Projecte educatiu

1PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (*)

2

 

* Pendent d’actualització

1.   INTRODUCCIÓ

 

El Projecte Educatiu (PE) és un instrument per a la gestió que enumera i defineix els trets d’identitat del Centre, i formula l’estructura organitzativa de la institució.

El P.E. és el marc on s’han d’enquadrar el Reglament de Règim Intern (R.R.I.), el Projecte Lingüístic, els Plans i Memòries anuals, i en general tots els documents i actuacions encaminats a normalitzar l’activitat del Centre.

El P.E. s’ha redactat tenint en compte, després d’analitzades, les variables que configuren el context en què  es desenvolupa l’Escola Josep Ma. Folch i Torres.

 

2.   MARC LEGAL

LOE 2/2006, de 3 de maig (BOE  nº 106 de 4 de mayo de 2006).

LEC 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 de 16-07-2009).

Decret 102/2010, de 3 d’agost ( DOGC núm. 5686 de 5-08-2010), d’autonomia dels centres educatius.

Decret 105/2010, de 2 de novembre (DOGC núm. 5753 – 11/11/2010), de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent

Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil

Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de l’educació infantil.

Decret 142/2007, de 26 d’agost ( D.O.G.4915 de 29-06-2007), pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny ((DOGC núm  5155 de 18-06-2008), per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

Decret 181/2008, de 9 de setembre ( D.O.G. 5216 de 16-09-2008), pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil.

Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre ((DOGC núm  5505 de 13-11-2009), del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle d’educació infantil.

Resolució sobre l’Organització i funcionament de les escoles i dels centres públics i d’educació especial.

 

3.   ORÍGENS DE L’ESCOLA

L’edifici del passeig de la Carrerada, dissenyat per l’arquitecte J. L. Sert, va entrar en funcionament en el curs 1934-35.

Segons els nostres arxius, en el curs 1964-65, l’escola s’anomenava Agrupación mixta Ángel Custodio. Anteriorment no sabem com es deia l’escola.

Anys més tard, i degut a l’increment de la població i al no haver-hi prou espai a l’edifici del passeig de la  Carrerada, es varen utilitzar diferents  locals del poble per a impartir-hi classe.

En el curs 1976-77 s’havia d’inaugurar un nou edifici, però degut al nombre d’alumnes no es va poder començar fins el gener o febrer del 1977, ja que espais dedicats a gimnàs, menjador, passadissos, etc…. varen  reconvertir-se en aules.

El dia 22 de febrer de 1981 l’escola passà a anomenar-se Josep Ma. Folch i Torres.

Després de múltiples remodelacions i ocupacions d’espais, repartits per tot el poble, en el curs 2004-2005 queda establerta l’estructura que té actualment l’escola.

 

4.   SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE L’ESCOLA

L’ESCOLA JOSEP MARIA FOLCH I TORRES està situada en el municipi de Palau-solità i Plegamans,  a 22 Km de Barcelona i a 8 de Sabadell i pertany a la comarca del Vallès Occidental.

Aquest municipi, vint anys enrere tenia uns cinc mil habitants, actualment en té, aproximadament, uns 15.000.

Antigament era un poblet  eminentment agrícola; ara quasi no queda gent dedicada a la pagesia, ja que el poble ha esdevingut una zona molt industrialitzada i urbanitzada.

El poble té un nucli força poblat, amb moltes cases unifamiliars i també moltes urbanitzacions, això fa que la gent estigui molt repartida.

 

ADREÇES I TELÈFONS:

Edifici Folch: Carrer Folch i Torres, 28-30 Palau-solità i Plegamans

Tel.: 93 864 88 85  Fax: 93 864 32 41

Edifici Carrerada: Passeig de la Carrerada,

Tel.: 93 864 88 85  Fax: 93 864 32 41

 

5.   MARC SOCIO-CULTURAL

El nostre poble s’ha modificat al llarg dels anys. El nivell sociocultural de la població ha sofert una transformació amb l’arribada de gent nouvinguda, alguna de poblacions de la mateixa Catalunya i altres de l’estranger. Aquestes famílies han assolit un alt grau de fixació i integració al poble. Continua arribant nova població que per una banda prové també del cinturó de Barcelona, però també d’altres països.

El seu nivell sociocultural i econòmic és mig-baix, amb una població laboral dedicada majoritàriament al sector industrial, amb augment de l’atur.

La llengua usual entre els alumnes i les seves famílies és majoritàriament el castellà, amb un petit percentatge que empra el català.

En els darrers anys s’ha incrementat el nombre d’alumnes provinents d’altres països, això afavoreix el treball multicultural a l’escola.

