Consell Escolar

Membres del Consell Escolar

Nom i cognoms

Representant

Sra. M. Carme Pons Serra President (directora)
Sr. Xavier Olivart Fabregat Cap d’Estudis
Sra. Anna Arderiu Piulats Representant professors
Sra. Anna Gasulla Fernández Representant professors
Sra. M. Carme Comes Vilaró Representant professors
Sra. Berta Solé Escolà Representant professors
Sra. Ester Ximénez Padilla Representant professors
Sr. Mercè Parisi Representant ajuntament
Sra. Laia Santamaria Representant AMPA
Sra. Antonieta Sanmartí Llovera Representant pares/mares
Sr. Núria Palau Representant pares/mares
Sra. Carme Carrera Representant PAS
Sra. Lucia Serrano Sobrino Secretària (Secretari del centre)