normativa no són delegables.

La persona responsable de convocar les diferents comissions és el President/a del Consell Escolar.

Tots els membres de les Comissions han de ser del Consell Escolar i són escollits per aquest òrgan. Quan hi hagi eleccions en la composició del Consell Escolar es renovaran tots els membres de les Comissions.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent està integrada pel Director/a, el/la Cap d’estudis, dues mestres, dos pares/mares, el Secretari/a amb veu i  vot i un membre del Personal pas.

Les competències de la Comissió Permanent són :

Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes del seu àmbit que se’ls sol·liciti o consideri convenient aportar.

Realitzarà les funcions de seguiment, modificacions i avaluació de les NOFC.

Es reuneix per tractar aspectes que li encomani el Consell escolar, i també prendrà les decisions oportunes en casos urgents que no puguin esperar a la convocatòria del Consell Escolar. En aquest segons cas els acords presos seran provisionals fins que la propera reunió del Consell Escolar els ratifiqui o no.

Comissió Econòmica

La Comissió Econòmica està integrada pel Director, el/la secretari/a, dues mestres, dos pares/mares, el representant de l’Ajuntament i un membre del personal PAE

Les competències de la Comissió Econòmica són:

 • Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes econòmics del Centre.
 • Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar, entre d’altres el seguiment del Projecte de reutilització de llibres (AMPA i escola)
 • Preparar la documentació per a l’aprovació i la liquidació dels pressupostos del Centre.

 

 Comissió de convivència

La Comissió de convivència està integrada pel Director/a, el/la cap d’estudis, el/la secretari/a, tres mestres del Consell Escolar i tres pares/mares del Consell Escolar.

Les competències de la comissió de convivència són:

 • Garantir una aplicació correcta de la legislació vigent en temes de drets i deures d’alumnes.
 • Imposar les mesures correctores previstes a les conductes contràries a les normes de convivència del Centre.
 • Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores.
 • Assessorar el/la Director/a en determinats casos sobre l’aplicació de mesures correctores i sancions.

1.1.2. El Claustre

El claustre de mestres és l’òrgan propi de participació d’aquests en el control i gestió de la planificació educativa.

1.1.2.1. Composició i competències

El claustre està format per tots els mestres de l’escola i el presideix el/la director/a.

Les competències del claustre són:

 1. Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració dels projectes de centre i de la programació general anual.
 2. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual.
 3. Fixar criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
 4. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del professorat del centre.
 5. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del director/a en els termes que estableix la LOE.
 6. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 7. Analitzar i valorar el funcionament general dels centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
 8. Emetre informes sobre les normes d’organització i funcionament del centre.
 9. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.
 10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.
 11. Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i funcionament respectives.

 1.1.2.2. Funcionament

 1. Es procurarà una reunió mensual del Claustre de mestres. El dia de la setmana per celebrar el Claustre amb caràcter ordinari estarà marçat a la Programació General Anual. També es podran celebrar claustres extraordinaris sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, al menys, dels seus membres. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs.
 2. L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres, inclòs/inclosa l’educador/a d’educació especial i, el/la Tècnic/a d’Educació Infantili, si n’hi hagués, el/la Tècnic/a d’Integració Social.
 3. El Claustre és convocat i presidit pel director, i en cas d’absència pel cap d’estudis.
 4. Qui presideix la reunió tindrà com a funció pròpia assegurar el funcionament de les lleis i la regularitat de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol moment per causa justificada.
 5. Les reunions ordinàries seran convocades amb 48 hores d’antelació, llevat dels casos urgents, per escrit i amb l’Ordre del dia a tractar, el qual serà fixat pel Director, tenint en compte, si fa al cas, les peticions dels altres components formulades amb prou antelació.
 6. El quòrum necessari perquè tingui validesa la reunió serà de la majoria absoluta dels seus components i també caldrà la presència del President i el secretari, és a dir, la meitat més un del nombre de persones que formen l’òrgan col·legiat; i si no hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en segona convocatòria, una hora després de l’assenyalada per la primera.
 7. Les decisions en el si del Claustre es prendran normalment per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada, i dirimirà els empats del President.
 8. La Secretària aixecarà acta de cada sessió del Claustre.
 9. La durada del Claustre serà la que marqui l’ordre del dia establert. Només es tractaran els temes de l’ordre del dia, llevat que hi siguin tots els mestres presents i sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria abans d’iniciar la reunió. Es procurarà que la sessió no sobrepassi de les dues hores i l’ordre del dia s’ajusti a aquest horari.
 10. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les seves funcions.

1.1.2.3. Comissions de treball

El Claustre formarà comissions de treball que tindran per objecte un aspecte específic de la vida del centre. Les Comissions hauran d’estar representades per un coordinador/a que les dinamitzarà i farà de portaveu.

Les Comissions de treball de l’escola Carme Guasch i Darné seran les següents:

Comissió de Medi Ambient/verda

 • Preparar la Setmana Verda.
 • Assignar les tasques mediambientals de cada grup (galliner, conills, regar plantes,…).
 • Calendaritzar les activitats d’Agenda 21 i vetllar pel seu compliment.
 • Fer el seguiment del Pla d’Acció Annual.
 • Dinamitzar el Comitè de Medi Ambient del centre.
 • Redadactar, implementar, supervisar i avaluar el Pla d’Acció Annual.

Comissió de Biblioteca

 • Preparar la Setmana Cultural, juntament amb la Comissió de Festes i Plàstica.
 • Folrar els llibres nous.
 • Introduir els llibres nous al programa e-Pèrgam.
 • Encarregar els llibres de Nadal a la llibreria Text.
 • Dinamitzar la biblioteca de l’escola i posar en funcionament el servei de préstec.

Comissió de Festes  

 • Dinamitzar les festes de l’escola (castanyada, Nadal, festa de la Pau…).
 • Preparar la Setmana Cultural, juntament amb la Comissió de Biblioteca.

Comissió de Plàstica

 • Organitzar l’exposició artística anual.
 • Propostes d’activitats plàstiques per a treballs plàstics.
 • Proposar la decoració de l’escola al claustre.

Comissió Web/TAC

 • Designar una carpeta digital on descarregar les fotografies dels nens i nenes.
 • Penjar les fotografies a la web de l’escola.
 • Actualitzar la web de l’escola.
 • Fer les filmacions de vídeo i editar-les.
 • Redactar, revisar i supervisar la implementació del Pla TAC.

Tanmateix, si el claustre ho considera oportú, es podran crear noves comissions les qual figuraran a la PGA.

1.1.3. El Cicle

Els Equips de Cicle són els òrgans de coordinació del Centre i la funció principal és organitzar i desenvolupar els ensenyaments de cicle en el marc que marquen els criteris i les dimensions dels diferents àmbits del cicle.

A més de la funció principal descrita, els equips de cicle poden formular propostes relatives als projectes educatiu i a la Programació General de centre.

Els cicles s’organitzaran de la següent manera:

 • Cicle d’EI (P3, P4 i P5)
 • Cicle Inicial (1er i 2on)
 • Cicle Mitjà (3er i 4art)
 • Cicle Superior (5è i 6è)

 

1.1.3.1. Composició i competències

Els components del cicle són: el/la coordinador/a de cicle, els/les tutors/es del cicle i els mestres especialistes adscrits al cicle. L’adscripció dependrà de les hores que passa el/la mestre/a especialista en el grups i s’intentarà que siguin equilibrats numèricament.

Les competències dels equips de cicle són les següents:

 1. Desenvolupar les propostes i acords que s’hagin tractat amb el/la Cap d’Estudis.
 2. Recollir i canalitzar les propostes que provenen dels Equips de Cicle.
 3. Proposar i desenvolupar agrupaments i objectius per l’atenció a la diversitat.
 4. Coordinar-se amb el mestre/a de suport i amb l’especialista.
 5. Revisar programacions i fer propostes de millora.
 6. Establir lligams entre les programacions dels diversos cicles.
 7. Proposar projectes i treballs que facilitin el tractament interdisciplinari dels continguts curriculars.
 8. Dur a terme les comissions d’avaluació dels seus alumnes, per la qual cosa es constituiran en comissions d’avaluació presidides pel/la Cap d’Estudis.
 9. Interpretar i matisar les normes de l’escola, adequant-les a l’edat dels alumnes.
 10. Debatre, analitzar i cercar solucions als problemes que pugui plantejar-se un/a mestre.

1.1.3.2. Funcionament

Els Equips de Cicle estaran coordinats pel corresponent Coordinador/a de Cicle, sota la supervisió del/la Cap d’estudis.

La periodicitat de les reunions serà setmanal.

El Coordinador farà un resum de la reunió que traspassarà en actes del cicle i farà arribar a l’equip directiu.

1.1.3.3. Comissions d’avaluació

Les comissions d’avaluació estan formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle.

Les funcions de la comissió d’avaluació són:

 1. Analitzar col·lectivament l’evolució dels aprenentatges de cada alumne.
 2. Establir, si escau mesures d’adequació i reforç.
 3. Proposar la modificació d’estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del cicle.
 4. Realitzar una valoració final per àrees i global, del progrés de cada un dels alumnes en finalitzar el cicle.
 5. Decidir si els alumnes promocionen de cicle o hi resten un any més, en el cas que no hagin assolit completament els objectius del cicle anterior.
 6. Explicitar les activitats que convenen en el cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior.

 

Les comissions d’avaluació són presidides pel Cap d’Estudis o per qui, a aquest efecte, n’exerceixi les funcions. A més dels mestres del cicle, també hi participarà la mestra d’EE.

Les comissions es reuniran, com a mínim, un cop per trimestre en els cicles de l’Ed. Primària i dos cops al llarg del curs a l’Ed. Infantil. A Primària, cal lliurar a la cap d’estudis la graella de qualificacions cada trimestre, les actes i les graelles d’avaluació a final de curs.

El/la coordinador/a de cicle actuarà com a secretari/a de les sessions i n’aixecarà l’acta.

1.1.4. Altres

1.1.4.1. Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)

La CAD està formada per el/la directora/a (president/a), el/la Cap d’Estudis, els coordinadors de cicle, els/les mestres d’EE i l’EAP.

La CAD es reunirà, com a mínim, un cop per trimestre.

Correspon a la CAD la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques i la proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el centre mateix.

1.1.4.2. Comissió de menjador

La Comissió de menjador escolar està formada per el/la director/a de l’escola, el/la Conseller/a del Consell Comarcal, un representant de l’Ajuntament, el/la president/a de l’AMPA, el/la tècnica d’ensenyament del Consell Comarcal.

La Comissió de menjador es reunirà un cop per trimestre i la convocarà el/la director/a de l’escola.

Les funcions d’aquesta comissió seran:

 1. Elaborar les directrius per al funcionament del menjador.
 2. Col·laborar amb el coordinador de menjador en l’elaboració d’una proposta d’activitats lúdiques i educatives.
 3. Establir l’ús dels diferents espais.
 4. Fer un seguiment de l’ús que l’empresa farà del material de l’escola, l’AMPA o el menjador.
 5. Esporàdicament, quedar-se al menjador per fer un seguiment més directe del seu funcionament.
 6. Proposar millores respecte al menjador dintre de l’àmbit de l’escola atès que és una activitat escolar complementària.
 7. Proposar qualsevol altre actuació que reverteixi en la millora del servei de menjador.
 8. Elevar propostes, tant al representant de l’equip directiu com al representant de pares/mares en la comissió delegada del Consell Escolar Municipal.
 9. Supervisar conjuntament amb el coordinador de menjador les funcions dels monitors i valorar la seva tasca pedagògica amb els alumnes.

La comissió donarà compte al Consell Escolar del seguiment del servei de menjador.

 

1.2. ÒRGANS UNIPERSONALS

1.2.1. Òrgans unipersonals de govern

1.2.1.1. El/la Director/a

Correspon al/la director/a la direcció i responsabilitat general de l’activitat escolar del centre. El/la director/a vetlla per la coordinació de la gestió del centre i l’adequació al projecte educatiu i a la programació general.

Són competències específiques del/la director/a:

 1. Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa en el centre i fer arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa.
 2. Orientar, dirigir, coordinar i supervisar totes les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació general anual.
 3. Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. També formular les modificacions i adaptacions del projecte educatiu corresponents.
 4. Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, eventualment, dels acords de corresponsabilitat.
 5. Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
 6. Assegurar la formulació i aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.
 7. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.
 8. Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.
 9. Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l’avaluació del professorat.
 10. Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.
 11. Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució de conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en el compliment de la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilitació dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres.
 12. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes.
 13. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau, amb les associacions d’alumnes.
 14. Convocar i presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre, i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències.
 15. Assegurar la participació del consell escolar.
 16. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.
 17. Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació.
 18. Nomenar i fer cessar els membres de l’equip directiu. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del claustre, i la revocació d’aquestes funcions.
 19. Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de comunicació en les activitats del centre.
 20. Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació.
 21. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent i visar les certificacions. Assegurar també la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària del centre.
 22. Presidir i coordinar les assemblees de cicle i generals, així com requerir els professors tutors sobre el funcionament de les respectives assemblees de classe.
 23. Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals.
 24. Tenir cura de l’adquisició de material general d’escola.
 25. Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipaments d’acord amb les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació quan correspongui.
 26. Aquelles altres que li siguin atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

 

1.2.1.2. El/la Cap d’Estudis

Correspon al/la  Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director.

Són competències específiques del/la Cap d’Estudis :

 1. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb els centres públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar també, quan escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el claustre.
 2. Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògic.
 3. Substituir el director en cas d’absència.
 4. Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular de centre i vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tos els mestres del claustre en els grups de treball.
 5. Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa i en relació amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle.
 6. Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text i del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a l’escola.
 7. Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment.
 8. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’escola, quan s’escaigui.
 9. Fer el seguiment del control d’assistència de l’alumnat.
 10. Establir el calendari de substitucions quan es produeixi una vacant de curta durada d’algun membre del Claustre.
 11. Garantir la coherència de la PGA amb el projecte educatiu de l’escola i coordinar la relació entre els diferents departaments, cursos o cicles.
 12. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

1.2.1.3. El/la Secretari/a

Correspon a la secretària dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre, sota el comandament del/la director/a.

Són competències específiques del/la secretari/a:

 1. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin.
 2. Planificar les tasques administratives assenyalant prioritats de gestió, atenent la seva programació general i el calendari escolar.
 3. Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vist i plau del director/a.
 4. Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el director/a.
 5. Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint que s’adeqüi a les disposicions vigents.
 6. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.
 7. Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.
 8. Confeccionar i mantenir l’inventari general del centre.
 9. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, alienació o lloguer de béns i els contractes de serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent.
 10. Registrar la correspondència.
 11. Realitzar el control econòmic i tècnic del consum de telèfon i fotocopiadora.
 12. Vetllar per l’adequació dels processos electorals.
 13. Organitzar la vigilància de patis.
 14. Elaborar modificar i imprimir a principi de cada curs la informació que s’entrega als mestres (dossier verd i carpeta verda)
 15. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director/a o atribuïdes pel Departament d’Ensenyament.

 

1.2.2. Òrgans unipersonals de coordinació

1.2.2.1. El/la coordinador/a de cicle

Els òrgans unipersonal de coordinació els nomena el/la  Director/a.

Les funcions del/la coordinador/a de cicle són:

 • Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions entre els cicles, sota la dependència del/la Cap d’Estudis.
 • Conèixer les Programacions Generals de cicle i portar tota la documentació del seu cicle.
 • Participar com a responsable del cicle en l’elaboració i l’actualització del projecte curricular d’etapa, com també en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del PEC i de la PGA.
 • Coordinar l’ensenyament en el cicle corresponent d’acord amb la PGC i amb la PGA.
 • Vetllar per la integració dels mestres nous al cicle.
 • Elaborar qualsevol comunicat que afecti a tot el cicle i la responsabilitat de la qual no sigui d’una altra comissió. (Saps què?)
 • Notificar a direcció qualsevol fet que es detecti i que afecti la bona organització de cicle.
 • Nomenar el responsable de les sortides escolars i repassar les funcions.
 • Vetllar perquè hi hagi un model del treball fet al llarg del curs a les carpetes corresponents (tant en format paper com en digital).
 • Estructurar els mecanismes de traspàs/recull d’informació juntament amb el cap d’estudis i la resta de coordinadors.
 • Convocar les reunions del seu cicle, presidir-les, fer el resum escrit dels temes tractats, donar-lo a conèixer al cap d’estudis, i fer-ne el seguiment.
 • Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s’organitzin a nivell de cicle.
 • Vetllar perquè s’omplin les valoracions de les festes i sortides
 • Resoldre en primera instància, si és possible, qualsevol dificultat o necessitat que es pugui presentar en el si del cicle (substitucions de torns de pati, absències imprevistes, variacions per sortides, problemes d’infraestructura, manca de material…) i posteriorment, notificar aquestes incidències al Director/a o Cap d’Estudis.

A principi de curs les coordinadores han de donar als mestres de cicle aquestes informacions:

 • Material didàctic.
 • Organització d’aula.
 • Metodologia de les àrees.
 • Aspectes propis de cada cicle.
 • Normes d’utilització de les llibretes, agenda, deures…
 • Control d’assistència.
 • Incidències.
 • Seguiment i avaluació.
 • Localització i procediment dels expedients acadèmics dels alumnes.
 • Ús de l’arxiu de secretaria: fulls d’autorització d’imatge, fotocòpies de les targetes d’identificació sanitàries i llistat de telèfons de contacte que cal revisar.
 • Altres aspectes que el coordinador cregui pertinents (projectes, activitats de cicle…)

 

1.2.2.2. Coordinar/a d’Informàtica

El/la coordinador d’informàtica vetlla per l’ús de l’aula d’informàtica i la coherència i continuïtat de les activitats que en ella s’hi realitzin al llarg de l’EI i de l’EP.

El/la coordinar/a és nomenat pel Director/a de l’escola.

Són tasques del coordinador/a d’informàtica:

 • Vetllar per la utilització dels recursos informàtics i per l’adquisició de nous recursos.
 • Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.
 • Netejar els projectors de les aules, els portàtils i les pissarres digitals.
 • Organitzar les carpetes de la “P” per mantenir un ordre.
 • Explicar la unitat “T” (on es guarden els treballs dels alumnes).
 • Revisar que tots els ordinadors, impressores i fotocopiadores estiguin apagats abans de marxar a la tarda (el servidor només es tanca el divendres).
 • Aquelles altres que el Director/a del Centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics i que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.

 

1.2.2.3. Coordinador/a LIC

Són funcions del coordinador lingüístic:

 • Assessorar l’Equip Directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció del projecte lingüístic inclòs en la programació general del Centre i col·laborar en la seva realització.
 • Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu basat en el plurilingüisme.
 • Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.
 • Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.
 • Impulsar el Pla d’Immersió Lingüística i assessorar el claustre amb els recursos disponibles al centre.
 • Aquelles que el Director/a del Centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.

1.2.2.4. Coordinador de Riscos Laborals

 • A l’inici de curs, revisar i equipar les farmacioles.
 • Organitzar, com a mínim, un simulacre d’emergències a l’any, durant el primer trimestre.
 • Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat.
 • Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les persones, els telèfons i l’estructura.
 • Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat complementària a les revisions oficials.
 • Promoure actuacions d’ordre i neteja i realitzar-ne el seguiment.
 • Complimentar i trametre als serveis territorials el full de Notificació d’accidents.
 • Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent.
 • Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.
 • Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Assistir als cursets de formació de Prevenció de Riscos Laborals.

1.2.2.5. Coordinador/a de les comissions de treball

A continuació es detallen les funcions dels mestres encarregats de les comissions de treball:

Coordinador/a de medi ambient

 • Dinamitzar la Comissió de Medi Ambient.
 • Coordinar la Setmana Verda i les activitats d’Agenda 21.
 • Vetllar perquè a l’escola es treballi de manera sostenible.
 • Arxivar la informació rellevant.
 • Coordinar les reunions del Comitè.

Coordinador/a de biblioteca

 • Vetllar perquè la biblioteca de l’escola estigui endreçada.
 • Explicar el funcionament de la biblioteca als/les mestres.
 • Explicar el servei de préstec als/les mestres.
 • Dinamitzar la comissió de biblioteca.
 • Coordinar la Setmana Cultural.
 • Afegir la informació nova a la carpeta de biblioteca.

Coordinador/a de festes i plàstica

 • Coordinar la comissió de festes.
 • Posar-se en contacte amb la comissió de biblioteca per preparar la Setmana Cultural.
 • Vetllar per una bona organització i dinamització de les festes de l’escola.
 • Vetllar per la decoració de l’escola.
 • Afegir la informació nova a la carpeta de festes.
 • Dinamitzar el treball d’un autor al llarg del curs i organitzar l’exposició artística.
 • Coordinar la comissió de plàstica.
 • Vetllar per la decoració de l’escola.

 

Comissió Escola Nova 21

 • Crear la visió de centre.
 • Participar de les trobades de xarxes.
 • Aplicar la rúbrica de canvi.

 

Comissió GEP

 • Realitzar la diagnosi de centre.
 • Participar de la formació.
 • Elaborar el projecte GEP.

 

Comissió #aquiproubullying

 • Aplicar el projecte dissenyat.
 • Laborar la memòria.
 • Fer el seguiment de l’aplicació del projecte.

Coordinador/a web

 • Vetllar perquè la web de l’escola estigui actualitzada.
 • Dinamitzar la comissió web.
 • Assistir als cursets de formació.
 • Vetllar per la implementació del Pla TAC.

 

1.2.3. Tutors

1.2.3.1. El/la mestre/a tutor/a de l’aula ordinària

 • Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup d’alumnes.
 • Seqüenciar els continguts de treball per trimestres i establir una metodologia de treball (drive).
 • Portar a terme una avaluació formativa dels alumnes a través de les graelles d’avaluació aportades a cicle.
 • Coordinar-se amb la mestra d’educació especial i/o SIEI, si és el cas.
 • Fer el traspàs del grup al tutor següent o deixar-lo per escrit si hi ha canvi de centre.
 • Descarregar i seleccionar les fotos del seu grup, i penjar-les al blog mitjançant el google photos.
 • Vetllar perquè els espais estiguin endreçats.
 • Fer llistes dels desperfectes quan calgui.
 • Acompanyar els alumnes a les activitats extraescolars.
 • Recordar el pagament del material escolar i de les sortides a les famílies que no ho han fet.
 • En cas que no vinguin a buscar un/una alumne/a el/la tutor/a és el responsable de quedar-se amb ell/a fins que vinguin a recollir-lo.
 • Fer signar als pares/tutors el model de recollida tardana, en cas que arribin tard.
 • Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes.
 • Dur a terme el control d’assistència dels seus alumnes, emplenar cada dia la graella d’assistència compartida al drive.
 • Tenir cura, juntament amb la cpa d’estudis, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes. (informes)
 • Mantenir una relació suficient i periòdica (mínim un cop per curs) amb els pares dels alumnes o representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva participació en les activitats de l’escola deixar-ne constància en l’expedient de l’alumne (model).
 • Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola.
 • Participar en l’avaluació interna del centre.
 • Mantenir actualitzada i ordenada tota la documentació dels expedients dels alumnes, deixant la documentació a la gaveta de l’administrativa.
 • Aquelles altres que li encomani el Director/a o li atribueixi el Departament d’Ensenyament.

