Projecte educatiu. PLC. NOFCS

En aquests moments, a l’escola estem revisant i actualitzant el nostre PEC. Els fonaments d’aquest, resumits breument, serien:

TRETS D’IDENTITAT

Escola d’Educació Infantil i Primària ubicada al bell mig del barri de Les Corts. Som una escola catalana, la nostra llengua vehicular d’aprenentatge i comunicació és el català. El castellà s’introdueix a Primària i l’anglès a Educació Infantil.

És una escola familiar i acollidora, amb un coneixement acurat del nostre alumnat i llurs famílies. Gaudim d’un excel·lent clima de treball, respecte i convivència. Això ens permet atendre millor a les necessitats individuals de cada nen.

Volem acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament i procés de formació, tant a nivell personal com de coneixements, i dotar-los d’eines i recursos pel seu futur.

Oferim al nostre alumnat un aprenentatge el més significatiu possible, de manera que el que aprèn sigui compatible amb els seus coneixements previs, ho pugui integrar i ser interioritzat.

Fomentem el treball en valors.

Participem en la vida del barri i la ciutat.

Donem resposta als canvis que exigeix la nostra societat: innovacions, noves tecnologies,..

BASES DEL MODEL EDUCATIU

 • Escola catalana, activa i oberta a les necessitats de la societat actual.
 • Ambient familiar, acollidor i respectuós.
 • Coneixença i seguiment acurat de cadascun dels nostres alumnes per poder atendre millor la seva individualitat. L’alumne és el centre del seu procés d’aprenentatge.
 • Treball en equip amb una organització social de l’aula com a metodologia que afavoreix l’aprenentatge, la relació, la col·laboració i la coneixença mútua.
 • Organització acurada dels recursos humans i materials per a l’atenció de la diversitat del nostre alumnat.
 • Educació en actituds i valors per a conviure en una societat plural i respectuosa. Participació en campanyes solidàries.
 • Foment de la iniciativa i l’esforç personal.
 • Participació en la vida del nostre entorn.
 • Aprenentatge significatiu.
 • Ús de tècniques i estratègies diverses. El mestre té el paper de facilitador.
 • Participació i desenvolupament de Projectes de caire divers i innovador. Les noves tecnologies des d’Educació Infantil.
 • Formació permanent del professorat.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

Cada alumne ha de desenvolupar al màxim les seves capacitats per arribar a ser un adult responsable, amb iniciativa, sensible, tolerant, solidari i feliç.

 • Estimular la iniciativa, l’esforç personal, el sentit crític i l’autoestima.
 • Saber treballar de forma individual i en equip.
 • Educar en actituds i valors.
 • Educar en la reflexió i en l’esperit crític i autocrític.
 • Formar en la cooperació i el sentit de la responsabilitat solidària.
 • Desenvolupar valors democràtics, com la tolerància i el respecte.
 • Formar persones rigoroses en el treball, autònomes i responsables.
 • Dotar a l’alumnat d’eines i recursos perquè generi estratègies pròpies per resoldre situacions quotidianes.
 • Potenciar el treball per competències dins d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Fomentar el desenvolupament de les capacitats perquè tot l’alumnat assoleixi de forma satisfactòria les competències bàsiques.

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

 • Dinàmica de l’aula basada en el treball en grups cooperatius.
 • Grups partits en els àmbits psicomotriu, lingüístic (llengua anglesa i llengua catalana), àmbit artístic (plàstica i música) i digital.
 • Atenció individualitzada o en grup reduït dins l’horari lectiu i fora, SEP.
 • Professorat comú d’Infantil a Primària en els àmbits artístic, lingüístic i digital.
 • Sessions impartides per dos professionals a l’aula segons les necessitats dels grups.
 • Ús significatiu de les noves tecnologies en totes les àrees i amb projectes específics en l’àmbit artístic (música), lingüístic (llengua anglesa) i matemàtic.
 • Treball col·laboratius en reunions periòdiques d’etapa i nivell, amb l’EAP, d’atenció a la diversitat, de la comissió social, de la comissió TIC, de la comissió de celebracions i de traspàs a la ESO.
 • Horari diferenciat segons les necessitats de l’alumnat. A tots els nivells de Primària trenta minuts de lectura diaris.
 • Diferents tipus d’avaluació: formativa, auto i coavaluació.

PROJECTES I ACTIVITATS

 • Projecte de matemàtiques JUMP MATH.
 • Projectes de llengua catalana APIL-ILEC-Impuls a la lectura.
 • Apadrinament lectura.
 • Punt-edu (Biblioteca).
 • Robòtica i Scratch per a aprendre a programar.
 • Mètoide “En Flux” pel treball de la música (mètode global+noves tecnologies)
 • Reciclatge i sostenibilitat.
 • Programa de reutilització de llibres.
 • Projecte Aula Mòbil (Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya).
 • Programa POIBA.
 • Programa fruita a l’escola.
 • Col·laboració en campanyes solidàries.
 • Piscina (des de P4 a 2n): desenvolupament del sentit lúdic i les habilitats coordinatives en un medi diferent a l’habitual.
 • Programes en llengua anglesa:
  • Anglès des de P4 (per l’especilaista del centre)
  • Visual i plàstica a Educació Infantil (P3,P4 i P5) en anglès.
  • Descoberta d’un mateix (psicomotricitat) a Educació Infantil en anglès.
  • Informàtica en anglès, des de P4.

PROJECTE LINGÜÍSTIC                                                                                    NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE