Educació Física

Contextualització de l’Educació Física a l’Escola

Fins arribar al concepte d’Educació Física a l’escola que coneixem nosaltres avui en dia, han tingut d’haver-hi molts canvis, tant en l’activitat com en l’exercici físic. La seva incorporació al Sistema Educatiu és molt recent.

Avui en dia, l’Educació Física és un àrea obligatòria dins l’Educació Primària. És considerada coma fundamental per a l’Educació i formació integral de l’alumne, ja que permet desenvolupar destreses motores, cognitives, afectives i socials que són essencials per la seva vida diaria i pel seu procés de projecte de vida.

A través de l’Educació Física, els alumnes expressen espontaneïtat, fomenten la seva creativitat, fan vincles més forts amb els seus companys, per valorar i respectar tant als seus companys com a ells mateixos.

Resultat d'imatges per a "educació física"

L’Educació Física a l’Escola Puigsoler

En tot moment, s’intentarà que hi hagi un bon ambient d’ensenyament-aprenentatge per poder realitzar les diferents activitats. Per tal d’assolir això es proposa la següent normativa.

 • 1. PARTICIPACIÓ
  – La participació en cada un dels exercicis físics de les diferents sessions d’Educació Física serà obligatòria.
  – Si per qualsevol raó algun alumne/a no pot realitzar un determinat exercici, aquest li farà saber al mestre/a, qui proposarà les estratègies per a la realització del mateix, o l’execució d’un altre exercici alternatiu adaptat a les possibilitats de l’alumne en qüestió.
 • 2. NO PARTICIPACIÓ
  – La assistència i no participació en la classe d’Educació Física només s’entendrà com justificada quan l’alumne porti en la següent sessió la “justificació” degudament firmada pels seus pares (nota o agenda) o justificant mèdic.
 • 3. VESTUARI
  – Els alumnes hauran d’assistir a classe obligatòriament amb roba esportiva, còmoda i segura per a la realització d’activitat física.
  – L’alumne/a que no compleixi aquesta condició no podrà realitzar classe pràctica.
  – Per a la realització de la classe els alumnes deuran treure’s tot material que pugui ocasionar una lesió o dany a si mateix o als companys. Com pot ser: cadenes, gorres, anells, polseres, …
  – No es podrà portar en les butxaques cap objecte que pugui distorsionar la classe o causar algun tipus de ferida, com pot ser: bolígrafs, claus…
  – L’ús de gorres només tindrà acceptació quan la sessió es realitzi en el pati i el sol sigui extrem; en qualsevol cas sempre s’avisarà al mestre.
 • 4. MÒBILS I ALTRES APARELLS
  – Queda totalment prohibit l’ús en classe del mòbil o de qualsevol aparell semblant, per la qual cosa en cap moment els alumnes podran anar proveïts d’aquest aparell.
 • 5. HIGIENE
  – La jornada escolar exigeix la convivència en un espai reduït en el que s’impartixen les diferents classes. L’ambient net i depurat de les mateixes contribueix sens dubte a què el clima a l’escola sigui millor. Per això, els alumnes no sols han de vindre nets i polits de casa, sinó que a més hauran canviar-se a l’acabar la classe d’Educació Física (els alumnes de sisè en la sessió llarga es tindran de dutxar). Així doncs els alumnes hauran de portar com a mínim els utensilis de neteja necessària per a tenir una bona higiene de cintura cap a dalt (tovallola. sabó, colònia o desodorant i samarreta de recanvi). El canvi de samarreta és puntuarà com a positiu en hàbits higiènics.
 • 6. CALÇAT
  – És imprescindible que el calçat usat compleixi uns mínims per poder realitzar la classe d’Educació Física amb normalitat i poder evitar possibles lesions.
 • 7. MENJARS
  – Els alumnes tenen la responsabilitat d’acudir a la classe d’Educació Física havent esmorzat correctament, per a poder afrontar sense incidències les activitats del dia.
 • 8. MATERIAL D’EDUCACIÓ FÍSICA
  – El material és imprescindible per a poder realitzar diferents tasques i exercicis. Aquest motiu provoca que part de la sessió es realitza utilitzant material. La col·locació i el recollir del mateix, permet la participació de l’alumne.
  – Cap alumne podrà agafar i utilitzar cap material fins que no sigui autoritzat, el seu ús, per part d’un mestre/a de l’escola. És a dir, que si ens trobem material per l’escola o dins el gimnàs queda totalment prohibit el seu ús sense avís del mestre/a.
  – L’alumne o alumna que per una mala utilització del material de classe produís algun desperfecte al mateix, haurà de fer-se càrrec dels gastos de reposició o reparació del mateix.
 • 9. ACTITUD
  -Els companys seran mereixedors en tot moment del màxim respecte, per la qual cosa en cap moment es farà o dirà qualsevol cosa que pugui ferir els seus sentiments. En el cas que algun alumne sigui faltat al respecte, aquest li comunicarà tan ràpidament com sigui possible al mestre, evitant confrontacions i així el mestre podrà prendre les mesures oportunes que cregui convenients.
  -El mestre té encomanada la missió d’ajudar en l’educació dels seus alumnes. Per això, tot el que és fa cada classe anirà encaminat a que aquests creixin com a persones. En cap moment l’alumne podrà faltar al respecte al seu mestre.
  -Els alumnes hauran de mostrar una actitud de superació, gust pel treball ben fet i esforç per aconseguir els objectius proposats. L’esforç a classe serà molt tingut en compte a l’hora d’avaluar.
 • 10. SEGURETAT
  – La seguretat en la realització de les classes és imprescindible, per la qual cosa en cap moment els alumnes podran realitzar activitats diferents de les que proposa el mestre. Cal estar molt atents a les explicacions, sobretot quan parlem de la seguretat per realitzar les diferents tasques proposades.