 

1.2.3.2. El/la mestre/a tutor/a de l’aula SIEI

El mestre o la mestra de la SIEI col·labora amb el tutor/a del grup ordinari en la tutoria individual dels alumnes que atén i en el seguiment del seu procés d’aprenentatge i aporta a la comissió d’avaluació tota la informació sobre l’evolució de l’alumne/a en aquelles àrees en què tingui una intervenció directa, i els elements per a la valoració dels aprenentatges i el seu procés de maduresa.

Correspon al/la mestre/a de la SIEI:

 • Impartir les activitats específiques, individuals i en grup reduït que els alumnes de la unitat requereixin.
 • Col·laborar amb els tutors, amb la resta de professors del centre i amb l’EAP en l’elaboració del pla individualitzat dels alumnes atesos a la SIEI.
 • Formular les propostes d’adaptacions curriculars, de les adaptacions de grup per als alumnes atesos a la SIEI i elaborar materials específics o adaptats que facilitin l’aprenentatge i la participació dels alumnes en les activitats del grup ordinari.
 • Acompanyar els alumnes en la seva participació en les activitats de l’aula ordinària.
 • Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes de la SIEI requereixin.
 • Fer la cotutoria individual dels alumnes que atenen.
  • Els mestres especialistes

Tots els mestres especialistes hauran de:

 • Coordinar-se amb els tutors de cada grup a l’hora de fer les programacions didàctiques.
 • Atendre la diversitat dels grups.
 • Portar a terme una avaluació exhaustiva dels grups.
 • Vetllar perquè els espais estiguin endreçats.
 • Preparar i dinamitzar la festa de fi de curs.

 

 • Mestre/a especialista de música
 • Coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en aquells cicles en què no sigui preceptiva la seva intervenció directa com a docent.
 • Impartir les classes de música de l’educació primària, segons les dedicacions horàries establertes.
 • Si el seu horari li ho permet d’acord amb la programació de centre, l’especialista de música podrà impartir classes de música a l’Educació Infantil.
 • Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.

 

 • Mestre/a especialista de llengües estrangeres
 • Impartir la docència de la primera llengua estrangera a educació infantil i primària, conjuntament amb els mestres amb titulació de coneixements adients per impartir idiomes.
 • Atendre, quan el centre n’ofereixi, la docència de la segona llengua estrangera.
 • Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.

 

 • Mestre/a especialista d’educació física
 • Coordinar les activitats curriculars de l’Educació Física del Centre.
 • Impartir les classes a l’Educació Primària.
 • Assessorar i supervisar convenientment el mestre no especialista, en cas de què el mestre especialista no pugui impartir amb intervenció directa totes les hores destinades a l’àrea.
 • Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.

 

 • Mestre/a especialista d’educació especial
 • Atendre als alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten disminucions greus i permanents.
 • Prioritzar l’atenció dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i mancances degudes a la situació sociocultural de les famílies.
 • Delimitar, amb la col·laboració de l’EAP, les necessitats educatives de l’alumnat i concretar les pautes d’intervenció.
 • Participar en l’elaboració d’adaptacions curriculars, conjuntament amb els mestres tutors i amb la col·laboració de l’EAP del centre.
 • Col·laborar amb els tutors en l’elaboració de materials específics i/o adaptats.
 • Intervenir dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor, per oferir una atenció més individualitzada als alumnes que ho requereixen.
 • Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de l’aula ordinària. Tanmateix, sempre que sigui possible, l’atenció educativa específica es farà a l’aula ordinària.
 • Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre.
 • Assistir a les entrevistes, juntament amb el tutor/a, sempre que sigui necessari.
 • Avaluar conjuntament amb els tutors l’evolució dels seus alumnes.

 

 • Mestre/a especialista d’audició i llenguatge

Els mestres especialistes d’audició i llenguatge han de prioritzar l’atenció específica als alumnes amb retards i trastorns en la parla, la comunicació i el llenguatge.

Les funcions dels mestres especialistes d’audició i llenguatge són les descrites per als mestres especialistes d’educació especial en relació amb l’alumnat amb retards i trastorns en la comunicació, la parla i el llenguatge.

El suport als alumnes es pot proporcionar:

 • dins l’aula ordinària, en col·laboració amb els mestres tutors/res,
 • en grup reduït d’alumnes,
 • en atenció individual,
 • en altres formes d’agrupament.

Sempre que sigui possible i es consideri adequat, l’atenció educativa específica es farà a l’aula ordinària.

A més, els mestres especialistes d’audició i llenguatge han de col·laborar amb el professorat en:

 • L’elaboració del pla d’atenció i les adaptacions curriculars individualitzades dels alumnes amb trastorns de llenguatge.
 • L’elaboració o l’adaptació de materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari.
 • La formulació de propostes de modificació curricular de caràcter individual per a l’alumnat que ho requereixi.
 • L’avaluació dels alumnes atesos.

 

 • Personal d’Administració i Serveis (PAS)

El personal no docent forma part de la comunitat escolar i facilita el desenvolupament de l’ensenyament mitjançant l’exercici de la seva activitat professional: administració i serveis.

Formen part del personal no docent del Centre el personal de consergeria i de l’administració.

Tot el personal no docent que presti serveis en el Centre dependrà funcionalment del Director/a.

El personal no docent té el deure de complir i fer complir les normes de convivència establertes al Centre que es regulen en aquest reglament.

El personal no docent comunicarà a la Direcció qualsevol anomalia que s’observi i que pugui perjudicar el desenvolupament de les activitats normals del centre.

Participarà en el Consell Escolar del Centre mitjançant el seu representant, el qual serà escollit d’acord amb el que estableix la regulació.

 

 • Auxiliar administratiu/va
 • Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.
 • Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…
 • Gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre.

 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:

 • Arxiu i classificació de la documentació del centre.
 • Registre de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig…).
 • Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions.
 • Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas).
 • Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre.
 • Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos…).
 • Realització de comandes de material, comprovació d’albarans…, d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre.
 • Manteniment de l’inventari.
 • Recompta de les faltes d’assistència dels alumnes i traspàs a la cap d’estudis.
 • Control de documents comptables simples.
 • Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats…).

 

 • Educadora d’Educació Especial
 • Donar suport als alumnes amb necessitats educatives específiques, aplicar programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l’elaboració de tasques relacionades amb: adquisició d’autonomia, higiene personal, habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial,…
 • Participar en el projecte educatius de centre
 • Conèixer els objectius i continguts de les programes per tal de poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes;
 • Proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d’informació sobre l’actuació de l’alumne, a fi d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge.
 • Elaborar material didàctic adaptat a les necessitats de l’alumnat.
 • Fer-se càrrec de l’atenció del germans que fan SEP.

 

 • Conserge
 • Vigilar el centre i controlar les persones alienes a aquest que puguin entrar-hi.
 • Atendre les persones que vulguin visitar els mestres o el director i recorda’ls-hi l’horari de secretaria, de direcció i d’entrevistes amb els mestres.
 • Obrir les portes del centre a l’inici de la jornada escolar. Vetllar perquè a l’acabament de la jornada escolar les portes, les finestres i les persianes siguin convenientment tancades.
 • En aquells casos en què s’hagi autoritzat l’ús de l’escola per a activitats de l’associació de pares o d’altres entitats amb finalitats associatives, culturals, esportives o educatives, facilitar-los l’accés i el normal desenvolupament de les activitats autoritzades i tenir cura del tancament de les instal·lacions.
 • Facilitar l’accés al centre als serveis de neteja i manteniment, empreses de reparació de l’Ajuntament i d’altres que hagin estat autoritzades, amb la identificació prèvia dels qui siguin responsables.
 • La custòdia general de l’edifici i les instal·lacions.
 • Fer avinent a la direcció de qualsevol deficiència o insuficiència que s’observi en el funcionament de les instal·lacions.
 • Efectuar la conservació i neteja ordinària dels patis, zones d’esbarjo i altres espais oberts del recinte i ocupar-se de les gallines i conills amb la col·laboració dels alumnes i dels mestres.
 • Vetllar pel compliment de les obligacions derivades de la neteja de l’edifici i informar el director del centre de qualsevol incompliment.
 • Encendre, apagar i vigilar les instal·lacions de la calefacció d’acord amb les instruccions rebudes de l’Ajuntament i de la direcció del centre i d’acord amb el seu propi criteri per tal d’evitar consums innecessaris.
 • Controlar a intervals regulars, i sobretot abans i després dels esbarjos, les instal·lacions d’aigua del centre com aixetes, descàrregues d’inodors, urinaris, etc., i reposar el material auxiliar necessari com paper, sabó, tovalloles, etc., d’acord amb les instruccions rebudes de l’Ajuntament i del director del centre.
 • El manteniment, la conservació i les petites reparacions, que racionalment estiguin al seu abast, com:
 • Canviar bombetes i fluorescents
 • Reparar endolls, interruptors i connexions
 • Ajustar aixetes i desguassos
 • Penjar quadres i taulers
 • Pintar petites brutícies en mobles, portes i parets
 • Canviar vàlvules i boies de sanitaris
 • Desembossar les cisternes dels WC
 • Reparar, ajustar i greixar panys, frontisses, baldons, passadors i similars
 • Obrir la bústia i entregar les cartes a la direcció de l’escola.
 • Atendre el telèfon i les crides a la porta d’entrada.
 • Mantenir en bon estat de conservació i en condicions d’ésser utilitzades en qualsevol moment aquelles eines i materials que els hagin estat entregats per a l’exercici de les seves funcions. Igualment, tenir habitualment a mà aquelles eines, recanvis i complements necessaris per efectuar reparacions normals.
 • Mantenir en tot moment un tracte correcte amb tots els membres de la comunitat educativa.
 • Fer-se càrrec de fer fotocòpies, tant les que van adreçades als alumnes (material de treball) com a les famílies (Saps què?)
 • Complir els encàrrecs, avisos o comissions d’ordre intern de l’escola o relatius a l’Ajuntament que els siguin encomanats per la direcció del centre o per l’Ajuntament.

 

1.2.5.4. Personal de neteja

Correspon al personal de neteja la neteja i la higiene del centre i de les seves dependències, així com del mobiliari, els estris i els lavabos.

També hauran de baixar persianes i tancar portes i finestres.

Abans de marxar caldrà deixar l’alarma connectada i tancar amb clau totes les portes exteriors dels mòduls.

 

 1. FUNCIONAMENT DEL CENTRE

2.1. ORGANITZACIÓ DELS RECUSOS FUNCIONALS

2.1.1. Entrades i sortides dels alumnes

L’horari lectiu del centre es: de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h pels alumnes de 1r a 6è (portal groc) i de 8.55h a 12.25h i de 14.55h a 16.25h pels alumnes de P3, P4 i P5 (portal verd).

La conserge i una altra mestra encarregada obriran les portes a l’hora en punt i les tancaran transcorreguts cinc minuts.

Els alumnes a les hores d’entrada faran fila a la rampa (portal verd) i a la pista (portal groc) davant de cada tutora.

Durant les entrades i sortides del centre, els alumnes no poden córrer pels passadissos, jugar al pati ni entrar a les aules.

Els alumnes de P3, durant el període d’adaptació, podran ser acompanyats pels pares fins a l’aula. Passat aquest temps, faran fila com la resta dels alumnes del centre. Els alumnes de P3 que vagin arribant al llarg del curs hauran de fer adaptació durant els primers 4 dies.

No es poden portar alumnes adormits al centre.

Els alumnes han de ser recollits de l’escola pel pare/mare o tutor; en cas de no ser així, els pares hauran de signar una autorització a la direcció on s’especifiqui el nom/s de les persones que recolliran el seu fill (3 com a màxim). En cas que vingui alguna altra persona caldrà avisar prèviament al centre per mitjà d’una nota a la bosseta o amb una trucada telefònica.