 

6.   DESCRIPCIÓ DEL CENTRE

Edifici i espais escolars

L’Escola Folch i Torres està situada en el centre del poble, concretament al carrer Folch i Torres 30. El nostre centre consta de dos edificis:

Edifici Folch i Torres ( de 1r a 6è)

Edifici situat al passeig de la Carrerada destinat a Educació Infantil.

 

Edifici del carrer Folch i Torres en aquest s’hi troben, a la planta baixa, 1 aula, la cuina-menjador, laboratori d’idiomes (equipada amb noves tecnologies), biblioteca, l’aula d’Informàtica, secretaria, direcció, sala de professors i el despatx de l’APA.

Al primer pis hi trobem 10 aules i  2 aules d’educació especial.

El pati té una pista pavimentada, un camp de futbol, així com d’altres espais on els nens poden jugar lliurement. L’escola disposa d’ascensor, aquesta està totalment adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

Totes les aules estan dotades de PDI.

Donat que no tenim gimnàs, podem disposar de la utilització del les instal·lacions esportives adjacents. Malgrat ser l’escola més antiga de la població, s’intenta que es facin remodelacions en aquells espais que ho requereixen.

 

 A l’edifici del passeig de la Carrerada hi ha sis aules d’Educació Infantil, una tutoria, una aula d’educació especial, una USEE, una aula de Psicomotricitat ( que al migdia es fa servir de dormitori pel nens que es queden a dinar), un  menjador on dinen els nens de Parvulari i un office. També tenim un hort.

És un edifici remodelat  i (hi ha 2  espais) està totalment adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

 

 • Nivells educatius i tipologia de l’alumnat

El nostre centre és una escola  de(hi ha 2 espais!)  doble línia, menys en dos nivells que és d’una, que acull les etapes d’Educació Infantil ( P3, P4 i P5) i Educació Primària (de 1er. fins a 6è.).

La ràtio d’alumnes/aula és aproximadament de 25. En el darrer curs, tot i haver perdut dues aules, el nombre total d’alumnes no ha variat massa.

 

 • Serveis que ofereix el Centre

L’escola té dues aules d’Educació Especial portades per 2 especialistes en aquesta matèria; en elles s’atenen casos d’alumnes amb NEE. A parvulari es disposa d’una TEI (Tècnica en Educació Infantil), així mateix pels alumnes amb TGD (Trastorn Generalitzat del Desenvolupament) tenim una AEE (Auxiliar d’Educació Especial). Els dimecres  de 9 a 2 del matí, i un dilluns quinzenalment, comptem amb l’ajut del servei de l’EAP.

 

7.   PRINCIPIS D’IDENTITAT DEL CENTRE

 

Escola catalana, pública, aconfessional, pluralista, coeducadora i no sexista, solidària i tolerant.

 

Per aconseguir-ho:

 • Fomentem l’educació en els valors tant intel·lectuals com socials:
 • d’igualtat de drets i d’oportunitats
 • de solidaritat
 • de diversitat cultural
 • de coeducació no sexista
 • de pluralisme democràtic
 • d’esperit crític
 • Fomentem l’autonomia personal perquè els nens i nenes desenvolupin les seves potencialitats de manera personal.
 •  Propiciem l’arrelament de l’alumnat en el nostre país a través del  coneixement de la llengua, les tradicions i la cultura catalana.
 • Desvetllem el gust per a la creativitat artística, musical i plàstica
 • Valorem el gust per l’estètica tant en l’aspecte personal com en el del treball.
 • Facilitem eines, recursos i estratègies que fomentin la qualitat de l’educació i despertin la curiositat intel·lectual i augmentin la capacitat d’observació.
 • Potenciem les estratègies de raonament.
 • Estimulem la participació dels nens i de les nenes a través de l’interrelació intercursos, internivells, intercicles en l’organització de treballs.
 • Potenciem la cohesió del grup-classe-escola i el coneixement, respecte i integració entre els seus components.
 • Facilitem eines, recursos i estratègies perquè siguin capaços d’aplicar les noves tecnologies.
 • Afavorim la col·laboració de les famílies en la tasca educativa fent-los participar en la vida diària de l’escola.

 

8.   OBJECTIUS DEL CENTRE

Desenvolupar habilitats i capacitats d’observació, anàlisis, esperit crític  en els nostres alumnes.

Prendre consciència de les pròpies capacitats i habilitats que li permetin a l’alumne avançar en el seu procés d’aprenentatge.

Desenvolupar l’interès pel treball cooperatiu, respectant la pluralitat de pensament i motivar l’esforç.

Fomentar l’educació en els valors:

  • Intel·lectuals
  • Morals
  • Socials
  • d’igualtat de drets i d’oportunitats.
  • de solidaritat
  • de diversitat cultural

Adquirir hàbits d’autonomia personal, higiene i de treball.

