Unitat Mèdico-Educativa

La Unitat Mèdico-Educativa (U.M.E.) és un recurs per a l’atenció d’adolescents que presenten característiques i necessitats diferencials respecte a la resta de nois que són atesos a altres tipus de recursos ordinaris i extraordinaris.

Plantegem l’inici a la UME, com un tall, una escissió entre el que es repeteix i el que es nou. El que es repeteix és la conducta disruptiva, el que és nou és la manera d’abordar-ho.  En aquest sentit, el Projecte d’Atenció  de la U.M.E. es realitza sobre la base d’una oferta mixta. En altres termes, les finalitats i les estratègies d’actuació que d’elles es deriven, tenen alhora un caràcter educatiu i terapèutic, per tal d’adequar-se estructuralment a les característiques i necessitats dels adolescents amb què treballem.

Acollir la seva angoixa és donar-li un lloc diferent, és tractar-la d’una manera diferent a com l’han tractada fins llavors. És tracta d’acompanyar el subjecte a donar significat al seu malestar i això passa per no atribuir significat només a la conducta observable en termes de transgressió, sinó a la problemàtica que hi ha en el fons.

Es tracta de facilitar que l’adolescent pugui dedicar el seu temps i esforç envers la formació, sigui aquesta del nivell que sigui, dirigint-nos a estabilitzar i reduir l’angoixa i la resposta conductual per mitjà de les diferents activitats educatives i terapèutiques a fi i efecte que hi hagi consentiment en l’aprenentatge. Mitjançant les diferents activitats que estructuren l’oferta d’atenció es treballen alhora el malestar que presenta el jove com la seva formació.

La funció bàsica dels professionals és oferir oportunitats de participació en activitats on el subjecte pugui escollir fer o voler alguna cosa: saber, parlar, aprendre, relacionar-se, etc. Es tracta, doncs, de facilitar condicions per a què en els joves sorgeixin dues voluntats força lligades entre si: la de parlar sobre el seu malestar i el desig i interès per formar-se.

Es tracta de què els joves participin més activament i de forma constructiva en les diferents situacions i activitats de forma que puguin articular les seves particularitats amb l’elaboració progressiva d’un Projecte de vida que els permeti vincular-se socialment.