A partir de 3er d’Educació Primària, els alumnes podran marxar sols cap a casa si la família ha signat l’autorització corresponent. En cas contrari, se’ls deixarà marxar quan un adult els vingui a recollir (però ja no hi haurà llistat de persones autoritzades).

Els dies de pluja intensa les famílies recolliran els nens/ al seu mòdul. Els alumnes que marxen sols podran sortir tan bon punt sobri la porta.

2.1.1.1. Entrades fora d’horari

Quan un alumne arribi a l’escola fora d’horari, ha de fer-ho acompanyat fins al portal gris pel pare/mare o representant havent-ho comunicat prèviament al centre.

A l’alumne que arribi amb retard reiteradament se li donarà un SAPS QUÈ, recordant-li la importància d’arribar puntual. En casos molt extraordinaris, des de direcció es farà una notificació per la família informant-la de l’horari del centre.

2.1.1.2. Sortides fora d’horari

Quan un alumne marxi de l’escola abans de l’horari de sortida ha de fer-ho acompanyat pel pare/mare o representant havent-ho comunicat prèviament al centre.

Quan un alumne resti al centre més tard de l’horari de sortida es trucarà als telèfons de contacte passats uns 10 minuts perquè el vinguin a recollir. En el cas que no s’obtingui resposta es deixarà un missatge al contestador automàtic i es repetirà l’acció per segona vegada.

En cas que la família hagi arribat diverses vegades amb retard, se’ls farà signar un document on hi ha de constar l’hora de recollida i la signatura de la persona que ha vingut a recollir l’alumne. Aquest document s’inclou en l’expedient de l’alumne/a.

En els casos que no es pot contactar amb la família i no venen a recollir als seus fills, després d’esperar un temps prudencial s’activarà el protocol de no recollida de menors de la ciutat de Figueres.

Els tutors/es d’aula es quedaran amb els alumnes en cas de no recollida i sempre s’avisarà a direcció.

En aquells casos que els retards en les recollides són de poc temps, però reiterades vegades, i havent parlat amb la tutora, havent signat el document de retard en la recollida, es continua repetint, es deixarà l’alumne/a a la ludoteca.

En el cas que no vinguessin a recollir un alumne a l’hora d’extraescolars el monitor s’haurà de quedar amb ell. Si hi hagués algun membre de l’equip directiu al centre se li comunicarà la no recollida i s’intentarà solucionar la situació conjuntament.

2.1.2. Els alumnes dins del recinte escolar

 • En hores lectives: els alumnes han de romandre dins les aules; en cap cas poden estar fora de l’aula, menys en aquells casos que hagi de realitzar alguna tasca concreta. Les activitats fora de l’aula s’han de realitzar sempre amb la supervisió d’un mestre.
 • En hores no lectives: Quan acabi l’activitat els alumnes no es poden quedar a classe si no és amb la presència d’un mestre. El tutor o últim mestre a l’aula serà el responsable que tots els alumnes surtin de la classe quan s’hagi acabat l’horari lectiu. Només podran quedar-se al centre els alumnes que estiguin realitzant activitats extraescolars.
 • En hores d’esbarjo: Tots els alumnes han de sortir al pati. La sortida al pati la coordina l’últim mestre que es trobi a l’aula. En cas de pluja, els alumnes es quedaran a classe o a la biblioteca amb la presència del tutor.

2.1.3. Els esmorzars

Es recomanen entrepans petits, galetes o fruita. No es pot portar actimel, iogurts, sucs, llaminadures, xocolatines ni brioxeria; en cas que en portin es retornarà cap a casa.

Per fomentar el bons hàbits alimentaris, s’estableix el divendres com el dia de la fruita i s’ha de portar fruita.

A la tarda no es berenarà a l’escola.

Per reduir els residus, l’esmorzar es portarà sempre dins d’una carmanyola. També caldrà portar un tovalló de roba i una tassa de plàstic.

De P3 a 2n els alumnes esmorzen a l’aula. A partir de 3r poden esmorzar al pati.

2.1.4. Celebracions

La celebració de l’aniversari d’un alumne es farà durant l’hora d’esmorzar. Les mares/pares que ho vulguin podran portar galetes o una coca casolana per la resta d’alumnes de la seva classe.

Caldrà avisar uns dies abans a la tutora. No es podrà portar en cap cas regals, caramels, dolços, joguines ni invitacions.

A l’inici de curs durant el procés de matrícula perquè el alumnes puguin menjar/veure durant les celebracions i en puntuals activitats de classe, els pares o tutor hauran de signar una autorització.

2.1.5. El pati

La zona d’esbarjo és per a tots els alumnes de l’escola; cal respectar-la i mantenir-la en condicions.

Els/les alumnes sortiran al pati en fila acompanyats pel/per la mestre/a que hagi fet l’última classe.

No es poden portar joguines de casa a l’escola. En el cas que els alumnes portin joguines de casa es faran emportar pels pares i si no es possible romandran a la consergeria perquè les recullin quan sigui possible.

Els alumnes no poden jugar a jocs perillosos ni violents.

La secretària de l’escola serà l’encarregada de fer els horaris d’esbarjo.

L’horari d’esbarjo s’inicia des del moment en què surt el primer alumne/a al pati. La franja horària del pati es concreta en la PGA. Horari educació infantil i cicle inicial 2/4 d’11 -11h i horari d’educació primària d’11h – 2/4 d’12h.

La tasca dels vigilants del pati és vetllar per la seguretat dels alumnes. Cal tenir entre tots els vigilants, tota la zona d’esbarjo en el camp visual. En cas d’accident un vigilant se’n responsabilitzarà i actuarà segons estableix el protocol d’accidents de riscos laborals. Es comunicarà la incidència al tutor/a el més aviat possible.

Es farà ús del lavabo de psicomotricitat en cas de necessitat.

Després del pati encapçalaran les files els/les mestres que tinguin classe amb el grup.

En cas de pluja els/les alumnes es quedaran a classe. Es quedaran amb els/les tutors/es i la resta faran suport a les aules per alliberar una estona a la tutor/a.

No es poden portar diners, llaminadures, mòbils…etc.

Veure a l’annex la normativa específica d’esbarjo

 

2.1.6. Activitats complementàries i  extraescolars

2.1.6.1 Quota de material

La quota de material fungible s’abonarà a principis de cada curs. En cas que alguna família no l’aboni l’escola no permetrà a l’alumne participar de les activitats complementàries (sortides).

 

Les activitats extraescolars i complementàries que es vulguin realitzar al llarg del curs s’hauran d’aprovar per Consell Escolar.

Totes les activitats extraescolars i complementàries hauran de respectar el Projecte Educatiu de l’escola.

La normativa de les activitats extraescolars i complementàries serà la mateixa que regeix la resta d’horari lectiu dels alumnes.

 • Aquells alumnes el comportament general dels quals no garanteixi una adequada participació en una activitat complementària podran ser exclosos de participar-hi.
 • Els alumnes d’educació primària que no participin en una activitat complementària han d’assistir a l’escola. En cas de no assistir-hi, el seu pare/mare/tutor ha de comunicar-ho al centre. En el cas d’alumnes d’educació infantil que no assisteixin a l’activitat complementària, no hauran d’assistir a l’escola, donat que l’escolarització a l’E.I. no és obligatòria.

2.1.6.2 Sortides escolars

Les sortides proposades estan sistematitzades segons el curs i formen part de la PGA. Hi haurà dues excursions per curs: una de medi natural i l’altra emmarcada dins dels projecte Una comarca de museus. Tanmateix, les mestres podran triar una tercera, sempre i quan es programi amb temps suficient.

Les responsables de coordinar-les són les coordinadores de cicle i la cap d’estudis.

A l’inici de curs cada família haurà d’omplir i signar l’autorització de les sortides. Per participar en les activitats fora del centre és imprescindible l’autorització signada dels pares/tutor.

El pagament de les sortides es farà per mitjà d’un codi de barres i tindrà un termini fixat. Es farà un sol pagament per les dues (o tres) sortides. Les colònies es fan a final de cada cicle 2n – 4rt – 6é i el pagament és a part. Aquesta informació es comunicarà a les famílies per mitjà del “Saps què”.

L’equip directiu decidirà els acompanyants de les sortides. Aquelles sortides amb uns continguts concrets (música, anglès, educació física) on sigui recomanable l’assistència d’un especialista, es planificarà de manera que l’acompanyant sigui l’adequat.

A cada sortida hi haurà un o més responsables, aquests es preocupen de la farmaciola, la documentació (TIS), la càmera de fotos i de coordinar la sortida amb el/la cap d’estudis pel seu millor funcionament.

El percentatge d’alumnes mínim per realitzar una sortida serà del 75%. En casos justificats a proposta del tutor i amb el vist i plau de l’equip directiu, es podran realitzar sortides on el nombre d’alumnes inscrits no arribin al 75%. En cas de malaltia o absència justificada el dia de la sortida, es retornarà a l’alumne l’import de l’activitat en cap cas l’import de l’autobús.

Els alumnes d’educació infantil que no tinguin autorització de sortides o no hagin fet el pagament, no assistiran aquell dia a l’escola degut a que EI no és obligatori i que s’entén que l’activitat lectiva aquell dia es fa a l’exterior.

2.1.7. Informacions

S’informarà a les famílies mitjançant notes dins una carpeta (SAPS QUÈ?) que sempre caldrà retornar a l’escola. També caldrà llegir els cartells i plafons informatius de l’entrada de l’escola. Amb els alumnes més grans també s’utilitzarà l’agenda.

2.1.8. Repartiment d’informació

Quan la direcció de l’escola hagi de decidir quins fulls informatius es repartiran es farà segons els següents criteris:

Fulls que SÍ es repartiran als alumnes:

 • Tota la informació interna tant l’elaborada per l’escola com per l’AMPA sempre que no vagi en contra dels drets individuals o del PEC de l’escola.
 • La informació del organismes oficials (Ajuntament, Generalitat, CCAE…).
 • Les informacions d’àmbit local que portin el recolzament d’una institució oficial.

Fulls que NO es repartiran als alumnes:

 • Tota informació de caràcter comercial.
 • La informació sobre activitats i cursos que no siguin organitzats per institucions oficials.
 • Invitacions a festes d’aniversari o d’altres provinents de les famílies, donades pels alumnes.

2.1.9. Entrevistes amb les mestres, direcció i informes

Si es vol parlar amb algun/a mestre/a, cal concertar dia i hora.

Els dia d’atenció a les famílies és el dijous (12,30h a 13,30h). Tanmateix, els mestres també podran convocar les famílies els divendres al migdia.

Al llarg del curs es durà a terme com a mínim 1 entrevista amb la família.

En el cas, que el/la tutor/a hagin convocat en repetides ocasions als pares, i no es presentin, o no trobin el moment per fer  l’entrevista, es deixarà constància al mateix model d’entrevista i es deixarà a la gaveta.

Els informes de final de trimestre per a les famílies els fa el tutor/a segons els criteris consensuats a cada cicle. La data d’entrega es concreta en el Pla Anual de Centre. Tota la documentació es lliurarà dins un sobre que la direcció de l’escola donarà a cada tutor juntament amb les etiquetes amb el nom de l’alumne/a.

Al gener i al juny es lliuraran els informes d’Educació Infantil. Al desembre, abans de vacances de Setmana Santa i a final de curs els d’Educació Primària.

A finals d’octubre es farà una reunió pedagògica per explicar el funcionament del curs i aquells aspectes pedagògics més rellevants.

Abans de l’inici el procés de preinscripció (febrer) es farà un dia de portes obertes perquè les famílies dels alumnes puguin visitar l’escola i conèixer el PEC.

