Primària

 La mirada pedagògica de la nostra escola

Des de l’Escola Puigsoler, ens endinsem en una metodologia activa i constructiva, on l’infant és el protagonista principal del seu procés d’aprenentatge.

Tenim com a objectiu principal l’educació integral de l’infant, per tal d’educar persones amb pensament crític, lliures, actives i compromeses amb l’entorn i la societat.

Apostem per una educació manipulativa i vivencial. Que comença amb l’experimentació i la manipulació en els nivells inferiors (Cicle Inicial) fins a arribar als aprenentatges més abstractes i conceptes més complexos, treballats, principalment a nivells superiors (Cicle Superior). Apostem per l’aprenentatge significatiu, el que busca el raonament i la lògica, parteix de la curiositat innata de l’infant, fa que l’aprenentatge perduri, potencia la connexió i els vincles, i es pot aplicar a noves situacions d’aprenentatge.

Poc a poc i de manera progressiva, la nostra mirada pedagògica, es va allunyant de les classes tradicionals i magistrals, i cada cop més es busquen els agrupaments i les atencions individualitzades, per tal de respectar el ritme individual de cada alumne, així com les seves necessitats. Aconseguint d’aquesta manera que els infants es sentin còmodes i respectats.

 

“ L’educació no consisteix en omplir un càntir, sinó en encendre un foc”

 William Butler Yeats

Les nostres propostes educatives i el material emprat, busquen provocar l’interès i la curiositat dels infants. S’intenta crear un conflicte cognitiu, que generi i promogui hipòtesis, així com diferents qüestions de l’alumnat que s’han de contrastar amb la realitat, mitjançant la motivació, i així aconseguir que  aquests interactuïn de manera autònoma amb les diferents propostes.

Tota aquesta intencionalitat educativa, la fem tangible a partir de diferents activitats i en les diferents àrees de coneixement. Amb el mètode constructivista, els infants estan molt engrescats, motivats i participen d’una manera activa en el seu procés d’aprenentatge.

La nostra escola aposta per una educació sense llibres de text, a tota l’escolaritat i a totes les àrees d’ensenyament. Els llibres poden ser una referència bibliogràfica, un recolzament. Però la majoria de material didàctic, va molt més enllà. Aquest és elaborat pels mestres i les mestres atenent als continguts curriculars equivalents als que s’estableixen a la llei d’educació. I,en ocasions, també són elaborats pels mateixos alumnes.

No creiem en els exàmens, ni en els aprenentatges que es fan de manera mecànica i sense raonament. El nostre alumnat no s’haurà de trobar amb proves acadèmiques on es jugaran tots els seus coneixements a una sola carta. Apostem  per una avaluació continuada al llarg de tot el curs, observant la implicació de l’alumnat, el seu interès, valorant el seu treball individual, el seu esforç, la seva evolució personal i la manera de comunicar-se, expressar-se i relacionar-se quan es fan treballs en grup.

Els deures són una continuació d’allò que s’està treballant a classe. Creiem que els nostres alumnes no s’han de passar les tardes estudiant a casa o fent fitxes sense parar, de manera mecànica i repetitiva. Així doncs, els deures seran: variats,  lúdics i en funció dels interessos de l’alumnat.

El mestre es converteix en un acompanyant en l’aprenentatge de l’alumne, en un guia. És l’encarregat d’observar, motivar i potenciar els aprenentatges que fan els infants en el treball individual i col·lectiu. De donar-los seguretat i confiança, de respectar el seu ritme individual  i intentar que connectin amb el seu talent, fomentant les qualitats que el fan únic i especial.

L’àrea de Medi la treballem per Projectes. Es parteix dels interessos dels infants i són ells mateixos els protagonistes del seu aprenentatge. Ells  trien el tema a treballar, posen en comú el que saben i el que coneixen, així com el que necessiten descobrir, i a partir d’aquest punt, es comença a investigar. Per adquirir coneixements, els infants hauran d’involucrar-se, cercar, posar en pràctica allò après i, sovint, cooperar amb d’altres companys/es. De les seves inquietuds i interessos dependran els coneixements que vagin adquirint al llarg de l’escolaritat.

L’àrea de Matemàtiques, és totalment vivencial i manipulativa. Sabem que les matemàtiques es troben a la realitat, així, cal partir d’aquesta i establir una connexió amb el món real. Es comença amb l’experimentació i la manipulació d’objectes diversos (policubs, regletes Cuisenaire, blocs lògics, material base 10, LNB, cintes mètriques, miralls,…) per facilitar l’accés als infants als aprenentatges abstractes. Manipular és imprescindible per ajudar a generar comprensió, per generar idees. Volem que els infants aprenguin de manera significativa, que l’aprenentatge perduri i es pugui aplicar a noves situacions d’aprenentatge, i que pugui tenir continuïtat en la fase gràfica i simbòlica. És imprescindible la lògica, el càlcul mental, l’estimació raonable i el raonament matemàtic. Podem treballar les quatre dimensions de l’àmbit matemàtic amb el procés metodològic descrit.

“És hora de deixar de fer el que no s’ha de fer, per a poder fer el que toca fer”

Claudi Alsina

També fem d’altres projectes actius i vivencials com: els Tallers d’Arts Plàstiques i el Projecte Erasmus, a tota la primària; els Espais i els Padrins Lectors, a Cicle Inicial; la Cantània, dins l’àrea de música, a Cicle Mitjà;  el Projecte Ui Ui, conjuntament amb l’Escola Municipal de Música, i el Projecte de la Cooperativa, a Cicle Superior.

Amb tota aquesta metodologia centrada en l’infant, el que busquem és la felicitat i la motivació del nostre alumnat, així com fer als nens competencials i preparar-los per viure en societat.