L’escola

 

L’escola L’Àlber és un centre docent de titularitat  pública que atén nens i nenes en edats compreses entre els 3 i els 12 anys.  Aquest tipus de titularitat comporta que l’ensenyament sigui totalment gratuït per a les famílies.

ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS PERSONALS

El centre compta amb 130 alumnes i 16 mestres amb les especialitats següents:

 • 4 mestres especialistes en Educació Infantil.
 • 1 mestres especialistes en Anglès
 • 1 mestres especialistes en Educació Física.
 • 1 mestra especialista en Música
 • 1 mestres especialistes en Educació Especial.
 • 7 mestres de primària.
 • 1 mestre especialista en Religió Catòlica

El centre compta amb els serveis de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (E.A.P.) de la Noguera. Per tal de facilitar una millor atenció d’acord amb les característiques individuals dels alumnes es prioritza l’atenció a  la diversitat. Per realitzar aquesta tasca, el centre disposa de les següents estratègies:

 •  Suport i orientació psicopedagògics
 •  Atenció logopèdica en els casos que sigui necessari
 •  Agrupaments Flexibles de l’alumnat.
 •  Desdoblaments de grup-classe.
 •  Classes i grups de reforç o suport en funció de les necessitats dels alumnes.

EQUIPAMENT

 • 3 aules informatitzades
 • Aula de música
 • Aula de suport-educació especial
 • Pati
 • Menjador

COORDINACIÓ AMB LA LLAR D’INFANTS

Anualment, hi ha una coordinació amb les mestres dels infants de 1r cicle d’educació infantil per tal de facilitar l’entrada al centre i la seva posterior adaptació.

COORDINACIÓ AMB SECUNDÀRIA

Per tal de garantir una continuïtat en els continguts curriculars i una coherència en l’acció educativa, es duu a terme una coordinació amb l’institut que el centre té adscrit. Al llarg del curs, es realitzen dos traspassos d’informació entre ambdós centres: un en relació als alumnes que ja cursen 1r d’ESO i l’altre referent als alumnes que acaben primària.

INFORMACIÓ BÀSICA DEL PROJECTE EDUCATIU

Destaquem  el compromís del nostre centre amb una educació de qualitat fonamentada en el desenvolupament de les capacitats dels nostres alumnes  per tal d’afavorir al màxim la seva inserció en la nostra societat.

A través del nostre PEC volem deixar palesa l’autonomia del nostre centre tot recollint els trets d’identitat propis, fent explícits els objectius que volem assolir i orientant les activitats per tal d’aconseguir el que ens proposem.

És a través del PEC que contextualitzem la normativa vigent, tot adaptant-la a les característiques del nostre centre, les peculiaritats de l’alumnat i als objectius que volem assolir.
ACTIVITATS EDUCATIVES  A NIVELL DE CENTRE

 • Festes que se celebren al centre: Castanyada, dia de la Pau, Nadal, St. Jordi, festa de final de curs
 • Utilització de les noves tecnologies en la pràctica docent
 • Visites culturals al poble i els principals indrets
 • Visita a la biblioteca del poble
 • Apadrinament d’un monument local: “La vil·la romana del Romeral”
 • Implementació del PLEC, el pla lector de centre
 • Apadrinament lector
 • Col·laboració en les activitats culturals locals
 • Incorporació de l’anglès com a llengua vehicular a l’àrea de plàstica a cicle superior
 • Treball per projectes
 • Jornada de portes obertes
 • Sortides escolars i colònies
 • Activitats solidàries

Serveis:

 • Biblioteca d’aula: servei de préstec per als alumnes.
 • Servei de menjador gestionat per l’AMPA (càtering).
 • Servei d’acollida a l’entrada i a la sortida, de  8  a  9 h i de 16.30 h a 18.00 h. (AMPA)
 • Participació en el programa “Nereu”
 • Casals.  Durant els períodes de vacances escolar, l’AMPA  de l’escola organitza unes estades amb tota mena d’activitats lúdiques.
 • Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA: bàsquet, iniciació esportiva, multiesports i jocs, gimnàstica, patinatge, karate, sardanes, informàtica, dibuix i pintura, música, llengua anglesa.

HORARIS

L’horari de classes habitual és de 9:00 h a 12:30 h i de 15:00 ha 16:30 h. Hi ha servei de menjador de 12:30 h a 15:00 h. Les famílies interessades en aquest servei cal que ho notifiquin a la secretaria del centre on se’ls informarà degudament.

L’horari durant els períodes de jornada intensiva és: de 9:00 a 13:00 h.

NORMATIVA BÀSICA

 • L’entrada al recinte escolar serà 5 minuts abans de començar la jornada. Es demana puntualitat.
 • Els alumnes d’educació infantil i cicle inicial sortiran en fila i es quedaran al centre amb el seu tutor fins que els recullin els seus pares, mares o responsables.
 • Els alumnes entraran sols al recinte escolar i faran fila davant l’aula corresponent. Durant el període d’adaptació (els primers 15 dies) els infants de P3 podran ser acompanyats pels pares fins a la porta de la classe.
 • S’acorda que a l’hora de l’esbarjo es tancaran les aules.
 • Els mestres només administraran medicaments quan l’alumne porti la prescripció mèdica corresponent en què hi consti el medicament que s’ha de prendre i que calgui la seva administració dins de l’horari escolar.
 • Està prohibit menjar llaminadures dins del recinte escolar.
 • Les faltes d’assistència i puntualitat cal justificar-les per escrit a l’agenda, per telèfon o bé directament al tutor/a. En el cas que un alumne hagi de sortir del centre en horari escolar caldrà comunicar-ho per escrit.
 • És obligatori l’ús de la bata fins a cicle mitjà, així com el xandall i les sabatilles esportives a les classes d’educació física.
 • Cal dur la roba d’escola amb betes per penjar i ben marcada amb el nom.
 • Es vetllarà pel bon ús i manteniment de les instal·lacions escolars; qualsevol desperfecte intencionat anirà a càrrec de qui l’hagi ocasionat.
 • És obligatori l’ús del xandall de l’escola per a les sortides escolars.
 • Els dijous l’alumnat de l’escola portarà fruita per esmorzar, per tal de prendre consciència d’una bona alimentació.