2.1.10. Absències de l’alumnat

Cada tutora/mestre/a especialista ha de registrar per mitjà de la taula d’assistència les absències dels alumnes. Les graelles d’assistència es comparteixen al drive a l’inici del curs i mensualment s’han de lliurar complertes a l’administrativa del centre. Les faltes d’assistència del matí es marquen amb un ratlla vertical, les de la tarda amb una ratlla horitzontal i els retards amb un puntet.

En casos d’absències reiterades i no justificades el tutor/a es posarà en contacte amb la família per via telefònica al cinquè dia de la seva falta. Als següents 5 dies d’absència la tutora es tornarà a posar en contacte amb la família per via telefònica. Passats 5 dies més la tutora ho comunicarà a la direcció del centre.

Per aquells alumnes que no tenen faltes d’assistència permanents però sí reiterades, es tractarà el tema en una Comissió de cicle, acordant deixar-ne constància als informes d’avaluació i  a les entrevistes.

2.1.11. Substitucions

En les substitucions de curta durada, mentre el Departament d’Ensenyament no enviï el mestre substitut; les baixes es cobriran de la següent manera:

 • Substitució d’un tutor
 • La persona encarregada de fer suport deixarà de fer-lo i substituirà al tutor per tal de continuar amb la normalitat de les activitats programades a l’aula.
 • En el cas que no hi hagin mestres de suport, es perdran les coordinacions.
 • Si el tutor que falta és d’Educació Infantil la substitució la farà el professor de suport d’Educació Infantil.
 • Quan la substitució s’allargui i el grup classe quedi per a més de 4 dies desatès de tutoria, s’assignarà a un mestre suport que farà les funcions del tutor/a del grup classe.
 • Substitució d’un especialista
 • Si la baixa és d’un o dos dies, els alumnes es quedaran amb el seu tutor.
 • Per a baixes de més dies, s’estudiarà amb els tutors la forma de cobrir la matèria.
 • Altres substitucions
 • Es perdran els suports d’aula
 • Es perdran els desdoblaments
 • Es perdran hores de programació
 • Es perdran hores de coordinació
 • Es perdran hores d’equip directiu
 • Es perdran hores d’EE

2.1.12. Higiene i autonomia

2.1.12.1. De les instal·lacions

Les dependències de l’edifici escolar (menjador, mòduls, porxo) s’han de netejar diàriament, essent responsable d’aquesta neteja el personal contractat per l’Ajuntament, la conserge i el monitoratge de menjador. Tanmateix, mestres i alumnes vetllaran per la netedat de les dependències.

El /les mestres de vigilància de pati vetllaran que tots els alumnes no escampin papers ni brossa per terra. En cas d’alguna anomalia que pogués perjudicar la higiene escolar, caldrà comunicar-ho a la Direcció del centre, per tal de solucionar-ho.

2.1.12.2. De l’alumnat

En cas d’una manca d’higiene es comunicarà en primer lloc a la direcció i en segon lloc si la direcció ho creu convenient es comunicarà als pares per tal de solucionar-ho. Si no sorgís efecte es derivarà a l’EAP.

En el cas d’observar pedicul·losi (polls) o malaltia contagiosa, es comunicarà urgentment a la família per tal que vinguin a buscar l’alumne i prenguin les mesures oportunes. Els alumnes afectats hauran de romandre a casa fins que s’erradiqui. En el cas que sigui malaltia contagiosa podran tornar a assistir amb normalitat quan s’estigui curat.

Els/les alumnes hauran de venir a l’escola amb una indumentària adequada a les seves necessitats per tal de facilitar l’autonomia.

Per realitzar les classes de Psicomotricitat i educació física caldrà portar calçat esportiu i xandall.

Els alumnes de l’escola Carme Guasch i Darné han de portar bata cada dia fins a 3r d’Educació Primària. A partir de 4t voluntàriament se’n pot fer ús al menjador i a les hores de plàstica.

Està prohibit l’ús de bolquers i xumets al centre.

2.1.13. Sanitat

Per matricular els alumnes és necessari aportar la targeta sanitària (TIS).

Com a norma general a l’escola NO es donaran medicaments. Cal que la família organitzi l’horari d’administració de medicaments fora de l’horari escolar.

De manera molt excepcional, quan no es pugui modificar l’horari i no pugui venir cap familiar a donar el medicament, un mestre/a podrà subministrar antibiòtic (únicament antibiòtic) en horari lectiu si la família porta  un escrit autoritzant al personal del centre a administrar la medicació a l’alumne, juntament amb un certificat mèdic/recepta on s’expliciti el nom del medicament, el nom de l’alumne, la durada del tractament, les dosis i la manera d’administrar-lo.

Quan un/a alumne té febre no pot venir a l’escola i si en manifesta en horari escolar, es telefonarà a la família per tal que el/la recullin. No podrà tornar a l’escola fins que no passi 24 hores sense tenir-ne.

2.1.14. Ús de la farmaciola

L’escola disposa d’una farmaciola a consergeria i d’altres als diferents mòduls.

El centre també disposa de dues farmacioles portàtils per a les sortides, aquesta l’ha de revisar i fer-se’n càrrec el/s responsable/s de la sortida.

2.1.15. Procediment en cas d’accident

La persona encarregada de fer la cura haurà de portar guants.

En casos d’alumnes accidentats:

Lleu : El tutor o especialista en les hores de classe es farà càrrec de les primeres cures. Perquè l’aula no quedi desatesa s’avisarà la mestra paral·lela que atendrà a les dues aules. Si l’accident es produeix a l’hora del pati, el guàrdia 2 s’encarregarà de fer la cura i ho comunicarà al tutor/a.

Moderat: El primer que es farà és telefonar a la família per comunicar-li els fets i demanar que passin per l’escola a buscar l’alumne. Si la família no es pot localitzar, el tutor amb la col·laboració de l’equip directiu telefonaran una ambulància o la Policia Municipal perquè traslladin a l’alumne a l’hospital de Figueres. acompanyat del tutor/a.

Greu: Amb la màxima rapidesa es comunicarà a l’equip directiu i s’avisarà al serveis d’urgències perquè una ambulància faci el transport. El tutor acompanyarà l’accidentat amb l’ambulància. Tot seguit es posarà en contacte amb els pares. En tot cas el mestre que atengui l’accidentat actuarà segons cregui més convenient i ho comunicarà a la direcció de l’escola.

2.1.16. Animals domèstics

Es prohibeix tota entrada d’animals domèstics a l’escola, tant dins el recinte escolar com al pati.

Sols es permetrà l’entrada d’animals en aquells casos que per raons pedagògiques es requereixi o per raons de necessitat com per exemple els gossos pigalls per a invidents.

 

2.2. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS

2.2.1. Material comú de l’escola

S’entén com a material comú d’escola tot el material necessari pel funcionament de les classes.

Aquest material és comprat per l’escola i es troba a disposició dels mestres (sala de professors, rebost, aules). Cada nivell disposa de material comú bàsic per al correcte desenvolupament de les activitats d’aula.

 • Material fungible: Aquest material es troba al rebost i a l’ aula; cal apuntar en el llistat del rebost el què s’ha agafat i la quantitat.
 • Material inventariable: Aquest material es troba a la sala de professors i a les aules. Cada aula disposa de material inventariable bàsic: tisores, perforadora, grapadora, celo, llevagrapes.
 • Material d’aula: El material d’aula és tot aquell que s’usa per al desenvolupament de les sessions (jocs, cartells, plastificats, trencaclosques, encaixos…) Tot el material elaborat per l’aula un cop acabat el curs ha de quedar al centre.

2.2.2. Inventari del material

Tot el material de l’escola es troba inventariat. Renovar l’inventari del material de les aules serà una tasca del mestre responsable d’aquella classe, ja sigui tutor o especialista. Els especialistes han de revisar l’inventari del material propi de l’especialitat.

A principis de curs es donarà als mestres un inventari amb tot el material d’aquella aula i a final de curs caldrà revisar-lo i anotar les modificacions. La Secretària de l’escola serà qui recollirà els fulls amb les modificacions que quedaran compartides a la p.

2.2.3. Elecció de llibres i materials

El canvi de llibres i quaderns es podrà realitzar cada 4 anys en el cas de EP .

Caldrà tenir present el projecte de reutilització de llibres a l’hora de prendre la decisió de canviar els llibres de text.

L’equip directiu, escoltat els diferents cicles, serà l’encarregar de decidir el material didàctic de cada curs.

2.2.4. Ús de la fotocopiadora

Sempre que es pugui es faran les còpies amb la fotocopiadora i no des de l’ordinador procurant l’estalvi de tòner perquè el seu cost és més barat. Les còpies d’ús personal s’apuntaran en un full i a final de trimestre es pagaran a la direcció del centre. El preu de la còpia és de 0.05€.

En l’ús de la impressora sempre que es pugui es farà impressió de baixa qualitat i a doble cara.

En cas d’imprimir un document o fitxa en esborrany s’utilitzarà paper ja utilitzat.

Cada mestre té un codi assignat a les fotocopiadores. Es recomana deixar l’original amb el número de còpies a la conserge perquè ella faci les còpies amb la fotocopiadora de consergeria. Una vegada fetes les deixarà a la gaveta corresponent.

2.2.5. Aula d’informàtica

L’aula d’informàtica podrà ser utilitzada tant el professorat com tots els alumnes de l’escola. L’horari d’ús de l’aula d’informàtica per part dels grups estarà especificat en el PGA.

En el cas que l’aula estigui lliure i algun/a mestre/a en vulgui disposar amb el seu grup, haurà de reservar l’hora apuntant-se a la graella que hi ha a la porta de l’aula.

La persona encarregada de tancar l’ordinador (tret del servidor) serà l’últim mestre/a que fa ús de l’aula. El servidor el tancarà el/la coordinador/a d’informàtica cada divendres (o l’equip directiu si es queda a treballar).

Qualsevol incidència amb els ordinadors cal  introduir-la al formulari online.

2.2.6. Biblioteca

A l’inici de curs, l’equip directiu elaborarà un horari concretat en el PGA on s’especificarà les hores de biblioteca per als diferents grups. En el cas que la biblioteca estigui lliure i una mestra tingui interès a ocupar-la amb el seu grup haurà de reservar l’hora apuntant-se a la graella que hi ha a la porta de l’aula.

2.2.7. Menjador

La normativa del servei de menjador es troba especificada al Pla de funcionament de menjador, el qual s’ha d’aprovar a principi de curs per consell escolar.

Tanmateix, a continuació s’exposa la normativa general.

El menjador de l’escola estarà gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’empresa de Càtering que hagi guanyat el concurs.

El preu de menjador s’informarà a l’inici del curs.

Per apuntar un alumne/a al menjador caldrà fer la inscripció telemàtica.

Per donar de baixa un/a alumne/a del servei de menjador caldrà posar-se en contacte amb el coordinador/a..

Si un dia puntual un alumne fixe no assisteix a l’escola, se’ls descompta la part del menú, no la del transport i monitoratge.

Qualsevol canvi de si una alumne es queda o no al servei de menjador s’haurà de comunicar a l’escola abans de les 9:30h.

Cada inici de mes es penjarà al web del centre a la pestanya de menjador.

Per qualsevol consulta amb el servei de menjador cal adreçar-se al coordinador, a l’empresa Càtering contractada o al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Durant el mes de setembre P3 i al maig la resta de grups es podrà demanar un ajut socioeconòmic pel servei de menjador. Es penjarà la informació a la cartellera i a l’entrada de l’escola.

En el cas que algun alumne/a tingui intolerància a algun aliment i per motius de salut no en puguin menjar, els pares o tutors ho hauran de manifestar durant la matrícula al centre i acreditar-ho amb un certificat mèdic.

Els usuaris del menjador no podran sortir del recinte escolar ni abans, ni després de dinar, únicament en casos justificats a la tutora amb un escrit dels pares o tutors.

 

2.3. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS

2.3.1. Els mestres

2.3.1.1. Drets dels mestres

Els mestres tenen els drets següents:

 • A desenvolupar la seva funció docent dins el principi de llibertat de càtedra i d’ensenyament tenint com a límit la Constitució, l’Estatut, les Lleis, el Projecte Educatiu de Centre i les NOFC.
 • A guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup d’alumnes que li hagin estat encomanats.
 • A participar activament en la creació de la línia pedagògica de l’escola.
 • A disposar del material, instruments i equipament necessaris per a impartir un ensenyament digne, per a la realització del PEC i de la pròpia programació.
 • A rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels pares per a la formació dels alumnes.
 • A convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera individual o col·lectiva, per a parlar sobre temes relacionats amb l’educació d’aquests.
 • Al treball en condicions dignes.
 • A ser respectats en la seva dignitat personal i professional pels superiors, companys de feina, alumnes i familiars d’aquests.
 • A rebre crítiques i suggeriments constructius, en presència de l’interessat i en un to respectuós.
 • A ser informat de la gestió del centre en el marc del Claustre de mestres.
 • A assistir a totes les reunions del Claustre de mestres amb veu i vot.
 • A assistir a totes les reunions de Cicle i altres que li corresponguin amb veu i vot.
 • A accedir als òrgans unipersonal i col·legiats del centre, d’acord amb la normativa vigent.
 • A la lliure reunió, tant per a tractar assumptes laborals com pedagògics, després d’haver-ho comunicat al Director/a.
 • A altres drets que els corresponguin segons la normativa vigent per la seva condició de mestres de l’Escola Pública.
 • A rebre informació puntual i exacta sobre els acords presos pels òrgans de decisió i gestió de l’Escola.

 

2.3.1.2. Deures dels mestres

Els mestres tenen el deure de:

 • Participar en les reunions del Claustre de professors, del cicle i dels altres òrgans a què pertanyin, amb una predisposició per a la cooperació, complint els acords que s’hi prenguin.
 • Tenir 24 hores lectives i una de permanència al centre setmanals en el curs o matèries assignades, tenint en compte les seves especialitats, la seva idoneïtat i, segons les possibilitats del Centre o bé les seves necessitats.
 • Complir la jornada i l’horari de treball, l’horari de les classes i el calendari d’activitats establert en Programació General Anual.
 • Tenir cura dels nens a l’hora del pati a qui li
 • Controlar l’assistència dels seus alumnes a l’escola.
 • Mantenir l’ordre de la classe i vetllar per la bona educació i comportament dels alumnes.
 • Realitzar les programacions de curs i desenvolupar-les correctament.
 • Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats aprovades a la Programació General Anual.
 • Efectuar l’avaluació contínua dels seus alumnes, donar a conèixer a la seva família el resultat de la mateixa, d’acord amb el calendari establert.
 • Complimentar tota la documentació acadèmica referida als seus alumnes.
 • Entrevistar-se amb els pares sempre que aquests ho requereixin i en l’horari establert per a aquestes entrevistes i mantenir amb ells un clima de col·laboració per a l’educació dels seus fills.
 • Estar al corrent dels canvis en les orientacions pedagògiques.
 • Autoavaluar periòdicament la seva activitat com a docent.
 • Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne, actuant en conseqüència quan aquestes es
 • Fer les substitucions pertinents, segons el que estableix el quadre de substitucions.
 • Afavorir la consecució dels objectius que proposa el Centre en el seu Projecte Educatiu.
 • Respectar i fer respectar les directrius d’aquestes NOFC.
 • Participar en l’organització del Centre a través dels òrgans corresponents.
 • Exercir els càrrecs per als quals fos escollit d’acord amb les normes establertes en cada cas.
 • Qualsevol altre deure que es derivi de la seva condició de mestre de l’Escola Pública, segons la normativa i la legislació vigent.
 • Respectar la llibertat de pensament, de consciència i de religió dels seus alumnes.
 • Respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb els alumnes, mestres i pares.
 • Donar normes i models de comportament als alumnes que s’ajustin als valors que inspiren el funcionament del Centre.

2.3.1.3. Normativa relativa als mestres

La normativa de l’escola Carme Guasch i Darné relativa als mestres sorgeix del seus drets i deures d’aquests, emmarcats en la situació concreta de l’escola.

Les reunions (claustres, cicles, …) començaran a 3/4 d’1 per tal de facilitar posar ordre als espais, però cal ser puntual.

Al final de curs, si no es continua al centre el curs següent, caldrà entregar la clau de la porta d’entrada a la conserge.

La conserge té unes tasques assignades. En el cas que se la necessiti per alguna tasca caldrà demanar-ho a direcció perquè no se li solapin les feines i per prioritzar el més necessari.

Cap mestre/a podrà assignar feina a l’administrativa. En cas que es necessiti quelcom, cal demanar-ho a l’equip directiu.

És molt important passar totes les entrevistes i deixar-les a l’administrativa perquè les arxivi a l’expedient. Formen part de l’expedient dels alumnes.

En el cas que en l’entrevista amb els pares, es tracti d’un/a alumne/a de NEE, la tutora serà l’encarregada de deixar constància per escrit al full dels acords d’entrevista. Cal deixar una còpia al la gaveta de l’administrativa i una altra còpia a la carpeta de l’EAP de la sala de mestres. Sempre s’avisarà a la mestra d’EE per fer les entrevistes conjuntament.

Durant els horaris de classe i les vigilàncies de pati no es podrà telefonar.

Caldrà vetllar perquè els espais estiguin endreçats. En cas que no es compleixi es destinaran estones de l’horari no lectiu a posar ordre en els espais comuns.

La sala de mestres haurà d’estar endreçada. És un espai de reunions de mestres, amb altres professionals externs i de consells escolars.

Els objectes perduts es guardaran en una capsa a consergeria. En cas d’alguna pèrdua els alumnes ho comunicaran a la conserge o al seu tutor.

Per quedar-se a dinar a l’escola, s’haurà de comunicar  al coordinador de menjador.

Cal ser responsable i rentar-se la tassa del cafè.

Les enquadernacions particulars es cobraran a 1 euro.

Telèfon: quan el personal del centre hagi d’utilitzar el telèfon o fax per a assumptes personals farà l’anotació a la graella corresponent (nom i cognom, data i número de telèfon a on s’ha trucat), i es farà una donació de 0,50 cèntims a la secretària del centre. En cas de trucades relacionades amb l’activitat de l’escola no caldrà anotar les dades indicades.

2.3.1.4. Adscripció dels mestres a cursos i nivells

El/la director/a del l’escola, escoltant el/la cap d’estudis, decidirà l’adscripció dels mestres als cicles, cursos i àrees en funció de les hores que passen amb els grups, que siguin equitatius numèricament i intentant mantenir la continuïtat respecte al curs anterior.

Pel que fa a l’assignació de les tutories, es tindran en compte els criteris següents:

 • Es prioritzarà el seguiment de dos anys d’un grup d’alumnes en el mateix cicle de Primària o 3 anys en el cas d’Educació Infantil.
 • En acabar la tutoria després de tot un cicle es valorarà la possibilitat d’optar a la plaça de mestre de suport.
 • Es procurarà que els/les mestres que tinguin tutoria siguin els que estiguin a l’escola a jornada
 • Es procurarà que el tutor no sigui especialista. En el cas que això no sigui possible, s’adjudicarà la tutoria al mestre especialista que tingui menys hores de la seva especialitat i que no formi part de l’equip directiu.

 

2.3.1.5. La coordinació entre mestres

És imprescindible que els mestres de l’escola estiguin coordinats. Caldrà coordinació entre:

 • Mestres especialistes i mestres tutors
 • Tutors paral·lels
 • Coordinadors de diferents cicles i cap d’estudis
 • Mestres d’un mateix cicle
 • Comissions de treball
 • Tot el claustre en general

2.3.1.6. Assistència

Els mestres estaran obligats a complir l’horari lectiu i de permanència al centre, així com també a assistir a les reunions a les que estiguin degudament convocats.

Les faltes d’assistència seran justificades quan hi hagi llicència o permís concedit. El/la director/a podrà concedir permisos al mestres en els supòsits següents:

 1. El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.
 2. Per trasllat de domicili sense canvi de localitat, un dia; amb canvi, fins a quatre dies.
 3. Per assistir a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria, en els centres esmentats, el temps indispensable per fer-les.
 4. Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal (la causa ha de justificar-se per escrit i el temps de permís serà l’indispensable per al compliment del deure).
 5. Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat, un dia. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.
 6. Per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, durant el temps necessari per dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada laboral. Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada laboral.
 7. Per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.
 8. Els funcionaris amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix, el funcionari pot gaudir de dues hores de flexibilitat horària diària que li permeti conciliar els horaris del centre d’educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.
 9. Per la mort, l’accident, la malaltia greu o l’hospitalització d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies laborables si l’esdeveniment es produeix al mateix municipi i fins a quatre dies si és en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.
 10. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.
 11. Permisos de flexibilitat horària recuperable: els directors o directores dels centres educatius públics poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques del cònjuge i dels ascendents i descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada en el termini d’un mes a partir del dia que gaudeix del permís. En el cas que aquests permisos hagin de ser periòdics, caldrà ajustar l’horari setmanal del personal docent que en gaudeixi, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.

 

El/la Director/a del centre no concedirà cap altre tipus de permís. Caldrà demanar assumptes propis, llicencies o altres permisos al Director dels SSTT.

Quan es produeixi una manca d’assistència i de puntualitat i no es justifiqui, el/la director/a ho comunicarà immediatament a l’interessat/da.

Les faltes d’assistència es faran constar a l’ATRI.

Abans del dia 5 de cada mes, el director/a de l’escola comunicarà als mestres les faltes d’assistència o de puntualitat no justificades del mes anterior.

No més tard del dia 10 de cada mes, la direcció enviarà a al Departament d’Ensenyament la relació de mestres amb faltes d’assistència o de puntualitat sense justificar i justificades.

2.3.2. L’alumnat

2.3.2.1. Drets dels/les alumnes

L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de comprendre:

 1. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOE (autonomia de centres).
 2. La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.
 3. El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural.
 4. L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 5. L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres.
 6. La capacitació per l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals.
 7. La formació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de l’alumnat menor d’edat, les dels seus pares, mares o persones en qui recau l’exercici de la tutela, dins el marc legalment establert.
 8. La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.
 9. La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles.
 10. L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques.

 

Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyol i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament.

L’alumnat i, quan és menor d’edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb que s’avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs.

L’alumnat, i els seus pares, si l’alumne/a és menor d’edat, te dret a rebre informació prèvia i completa sobre el Projecte Educatiu.

L’alumnat té els drets següents:

 • Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal.
 • A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral.
 • A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.
 • A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.
 • Al fet que el centre guardi reserva sobre tota aquella informació de que disposi, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació de l’administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor.
 • A participar en el funcionament i en la vida del Centre, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
 • A ser informats sobre tot allò que els pugui incumbir del que passi en el Centre, així com de la normativa de funcionament que els pugui afectar.
 • A manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.
 • A rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o socio-cultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats reals.
 • A la protecció social en casos d’infortuni familiar o d’accident, segons el que estipuli la normativa legal vigent.
 • A rebre orientació escolar per aconseguir el millor desenvolupament personal, cultural i social.

Les accions que es produeixin dins l’àmbit del centre que suposin una transgressió dels drets de l’alumnat que s’estableixin en aquestes NOFC o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part dels seus pares davant del director/a del centre.

Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si s’escau, al consell escolar, el director/a ha d’adoptar les mesures adequades d’acord amb la normativa vigent.

Les denúncies també podran ser presentades davant els serveis territorials del Departament d’Educació. Les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu aplicables.

2.3.2.2. Deures dels alumnes

L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar.

L’estudi és un deure bàsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica.

Aquest deure es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

 1. Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i respectar els horaris establerts.
 2. Realitzar les tasques encomanades pels professors en l’exercici de les seves funcions docents.
 3. Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys/nyes en les activitats formatives.
 4. El respecte a les normes de convivència dins el Centre, com a deure bàsic de l’alumnat implica les obligacions següents:
 • Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
 • No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d’acord amb la legislació vigent.
 • Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar.
 • Complir les NOFC de l’escola.
 • Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del Centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del Centre i la legislació vigent.
 • Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i de la convivència en el Centre.
 • Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal de les aules.

2.3.2.3. Participació dels alumnes

Els alumnes participaran de la vida de l’escola:

 1. Per mitjà de la seva integració personal en l’activitat acadèmica
 2. Per mitjà de les assemblees del seu cicle, ja sigui com a portaveus o en el torn obert de paraula
 3. Per mitjà de les assemblees d’altres cicle i per mitjà de les assemblees de representants, com a representants del seu grup classe.

Des de P3 es preparà els alumnes per participar de l’assemblea. Durant el primer trimestre es farà assemblea d’aula en aquest nivell i, després de Nadal, podran participar a les assemblees generals de cicle i a les assemblees de representants.

La calendarització de les assemblees serà la següent:

 • 1er divendres de mes: assemblea d’educació infantil.
 • 2on divendres de mes: assemblea de cicle inicial i 3r.
 • 3er divendres de mes: assemblea de cicle superior i 4t.
 • 4art divendres de mes: assemblea de representants alumnes, mestres, pares i mares.

Els assistents de les assemblees de cicle seran els mestres tutors dels grups, l’equip directiu i alguns mestres especialistes, els alumnes dels grups i un representant de cada grup no assistent.

Els assistents de les assemblees de representants seran alguns dels mestres no tutors, l’equip directiu i dos representants de cada classe des de P3 (excepte primer trimestre) fins a 6è A partir del curs 14-15, l’escola ja tindrà 6è.

Tanmateix, a la Programació General Anual s’especificaran els dies exactes de cada assemblea.

 

2.3.2.4. Admissió i matriculació d’alumnes

Tot/a nen/a en edat escolar té dret a ser admès com a alumne a l’escola Carme Guasch i Darné d’acord amb la normativa vigent.

La matriculació a l’escola suposa, per part de l’alumne i la seva família o tutors legals, l’acceptació d’aquestes NOFC.

El decret de matriculació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat establirà la baremació dels alumnes, així com el procediments a seguir per l’escola en el procés de matriculació.

Els pares o tutors legals presentaran la documentació necessària per fer la preinscripció i la matriculació aprovada pel Departament d’Ensenyament d’acord amb la normativa del curs vigent.

En la complimentació de la documentació que cal presentar per a la inscripció d’un alumne en el Centre, es vetllarà per a què pares o tutors legals especifiquin si l’alumne té alguna malaltia específica, retard d’aprenentatge o pateix algun tipus d’al·lèrgia que en algun moment precisi d’alguna atenció especial.

El Centre organitzarà una jornada de portes obertes abans de la pre-inscripció dels alumnes per al proper curs per a informar als pares sobre el seu funcionament, organització, mostrar-los les instal·lacions i per a respondre a totes aquelles qüestions que siguin del seu interès.

2.3.2.5.  Adscripció i promoció d’alumnes

En el moment de fer els dos grups de P3 es tindran en compte els següents criteris:

 • Alumnes amb NEE i alumnes de diferents nacionalitats
 • Equiparar nens i nenes
 • Data de naixement
 • Si han anat a llar d’infants
 • Si tenen germans o no al centre

Quan els alumnes arribin a 3er d’educació primària, es tornaran a barrejar els grups de les dues classes. D’aquesta manera, es buscarà l’equilibri dels dos grups, pel que fa a necessitat educatives.

Tot aquell alumne nouvingut es matricularà al nivell que li correspon per edat i al grup (hi ha dues línies) que es consideri més oportú segons ràtios, característiques del grup i característiques de l’alumne/a en concret.

En el cas d’alumnes bessons es procurarà posar-los a classes diferents.

La decisió que un alumne romangui un any més en qualsevol dels cursos de primària podrà ser adoptada una sola vegada al llarg de la seva escolarització. Aquesta repetició s’efectuarà en acabar el cicle tal com marca la normativa vigent, excepte en aquells casos que escoltats l’equip d’Avaluació, el mestre d’Educació Especial i el psicopedagog de l’EAP considerin que s’ha de fer abans. Els alumnes no podran repetir més d’un any al llarg de l’etapa, excepte en aquells casos que el Departament d’Ensenyament autoritzi la modificació curricular individual prèvia petició del Centre. La Comissió d’Avaluació es reunirà un cop per trimestre, en el cas d’educació primària, i dos cops al llarg del curs, en el cas d’educació infantil.

2.3.2.6. Alumnes amb NEE i criteris per l’assignació de recursos

A l’hora d’assignar recursos per alumnes amb NEE es tindrà en compte dos criteris bàsics:

 • Si tenen dictamen
 • L’edat dels alumnes, prioritzant l’educació primària.

Tanmateix, es valoraren les necessitats educatives de cada alumne i es repartiran les hores en funció d’aquestes.

Pel que fa als alumnes que assisteixen a la SIEI, disposaran de la tutora De la SIEI i de l’educadora, a part del tutor/a del grup. L’horari d’aquests alumnes es farà valorant aquelles tasques que pot fer amb tot el grup d’una manera autònoma i aquelles que ha de fer a la SIEI individualment, o amb un grup molt reduït.

 

2.3.3. Pares, mares i tutors legals

2.3.3.1. Drets dels pares, mares i tutors legals d’alumnes

Els pares, mares o tutors/es legals dels alumnes tenen dret a:

 • Participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació vigent sense marginació per creences, raça o religió.
 • Rebre informació periòdica del desenvolupament del procés educatiu i del rendiment acadèmic dels seus fills.
 • Ser informats del Projecte Educatiu i de les seves modificacions.
 • Mantenir intercanvi d’opinions amb el Director/a, cap d’estudis i mestres per tal de millorar el desenvolupament del procés educatiu i el rendiment acadèmic dels seus fills.
 • Assistir a les reunions que es convoquin des del Centre per a pares i mares d’alumnes.
 • Recórrer davant les anomalies certes o preteses seguint les vies establertes.
 • Escollir i ser escollit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de pares.
 • Pertànyer a les associacions de mares i pares d’alumnes segons els seu reglament específic.
 • Col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades.
 • Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills.
 • Ser tractat amb respecte per part de la resta de la comunitat escolar.

2.3.3.2. Deures del pares, mares i tutors legals d’alumnes

Els deures dels pares, mares o tutors/es legals dels alumnes són:

 • Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels tutors o altres òrgans de l’escola, per a tractar d’assumptes relacionats amb la conducta o procés educatiu en general dels seus
 • Assumir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus representants.
 • Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament de les activitats del Centre.
 • Contribuir en la tasca de l’educació dels hàbits dels seus fills i a fer créixer en ells actituds favorables a l’escola.
 • Seguir les normes d’higiene que per algun motiu puntual formuli el Centre (polls, …).
 • Comunicar al Centre si el fill pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries.
 • Vetllar per la salut i benestar dels seus fills.
 • Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel professorat.
 • Justificar adequadament, si escau, les absències dels seus fills davant el tutor de la seva classe.
 • Estimular els seus fills en el compliment de les normes de convivència i a l’exercici dels seus drets i
 • Cooperar amb l’Equip Directiu i mestres amb el procés educatiu i progrés acadèmic dels seus fills.
 • Atendre i respondre la crida de l’Equip Directiu o mestres en tot allò que concerneix la vida escolar dels seus fills: educació, instrucció i conducta.
 • Conèixer i acceptar el contingut del PEC i de les NOFC, com també els mecanismes previstos per a fer-ne la modificació.
 • Portar el nen/a cada dia a l’escola amb puntualitat i justificar les faltes d’assistència.

2.3.3.4. L’AMPA

Els pares/mares o tutors d’alumnes que estiguin matriculats al Centre podran formar part de l’AMPA.

L’AMPA podrà promoure activitats extraescolars i aportar suggeriments per al millor compliment dels objectius educatius de l’escola.

L’AMPA podrà tenir com a domicili social el Centre docent prèvia comunicació al Consell Escolar.

Un membre de l’AMPA serà designat per formar  part del Consell Escolar com a representant de l’Associació.

L’AMPA gestionarà de manera autònoma els seus recursos, d’acord amb el que disposin els seus estatuts. Els fons propis de l’escola i els fons propis de l’AMPA es gestionaran de manera autònoma i separada amb comptabilitats independents.

L’AMPA podrà participar en el desenvolupament de les activitats complementàries organitzades per l’escola, sense que en cap cas la participació pugui suposar aportar treball o serveis de persones associades o contractades per la qual aportació es puguin derivar deures o responsabilitats per al Centre i per a l’Administració educativa.

L’AMPA no podrà aportar cap persona, sigui associada o contractada, perquè desenvolupi les activitats lectives de l’escola, que són responsabilitat i competència exclusiva i directe del personal docent o tècnic nomenat pel Departament d’Ensenyament.

L’AMPA podrà aportar voluntàriament a l’escola mitjans materials per a la realització o millora d’algun aspecte de la vida educativa del Centre.. Les aportacions econòmiques O DONACIONS CALDRÀ DEMANAR-NE EL PERMÍS I L’ASSESSORAMENT AL DEPARTMANET D’ENSENYAMENT  a fi de gestionar els expedients corresponents en cada cas.

L’AMPA disposarà d’un despatx i d’un espai de reunions al centre per reunir-se fora d’horari lectiu.

2.4 PLA D’ACOLLIDA DELS ALUMNES ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES

L’escola Carme Guasch és un centre formador (aprovat per Consell Escolar en data 30 de gener de 2018) i cada curs escolar acull a diferents alumnes en pràctiques de diferents universitats. El procediment es realitza d’acord amb el que estableix l’ordre que ho regula. ORDRE ENS/237/2017, DE 17 d’octubre per la qual s’estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les practiques acadèmiques externes en aquests centres.

L’escola procurarà  fer una bona acollida dels estudiants en pràctiques a través d’una reunió inicial per explicar les normes de funcionament, l’organització i el PEC del centre.

Els tutors hauran oferiran un model de bones pràctiques i hauran d’observar les actuacions de l’estudiant i fer-li les reflexions oportunes

L’escola s’enriquirà també del contacte amb la universitat a través de les aportacions dels estudiants.

Es procurarà que en tot moment l’estudiant sigui un més en el centre.

Es farà l’avaluació de l’estudiant juntament amb el tutor/a de la universitat.

L’estudiant es posarà en contacte amb l’escola i aportarà la documentació necessària.

Haurà de seguir les instruccions donades per la direcció i la coordinadora de pràctiques en la reunió inicial.

L’estudiant participarà de la vida del centre com un més.

L’estudiant proposarà al tutor del centre activitats a fer i participarà de forma activa en les pràctiques.

L’estudiant veurà la seva avaluació com una reflexió a la seva tasca per tal de millorar-la. El pràcticum i TFG (treball final de grau) es triaran en funció de les inquietuds dels alumnes en pràctiques i estretament relacionat amb la programació del curs on hagi realitzat les practiques.