Fomentar l’ús de les dues llengües oficials a Catalunya.

Propiciar l’arrelament de l’alumnat en el nostre país, a través del coneixement de les tradicions i la cultura catalana.

Potenciar el gust per a la creativitat i l’expressió artística.

Créixer en seguretat afectiva i emocional per tal de formar una imatge positiva d’un mateix i dels altres.

Facilitar eines, recursos, estratègies i noves tecnologies per estimular la creativitat i l’aprenentatge, per permetre l’aplicació dels coneixements adquirits en noves situacions.

Conèixer el propi cos i les possibilitats motrius, per tal d’actuar amb responsabilitat i seguretat amb un mateix i amb els altres.

Potenciar estratègies de raonament en les diferents àrees.

Aprendre amb i a través dels altres, tot establint relacions positives amb activitats d’empatia en activitats diverses.

Promoure i facilitar al professorat activitats de formació de renovació pedagògica.

Informar i consultar a cada estament en aquelles actuacions que els afectin.

Establir vies per a la participació efectiva dels pares/mares dels alumnes.

Aconseguir l’aplicació del PEC mitjançant el coneixement, la valoració i el respecte del mateix per part de tota la comunitat educativa.

Fomentar la col·laboració amb d’altres institucions.

Col·laborar, si s’escau, en les activitats promogudes per associacions i entitats culturals del municipi.

Col·laborar en la cessió d’instal·lacions a entitats sense ànim de lucre  i entitats culturals.

 

9. METODOLOGIA

La nostra metodologia pretén un aprenentatge significatiu orientat a l’assoliment de les competències bàsiques generals que han de permetre als alumnes un desenvolupament personal global i una relació satisfactòria amb el seu entorn. Parteix dels interessos i coneixements previs que tenen els infants, per tal que organitzin els nous en funció d’aquests. Modificant i avaluant els propis esquemes de coneixement, assolint un dels components essencials de l’aprendre a aprendre.

Els infants són els protagonistes, han d’estar motivats i viure aquest procés de manera significativa i funcional.

L’ensenyament-aprenentatge és comú, compartit, en el que els alumnes amb la intervenció dels diferents mitjans humans i materials, poden mostrar-se progressivament competents i autònoms en la resolució de les tasques, en l’ús dels conceptes i en la posada en pràctica de certes actituds necessàries per conviure en una societat plural.

Creiem que la nostra manera de treballar és activa, personalitzada, investigadora, significativa i globalitzadora.

 

10. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per dur a terme aquesta forma de treballar, organitzem l’alumnat en funció de la seva diversitat. Tot tenint present les diferents necessitats i fases d’aprenentatge, fent agrupaments flexibles (grups reduïts amb o sense suport addicional, individual)  o treball en gran grup. Desplegant tots els recursos a l’abast per potenciar una atenció a la diversitat inclusiva que afavoreixi processos d’igualtat.

 

11. AVALUACIÓ

L’avaluació és una garantia per a la millora efectiva de l’educació, per tant, cal invertir esforços en el disseny d’una avaluació sistemàtica, coherent, integral, cíclica i global que afecti els diferents àmbits del nostre sistema educatiu.

La metodologia tant a nivell quantitatiu com qualitatiu ha de tenir aspectes com els recursos, el context, els processos i els resultats. Les anàlisis quantitatives serveixen per obtenir dades del sistema educatiu del centre i permeten una visió conjunta de la nostra realitat educativa.

Tractem l’avaluació com un instrument àgil i eficaç i, sobretot útil per prendre decisions que incideixin en la millora de tots els aspectes de l’escola.

Aquesta avaluació continua comprèn:

 • Relació família-escola.
 • Relació escola-institucions.
 • Recursos humans i materials.
 • Gestió.

L’avaluació interna de la tasca docent i organitzativa del centre a nivell pedagògic i de gestió s’efectuarà en reunions d’equip docent: claustres, cicles, comissions…

Així com amb la formació permanent del professorat i la tasca portada a terme de forma conjunta Escola-Departament.

 

12. PROCEDIMENT DE REFORMA DEL PEC

Tota documentació o reglamentació anterior i posterior a l’aprovació d’aquest  Projecte Educatiu i que tingui com a àmbit d’aplicació el nostre centre, haurà d’estar en harmonia amb aquest projecte.

Aquest document ha de ser revisat i avaluat periòdicament per la comissió pedagògica, la qual sotmetrà les variacions o esmenes al Claustre de professors i al Consell Escolar.

Tenen el dret i el deure de conèixer els principis aprovats en el present document totes les persones implicades en el procés educatiu d’aquesta escola.