Preinscripció curs 20-21

Termini de preinscripció: Del 13 al 22 de maig.

Del 13 al 17 de maig es podrà fer la preinscripció de forma telemàtica o per correu electrònic:

Enllaç sol·licitud telemàtica

Del 19 al 22 de maig la preinscripció es podrà fer de forma presencial amb cita prèvia.

Contacte amb l’escola:

 • Correu electrònic: c5000161@xtec.cat 
 • Telèfon mòbil: 665219897

Documentació necessària:

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI de les persones sol·licitants (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Original i còpia del carnet de vacunació on hi constin les dosis de les vacunes rebudes i les dates corresponents.
 • 2 fotografies mida carnet de l’alumne a matricular.

Descàrrega de documents: 

 • Full de sol·licitud de preinscripció 2020-2021(enllaç)

Aclariments:

 • L’atenció serà principalment telemàtica. En cas de fer gestions presencials, s’haurà de fer amb cita prèvia havent contactat amb el centre per telèfon o correu electrònic.
 • Per tal d’agilitzar els tràmits, en el moment de la preinscripció ja es recollirà la documentació necessària per fer la matriculació, en cas que l’Escola sigui la primera opció.

Com s’atendrà de forma presencial en casos excepcionals dins el termini establert

No s’atendrà cap persona sense cita prèvia.

 • Al centre haureu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona); aquesta persona no haurà de pertànyer a cap grup d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presenti símptomes; en aquest cas, podreu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • És recomanable que porteu la documentació fotocopiada, escanejada o fotografiada i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si heu d’emplenar la sol·licitud en paper, us recomanem que porteu el vostre bolígraf.
 • Us recordem que és recomanable portar mascareta i guants.