2.5. INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA

 

L’escola participa des del curs 2017-2018 del programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying impulsat pel Departament d’Ensenyament. Arran de la resolució ENS/881/2017, de 10 d’abril, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals, el centre decideix participar del programa (2017-2020) per tal de construir el millor espai que contribueixi al benestar de tota la comunitat educativa.

Es consideren incompliments de les normes de convivència les conductes que atemptin contra les pautes generals i bàsiques de la convivència. Podran corregir-se els actes contraris a les normes de convivència del centre realitzats pels alumnes en el  recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars. Igualment, podran corregir-se les actuacions de l’alumne que, encara que realitzades fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin als seus companys o a altres membres de la comunitat educativa.

Segons el decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets  i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya,  els incompliments de les normes de convivència poden classificar-se  com: actes contraris a les normes de convivència i conductes greument perjudicials per a la convivència (faltes).

2.5.1.  Actes contraris a les normes de convivència

A l’escola Carme Guasch i Darné es classifiquen els actes contraris a les normes de convivència del centre en:

 • actes lleus
 • actes moderats
 • actes greus

A continuació s’exposen els diferents tipus d’actes i les mesures correctores:

ACTES LLEUS:

Son actuacions que no dificulten el ritme de treball de l’aula. No hi ha agressions físiques ni verbals als companys ni als mestres. Per exemple: aixecar-se sovint, cridar per demanar alguna cosa, gesticulacions excessives, menjar xiclet, etc.

 • Caldrà avisar l’alumne una
 • Si deixés d’actuar, hauria de rebre una mostra afectiva per part del mestre. (Tocar-li el braç, fer-li un somriure o assentir amb el cap…)
 • Si no deixés d’actuar, es tornaria a avisar per modificar la conducta.
 • Posteriorment se li indicarà que segueixi amb la seva tasca.
 • En el cas que l’avís no sorgís afecte, l’acte passaria a ser moderat.

ACTES MODERATS:

Son actuacions que fa l’alumne i que dificulten el ritme de treball de l’aula. No hi haurà una agressió física. Hi haurà una agressió verbal o una actuació lleu prolongada.

 • L’objectiu serà trencar la dinàmica en la que ell/a està entrant. El mestre li dirà que vagi a rentar-se la cara, parlarà amb ell dins o fora de l’aula, o li encomanarà una tasca.
 • Passada una estona el mestre li demanarà si està més tranquil i que ara ha d’anar a seure i treballar.
 • Posteriorment, l’alumne haurà d’omplir el full d’incidències: “He fet: Hauria d’haver fet: Com ho puc arreglar?” (annex)
 • Finalment, hi haurà una conversa de l’alumne amb el mestre tutor.

També es consideren actes moderats:

 • Les faltes injustificades de puntualitat.
 • Les faltes injustificades d’assistència a classe.
 • La manca de normes elementals d’higiene i educació.
 • L’assistència a classe sense el material escolar necessari.
 • Portar al centre telèfons mòbils, walkman, diners, llaunes, llaminadures Mp3, jocs electrònics.
 • La manca de respecte amb els companys i el mestre.

En aquests casos, hi podrà haver una amonestació oral, privació del temps d’esbarjo, comunicat als pares, privació de l’assemblea d’aula i d’escola, d’una activitat d’escola, canvi de grup classe puntual i informe dins l’expedient de l’alumne. També caldrà emplenar el full d’incidències per part de l’alumne.

 

ACTUACIONS GREUS:

Són insults personals, escapar-se de l’aula, agressions físiques i/o materials, als companys, als mestres i al personal de l’escola.

Per exemple: llençar la taula, llençar el què hi ha a sobre la taula, cadires, portes i el què es trobi pel mig, no fer cas reiteradament de les indicacions del mestre, oposar-se a les normes, fer mal a algun alumne, trencar objectes, insultar companys o mestres, agressions físiques i amenaces al personal de centre, alumnes o mestres, etc.

 • L’objectiu serà tranquil·litzar l’alumne, que s’adoni de les seves actuacions, que sàpiga que tenen conseqüències i que fan mal als altres, parlant-hi. En tots els casos l’alumne haurà d’omplir el full d’incidències “He fet: Hauria d’haver fet: Com ho puc arreglar?”
 • Agressió a un material o equipament de l’aula: La mestra li dirà que li toca fer una tasca de neteja de l’aula: escombrar la classe, treure la pols, posar gomets als llibres de la biblioteca d’aula, o sigui una reparació de danys i pagar l’import econòmic del cost.
 • Agressió a un material d’un company: Demanar disculpes, comprar-li de nou, i ajudar a l’alumne agredit realitzant una tasca.
 • Agressió verbal o física lleu a un company. Caldrà separar-lo, contenir-lo i fer que es calmi. Primer de tot, haurà de demanar perdó. Després caldrà que ompli el full d’incidències i escriure una carta a la persona afectada. Finalment el tutor de l’alumne agressor li triarà una tasca reparadora o un càstig proporcionat a la falta.
 • Agressió verbal a mestres o agressió física a membres de la comunitat educativa: Exclusió del grup (anar a un curs inferior o quedar-se una tarda a casa amb la seva feina, com a mesura preventiva i depenent de la gravetat). Si no vol sortir de l’aula, s’enviarà a un altre alumne a buscar el mestre de guàrdia per tal donar-hi suport i el mestre que està fent la sessió trucarà a la família perquè el vingui a recollir, per garantir la seguretat del professorat. Si s’escapa de l’aula, es trucarà a la família que el vingui a recollir, perquè no se’l pot custodiar ni perseguir, deixant d’atendre a la resta d’alumnes. Una vegada passada la situació, l’alumne haurà d’omplir el full d’incidències, demanar perdó a les persones agredides i acomplir el càstig imposat per la Comissió de Convivència. Si és dona 3 vegades, es canviarà a l’alumne de grup classe i es posarà al paral·lel (A-B).

Actuacions anteriors constants i reiterades: el mestre tutor es reunirà amb l’equip directiu i es decidirà com cal procedir i les mesures a prendre. Valoració de sessió per sessió positivament o negativament.

En aquests casos, el tutor, l’equip directiu i la Comissió de Convivència, valoraran si aquests alumnes poden participar de les sortides de l’escola i d’altres activitats complementàries.

Cal tenir en compte que aquestes mesures correctores poden adaptar-se al nivell en què es troba l’alumne i a les seves circumstàncies personals, familiars i socials.

Sempre que un alumne cometi actes greus caldrà informar a la família per escrit i el tutor haurà de concertar una entrevista per tractar el tema.

 

2.5.2. Conductes greument perjudicials (faltes)

Són sancionables com a faltes les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:

 1. a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes als actes contraris a les normes de convivència.
 2. b) L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa.
 3. c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.
 4. d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.
 5. e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.
 6. f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.
 7. g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.
 8. h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

SANCIONS: Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l’article anterior són les següents:

 1. a) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d’aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.
 2. b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.
 3. c) Canvi de grup o classe de l’alumne.
 4. d) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació que l’alumne o l’alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor ha de lliurar a l’alumne un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua.
 5. e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.
 6. f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s’ha comès la falta.

Aquestes conductes només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient, o bé, amb la conformitat de la família. Sempre s’informarà a la família per escrit i la direcció del centre concertarà una entrevista.

El/la director/a del centre és la responsable de decidir si cal obrir un expedient.

L’inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets.

Cal tenir en compte que aquestes mesures correctores poden adaptar-se al nivell en què es troba l’alumne i a les seves circumstàncies personals, familiars i socials.

 

 DISPOSICIONS FINALS

Interpretació de les NOFC

 1. Aquestes NOFC són d’obligat compliment per a tots els membres que constitueixen la Comunitat Escolar de l’escola Carme Guasch i Darné i entrarà en vigor a partir de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar del Centre.
 2. El/la Director/a del Centre és el màxim responsable de fer complir aquestes NOFC. Els membres del Consell Escolar, del Claustre de mestres i la Junta de l’AMPA tenen també el deure de conèixer, complir i fer complir les NOFC.
 3. És facultat del Director/a fer la interpretació del present reglament.
 4. Pel que fa als deures de l’alumnat i el seu règim disciplinari, es faculta igualment la comissió de convivència, per a la interpretació aplicativa al cas concret.

 

Modificacions de les NOFC

 1. Aquest reglament és susceptible de ser modificat per les causes següents. Perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior segons el control que efectua el Departament d’Ensenyament, perquè canviï la normativa de rang superior, com a conseqüència de la seva aplicació, per l’avaluació que en faci el Consell Escolar, perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que s’hagin de regular.
 2. El Consell escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions del reglament.
 3. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i les associacions de pares i mares a l’equip directiu per escrit.
 4. El Claustre aportarà a l’equip directiu criteris i propostes a les modificacions presentades.
 5. Posteriorment, les possibles modificacions es presentaran a la comissió Permanent del Consell Escolar per consensuar-les. Superat aquest tràmit, les modificacions aniran en l’ordre del dia del següent Consell Escolar per la seva aprovació definitiva.
 6. En el cas de no trobar el consens necessari en la comissió Permanent, les modificacions es retornaran al Claustre del Centre per tornar a iniciar el procés.
 7. Després de la seva aprovació pel Consell Escolar, no ha de considerar-se les NOFC com un document tancat i inamovible, sinó cal que sigui un document fàcilment modificable, per adaptar-lo a les noves necessitats del Centre, i constantment millorable en tots aquells aspectes que es considerin convenients.
 8. Les modificacions en l’articulat d’aquestes NOFC s’afegiran en un apartat titulat “Disposicions addicionals” al final del redactat del reglament. A final de cada curs, el consell Escolar podrà decidir d’incorporar les modificacions realitzades en el NOFC durant el curs, i que estaran incloses en l’apartat disposicions addicionals, en l’articulat del reglament que els correspongui. D’aquesta manera s’actualitzarien les NOFC per al nou curs.
 9. En el cas que es produeixin situacions no previstes a les NOFC i que per les seves característiques requereixin una intervenció urgent i que no hi hagi temps de convocar la Comissió Permanent serà el/la Director/a qui prendrà la decisió que estimi més oportuna i posteriorment ho comunicarà als òrgans que siguin necessaris.

 

Especificacions de les NOFC

 1. Es poden elaborar especificacions del reglament que no suposin una modificació d’aquest, a càrrec dels òrgans i responsables del desenvolupament de les funcions atribuïdes en aquest. Es tractarà de manuals de funcions, quadres lineals de distribució del treball, esquematitzacions gràfiques de processos i dinàmiques, o altres d’anàlegs.
 2. El Consell escolar ha de conèixer i supervisar aquestes especificacions, en les quals podrà introduir modificacions, i que no seran vàlides ni aplicables en tant que contradiguin el contingut d’aquest reglament.

 

Publicitat del NOFC

 1. Aquest reglament es difondrà a tots els membres de la Comunitat Educativa.
 2. Igualment, s’informarà de les NOFC a cada nou membre del personal i a cada nova família que s’incorpori aquesta Comunitat Educativa.
 3. S’explicaran els punts més rellevants d’aquest reglament a l’alumnat, en el decurs de la normalitat acadèmica, segons les respectives edats.
 4. Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s’ha descrit anteriorment.
 5. El consell escolar vetllarà per tal que sempre es disposi d’un exemplar del reglament a l’abast de qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

 

Dipòsit del NOFC

 1. D’acord amb el que disposa l’article 11.2 del Decret 198/1996, es dipositarà un exemplar del text d’aquest reglament a la delegació territorial del Departament d’Ensenyament, que ha de vetllar per la seva adequació a la normativa vigent.
 2. Igualment es procedirà per a les modificacions del reglament.
 3. S’arxivarà i estarà a disposició de qualsevol membre del Consell Escolar la còpia de la instància amb què s’efectua la tramesa de dipòsit del reglament.

 

 

Figueres, juny 2018